08 Ambonese woonoorden Krimpen ad IJssel 1976-81

Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

08 Ambonese woonoorden Krimpen ad IJssel 1976-81

Postby Führer » Wed Oct 09, 2019 3:33 am

08 Ambonese woonoorden Krimpen ad IJssel
datum 07 JAN. 1977
CO
b. d.
C(CFO
Aan
Betreft
d.d. t-l -
PJongeren in Krimpen

Bijl.:
Op 13-12-1976 werd
vernomen:
het volgende
De jongeren uit Krimpen a.d. IJssel worden voornamelijk beïnvloed en begeleid door het links gerichte
bestuur van de stichting "UMAM". Dit bestuur bestaat
uit:
301A10 - 506622*Logboek CFB
Ontvangen van:
THerjst • /GfP Krimpen a/d IJssel
TJA a m :
Betreft:
Bericht:
Betrokkene deelde mede dat
NUHlilH." t .'
)<$$ 1 •
Datum: 5-9-7
Tijd :. 14.0C
Gezien door
HBVD PHh'
op k septembe
200KI1977
Pilt.
Actie
(moeilijkheden waren gerezen met Zuidmolukkers.
Aanleiding was een verkeersovertreding van
De jongen werd aangehouden in de Koekoestraat (in de
ZMse wijk) waar hij op de bromfiets reed.
Hij weigerée zijn personalia te noemen en riep vriendjes te hulp* j
De vriendjes begonnen stenen te gooien naar de politieagent(en).
Gevolg: 3 politie-agenten gewond, waarvan een ziek thuis is geblevjen.
501A20Mdatum 04M1978
CO
b. d.
C < C F O ) n r .: d-d t 4 M. 1978
Aan ;
Betreft : "Vergaderingen in Krimpen a/d IJssel"
Bijl.:
Op ^-10-1977 werd via ID-Krimpen a/d IJssel het
volgende vernomen:
Door een aantal prominente Zuidmolukse jongeren uit
Krimpen
wordt op gezette tijden tot midden in
de nacht vergaderd (?) op het adres
Krimpen a/d IJssel.
CW.
301A10 - 506622*datum
CO
b.
23FEB.1978
C ( CFO ) nr.: 2 2 FEB, 1878
Aan :
Betreft : Ontplofte bom te Krimpen a/d IJssel
Bijl.:
Op 6-1-1978 werd via ID Krimpen a/d IJssel het volgende
vernomen:
Op 2-1-1978 is 'e avonds om 20.00 uur op de hoek van de
Fazantstraat en Hiddenwetering te Krimpen a/d IJssel
(buitenkant van de Zuidmolukse wijk) een enorme klap
waargenomen* Aanvankelijk dacht Gempo Krimpen a/d IJssel
te maken te hebben gehad met een "reuze rotje11, maar
op donderdag ^ januari j.l. werd de oorzaak van de klap
ontdekt.
Ben ingezetene uit Krimpen had op de plaats des onheus
een uiteengereten stuk koperbuis van ca. 25 cm lengte
gevonden. Resten van een ontploffing waren zichtbaar
op het koper.
Door Gempo Krimpen a/d IJseel zal een onderzoek worden
ingesteld naar deze affaire.
301A10 - 506622*C ( CFO) nr,
Aan
Betreft
d.d.
2 2 FZ3,1978
Stichting UMAM
Bijl.:
Op 6-1-1978 werd via ID Krimpen a/d Useel het volgende
vernomen:
Op 1? december 1977 is het nieuwe stichtingsgebouw van
ÜMAM te Krimpen a/d IJssel in gebruik genomen.
301A10 - 504622*GEMEENTEPOLITIE
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Aan het
Hoofd BOP
Pres.Kennedylaan
DIK HAAG
^
2 8 FES. 1978
CO
*>
Uw kenmerk
Onderwerp
Bijlagen 2
Uw brief van Ons kenmerk 24 Toestel '-••' Krimpen aan denklssel. 23*2.78
Bijgaande doe ik U toekomen een verslag van de hearing van de politieke partij D66 en een groep Zuidmolukkers welke op 8.2.78 gehouden
werd in het gebouw van de U.M.A.M. Stichting te Krimpen a/d IJssel.
Pol.39.76
Rotterdamseweg 58
Telefoon: 01807 - 14444
Postbus 195
de brig-rech.IDdl Belakan ini Bahasa 1-felaju. Krimpena/d
(U.C.5.%).
A T T E N T I E .
-> -
Naar aanleiding van de pas verschenen "Molukken nota" door de Nederlandse Regering,
die betrekking heeft op de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland,
t • .*
is er een verzoek bij Stichting U.M.A.M. binnengekomen van de heer Douwes,
namens de partij D66 hier ter plaatse cm samen met ons hierover van gedachten te
wisselen.
Aangezien wij, als Stichtingsbestuur> vinden dat deze nota misschien in de toekomst
bepalend zal worden ten aanzien van het beleid van de Nederlandse Overheid
tegenover ons als Molukkers, verzoeken wij iedereen vriendelijk maar dan met klem
Aanwezig te wüLLen. zijn op deze bijeenkomst.
Voor degenen, die geïnteresseerd zijn van te voren één en ander te weten over de
inhoud van deze nota, zijn er copie-exemplaren ter inzage in het Stichtingsgebouw
aanwezig.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Stichtingsgebouw op 8 febr. a. s» om
20.00 uur.
Wij rekenen op uw komst.
Het Bestuur,l.
Kort voralag vaa do hoariag la h«t gobouw vaa do Stiohtlng U.H.A.M. to
Kriapoa a/d XJaaol, «p woonadag 8 f*bruari ovor do rogorintfoaota
"Do problonatiok vaa do Holuitoo aindorhoid ia Nodorland*"
Do hoor i>* Uiariojt vo^ralttor van 4o 3tlohtiog U.M.A.M.» optndo do avond
aot ooa wolkoaatwoord, grotoadoola ia hot aaloia, i»v»a» do aaawoaighoid van
oa» 10 oadoroa (vaa do ia totaal ongovoor 35 aanwoaigoa) dio hot aodorlanda
aiot of oavoldooado bohooraoa» Mij vorklaart graag aaa hot voraoofc van do
hoor Ë» Douwoa to hobboa voldaaa ooa boaproklag to hobboa ovor do pa» ultgobraahto rogoriagaaota, al hooft hij hioroatroat al dadolijk ooa paar vragon.
*o io hot niot duidolijk of do opvattiagon ia do nota au al hot dofiaitiovo
rogaringaatandpaat aaagovoa» Vordor ia hot bijaondor griovoad dat do aota
aoodor oaat Holakkora, ia oagoaot» Do hoor D» Loiwakaboaay dio ovoaooaa ala
vaa &*66 aaawoalg ia, aal voor do oadoron voor do vortaliag aor*
Dhr» i>ouw*o aot* daarop aitooa dat hij aaaoao do laadolijko workgroop vaa D*64
doao avoad graag vaa godaaktoa wil wiaaaloa ovor do ia do ragoriagoaota aan do
ordo goatoldo prohloaatiak» Voordat do aota ia do twoodo kaaor aal wordoa bo*
haadold ia hot do opdraoht vaa do workgroop voor do 2o kaaorfraktio vaa ü*6o
OOB ooaaoataar op do aota to govoa» Mot D'66 kaaorlid, «ovr. i*. Woaaol-Iainatra,
kaa daa aoda ap groad vaa do door do workgroop aaagodragoa foitoa oa aoaingoa,
do rogoriag o»'VardaidaliJkiag vragoa oa ovoataool a» wljaigiag vaa hot boloid
ia do door Molakkora gowaaato riohtiag»
Bot ia daa ook aiot do bodooliag aolf aaa hot woord to aiJa, aaar vooral do aanwoaigoa «aa hot woord to latoa, avdat Uw vragoa oa aaggoatioa aaa do lodoa van
do twoodo kaaar kaaaoa wordoa do^rgogovoa* Dat da aota aondor voldooado ovorlog
aot Molakkora ia opgoatold aal alkar door D*tó ala p«at van kritiok naar voroa
wordoa gobraoht»
DJ» bohaadoliag aal plaataviadon aaa do hand vaa do volgoado hoofdiadoliagl
i* 42»M»S» vrijhoida*idoaal« wat ooa auivor politioko aaak ia»
4l» Do ooolaal^aaotoohappoliJko probloaoai
a» oadorwija
o» workgologoahoid
o* haiavoatiag
d* UUL-probloaoa
o» aootaal oaltarool work • algoaooa
* gorioht op bohoud oigoa idoatitoit
, f* dragprohloaatiok
g. oaroopfaoilitoitoa
h» opoaharo ordo.
AaagoaioA do aaawoaigoa do inhoud vaa do aota niot kaaaoa oa aloohto oakoloa do
boaohikkiag haddoa ovor do aaaoavattiag (fotooopio vau hoofdstuk X), wordon do
aoaiagoa botroffoado doao jpaatoa kort uitoongoaot»
Dhr. Loiwakahaaaj hohaadolt aa hot voorgaaado to hohboa vortaald do £MZJ>-probloaatlok, gooddoola ia hot aaloia, oadat daarvoor bij do oudoroa uitoraard do
aooato bolangatolling ia»
Daarop wordt aog aitooagoaot dat ooa holaagrijko wljaiging wovdt aaagokoadigd
in do rogoriagaaota, al» dat aiot langor CttM allooa voraatwoordolijk lo voor hot
holoid t*a»v» Holttkkora aaar dat ooa aionw iatordopartoaoataal orgaan wordt in*
goatold, roohtatrooka ondo da vioo«Hiiaiatorproaidoat. (tfioria aullon doolaoaoa
do aiaiatorioa vaat oaitoal* aakoa, Jaatitio» binaoal» aakoa, finaaoiia, oadorwija % watoaaohappaa, volkahaiavoat» s»raiatol* ordoning, aooialo aakon, owltuui
roaroatio *- aaataah»work oa vaa valkagoaondhoid & ailiouhygioao.)
Op plaataolijk aivoaa aallon ook argaaaa of oouaiaoioa aootoa koaoa tor hahartigiag van do ttolakoo balaagaa*
Aaa dhr» Loiwakahaaay wordt «o vraag goatold wat door hoa wordt vorataaa ondor
•oaao orgaalaatioa**» Dhr» f.otwakoaoaay atalt hiorop dit noutraal to bodooloa
alat da hoataaaao orgaaoa»
Vaaait do- 2 •
Vanuit d* ottdaraa koat d* vraag naar vor*a waaroa D»66 nu paa ovar d* JIM9
«il i>ratan au niat al oadar aai vorig kabinat*
i>hr. douwaa wijat arop dat l>*66 ala aladarhaid ia kat vorig kabinat aat* Ovarigaaa •••at ook hij dat ö'66 da woluita* aaak ta waiaig aandaaht gaf, dat ia
•ad* da radaa waaroa da warK&roap au inforaatia varaanalt an bij voorkaur aaa
da baaia van da uolukaa aa*anl*viag» itat ia ia dit varband varhaugaad dat ia
da plaataalijka aituatia daaa opanhartiga godaahtaawiaaaling aog*lijk ia*
Ona kaoarlid Klida Waaaal kwaa ia aat kam*rdabat van da aooar wat »wak ovar,
aaar badaaht aoat wordaa dat bat vrijwal haar aarata dabat ia da kaaar batraf.
Hat gaat ar nu juiat o« dat ö*66 ia bat kaaaada dabat «at «taUigar aaar voraa
kan kaaan* U«t balaag va* da aigaa idaatitait van Halakkara ia daar D*6€ al
baal lang arkaad» ia bat bal*14apl*n ia ar aak apart aandaaht aan baataad» Dij
da kooat van Saaharta naar Madarlaad haaft üana van Hiarla aiah daatijda ook
aaidalijk «itcaaprakaa vaar aaa offiaia*! kantakt va» aoaharta nat Kolokaa vart«gaawaordigara.
ovar werkgelegenheid gaaprakaa atalt aan oudara dat dhr» Douwaa deatijda ala
wathoudar plaataelijk haaft gafaald, oadat oatront da ««gelijkheid van aoaiala
uitkarlngaii (a*t naaa w«w* aaa jaugdiga werkleaea aa aahoolvarlatara) ia da Ma*
lukaa wijk aiata bakaad was*
Dhr» OOUWM aagt dat aprakar galijk haaft ia dia ain dat ieder 114 van hat aollaga vaa b fc w varantwoor4alijk ia voor hat total* balaid* Ia da praktijk wardan da bijatanda* aa andara aoaiala aakan bahartigd door wathoudar Fontijae,
dia daarovar gaaa adviaa bahoafda* Ala ar baroapaaakaa eija wordan dia wal ia
da vergaderiag vaa hat eollege bahand*ld, naar dat gabaarda a*ldan.
Vragaaatallar houdt vol dat hat bal*14 tooh oajuiat blijft oadat ai genene vaorliehting ia h*t aal*ia nooit gagavan ia* iioa kan aan ia baroap gaan, ala aan
aija reehtea aiat kant?
Dhr» Jouwee gaaft aprakar waar galijk, hij trakt aiah daaa opaerkiug ook aaa.
Hij hooft ovarigana ook ia aijn wathoudaraparioda vaa alaahta Z jaar, wal degelidk bat nodig* voor Kolukkara godaan al ia dat niaaehian aiat bekend* Hat gavaa
vaa voorlichting ia in alk geval aan g*eaaat*lijka taak» Bij da ataun aan da
warkgroap dia aiah a*t da hulavaating baaighoudt ia opaiauw gablakaa hoavaal
onwataadhaid ar nog ia* ^pr«k«r aal araan doan wat hij kan* (San iddar ia ook
peraooalijk bij beu altijd welkea.) Ala «r aaa plaatselijk avarlagorgaaa aan
koaan aoudao dit aoort aakaa trouwaaa v*al aaavoudigar kunnen wordaa gaalgnalaard aa opgelost* Da geneest* haai't cloh tot au toa vooraaaalijk op hat atand*
puat g*atald dat Kolukkara aaar wal in ataat aija wattaa an ragala ta laran kan*
aan an vooraover dat aiat hat g*val ia, diant da tfijkraad hiaria ta baaiddeloa»
tileraa wordt baalotaa wat atrakkar punt voor punt ta bahaadalan esdat andara
ta vaal aakaa door «Ikaar gabaald dr*lgan ta wordaa*
8prak*ad ovar hat vrijh*idaidaaal vaa 4* MHS wardt aaar voraa gabraaht dat da
Indruk baataat dat D*66 daaa aaak nu alaohta aaa da arda atalt oa da huidig*
CDA-Wü rogarlng aan ta vullaa* Wat «aat U ovar AH&9 U praat naar «var d* aoaiaal aaataahappalijk* problaaan* Kaar aolang da politiaka aaak aiat bahaadald
wordt, aijn 4ia aoaiaal aaataahappalijka vragaa aiat balangrijk* Uit daaa nota
blijkt aak waar dat da ragaring aiat goad op da boogt* ia*
Bij aaa ataat da £K5 ap da voorgrond.
Dhr* Douwaa aagt dat hat hiatoriaaha baald uit da nota niat gahaal valladig ia,
aatrant da jar*a '50 aa «51 ia onduidalijkhaid blijvaa baataaa* Hat haaft ar
aak vaal vaa wag dat hat Mgoada vriaadaa blijvaa «at hat huidig* Xadaaaaia** aaa
(t*?) balangrijka rel apaalt ia 4e opatalling vaa da rageriag* ör i» alle aanleiding ea d* vriendelijke houding t*o.v* Zadoaeaie te wljaigea ia eea kritiaeae,
Hierop wardt gereageerd dat eek dit weer oa de hoofdaaak beendraaien ia*
Wat V (0*66) aoat «laan ia eea eerlijke uitapraak vaa de nederlaadee regering
rin de reehtamtigheid vaa 4e «M» wordt toegegevea*
Dhr* Deuwea. 3.
Dhr* Oouuos oogt hiorop dat aot do vraag ia of jo Jo aoot blijvoa vaatbijtoa
ia loator biatoriaoho faétoa* l>uidolijk ia dat hot huidigo kabinot (aa ook do
vorigo) h«t jOfO-atrovoa oador goon voorwaardo wil ondoratouaoiu Do orkonning
vaa hot rooht ooa idoaal to kooatoron door Éfolukkora on ook do faailitoitoa
dio wordoa vorlooad aaa Molukkora ala oultur«lo •indorhoid kanaoa door da MoIttkkora aolf wordoa boaat oa ooa op foltoa vaa bat hodon gohaaoord ontvikko*
liagaboloid voor do Holukkoa op to bouwoa* Ook ik «il ooa viaio opbouwoa op
groad vaa Uw aoaingoa, aaar dio aoot daa boroatoa op politiako roalitoitoa ia
Modorlaad aowol ala ia laaoaoaii.
Oa vooraittor bovoatigt do aoaiag vaa do oordora vrogoaatollor dat wij do worold op a'a kop aottoa ala va gaaoogoa nomoa aot oa bogiaaoa aaa do aooiaal
•aataoh* probloaoa, voordat duldolljk ia wolko raiato «r ia voor ono politioko
atrovoa* V«t aoot »«66 ia dit opaloht voor oaa ainda «aar opriohtlag* ü»66 aal
do voor oaa balaagrijka puntoa aaarworoa aooton broagoni horianord aal aootoa
wordoa aaa da bowijaoa ««aar do H*iS op gobaaoord ia* »towa vaa da aodarlaadao
rogoriag ia aiot dirokt aodig aaar orkoa wal do BH« atrijd.
Dhr, Poutfoa vijst orop dot op groad vaa do hiateriaoha gogovoaa do rogoriag aa
jttiat tot do o>aoluaio koat dat aot H*tS*idoaal op varkoorao iaforaatioa boraat.
Maar aatwurlijk aal ia do workgroop datgoao wat da rogoriag aiot aaoft voraold
aaa foitoa aootoa wordoa oadorao«ht« Ala ik aiot tovrodoa boa ovor do wijjao waan
op da vo*fegr«*P t«t ooa ooaoluaio koat atap ik armit*
Dhr. Loiwakabaaay aagt dat dit ooa hooi bolaagvijka aaak ia. Hij aiot ia do
workgroop aaaaoa aot oo* poaitiovo opatolliag* ÜJ willoa booliat do waarhoid
wotoa* Koaaoa ala aida woaaol( Jan aiaatra vaa Uoa oa Boa Maalraaoja aull«i
aokor do roohtaatighoid vaa da aaak diopgaaad oadoraookoa.
Hiorop wordt goroagoord aot do opaorkiug dat do op to diopoa foiton tooh al
laag ia bookoa aija goaotaord. Miaaohion wil do rogoriag do tfH£ tooh aoooptoroa
ala aij horiaaord wordt aaa do aaadtokoaingoa dio aija goaot oador do akkoordoa
vaa do Jtondo Tafoloonforoatiot daar vlooit do orkoaaia« vaa do üüS tooh aoodaakolijk ait voort?
aowoaaa wordt ook op aot foit dat wiogol hot JiHa«vrijaoidaidoaal aiot atoaat»
torwijl vroogor door o*d do jiHA wil ia vordodigd.
d166 aou dio vardodigiag door oud tor aprako aootoa br<
Sr wordt ook goatold dat tfiogol aioh tonainato duldolljk uitaprookt, Doa Uyl
hooft ovor do politioko aaak vaa do &?£ nooit oon duidolijko aitapraak godaaa*
Kr ia na tonaiooto dlakuaaio* aovraagd wordt of aaaat D*66 aog aadoro partijoa
aija dio do vrtS ot<
Dhr. üottwoa aagt aiot to darroa aoggoa wolko aadoro partijo* wollioht wat «oauaaooordor donkoa ovor do politioko kant vaa do tiolukao aaak* Hodorlandao po»
litioko partijoa viadon do rolatioa aot Zadonoaii org bolaagrijkt vooral aot
hot oog op do workgologonhoid* Vlak na do val vaa hot kabiaot hooft aiaiator
froak ooa aoto uitgebracht, waaruit do oonoluaio aaar voroa kwoa dat do ontwik*
koliasahulp aaa ladoaoaia aiaoohlon botor goatopt aoa kuaaoa wordoa* uio nota
ia oohtèr onboaprokon goblovon* tfo nooton aaar do tookoaat kijkoa. Mot ia ooa
aohando dat hot rapport van Aa»oot|ta Intoraatioaal ovor politioko govaagonon
ia Xadoooaio ia Modorlaad totaal goon aaadaoht hooft gokrogoa* Da ag* vrijlating van politioico govaagoaaa aou ook aodiig aootoa wordoa oadaraooht* Taak vaa
D*66 aou orin kuaaoa lif«aa aaaoa aot vooral aolakao joagoroa foitoa to voraaaoloa ovor bat ladoaoaia vaa aa» Hot ladouoalaoh rogiao aoa ovoa kritiaoh aootoa wordoa govolgd ala dat vaa Chili on JUAfrika*
Zk viad hot da taok vaa 0*66 oa to boaadrukkoa dat U aiah torooht, aa op groad
vaa foitoa vaa vaadaagt ala ia balliugaohap lovond voolt*
Oo vraag of D*66 aot aadoro <*poaitiovoH partijoa n« kaaaoa aaaoaworkoa op dit
paat wordt bovoatlgoad boaatwoord*
Oaarop wordoa ooaoroot do volgoado twoo vragoa goatoldi
1* Vat doakt do1* Mat doakt do workgroop to boroikoa op hot punt vaa hot foit dat do Badaa
Poroatuaa bij do opattlling van do nota aiot io goraadploogd?
2. Kaa D«6o iaopraak hobboa bij atopaotting vaa ontwikkoliagohalp aaa ladoaoolot
Ovor do wijao vaa totataadkoaiag van do nota, aondor voldooado laopraak vooraf*
'«•non door 0*6$ aokor kritiaoho vragon wordoa goatold* Do partijoa aulloa
nooit aohtor hot door do huidiso Xndoaooiaoho rogoring govoordo boloid aogoa
•taan* Aio workgroop aoudon wij kuaaoa «ooholpoa foitoa hoabaar to omkoa op
grond waarvan hot otopaottoa vaa do ontwikkolingahalp vaaaolfaprokoad aoa
aoa wordoa*
ondor vraagt waaroa D*66 dio tooh al ooa aolo tijd fcootaat a« pas pooitiof
vragoa ovor do 8H3 ao« wiUoa «aaa otolloa* AU 0*66 otrako «10008106 groot U,
wat daa7
Ii«rop «tolt dhr* öowwoo dat bot vollioat hot kooaork vaa groto partlJOB is vaa»
daag dit^ aorgoa dat to boworoa al aaar golaag dat otoamoa lijkt op to lovoroa*
D'66 io aiot ao'a partij oa aal daaroa aio^oaioa ook «ooit groot wordoa» Vaa bolaag io dat 0*é6 wil opfcoaoa voor do roil* oolaagoa vaa •iadorhodoa» d«o dat
ook hot Holokao pvoolooa oorloao wordt
Kiorop wordt aaar voroa gohraoht dat <lo vra*gi
Oaat D*66 aioh daidolijk «itaprokoa ovor orkonaing vaa do BHA9
Dhr* DOMIOO oogt 4aanp dat ooa goodo argMioatatio oa foraoloriag aooito aal
kootoai volo partijon aalXoa atolloa dat wij op goodkopo wijao opalouw vood*
ooi govoa aaa hot tnotoodhondoa vaa ooa Ulnolo*
Do vooraittor aogt daarop dat do polltloko «aak a» ooaaaal org bolaagrijk ia.
Doao ooaoroto vraag aal aokor ia do workgroop wordoa booprokoa»
Uiorop wordt nog hot volgoado aa&f voroa gobraahti
- dat do Molukoo goaooaoohap do ooo» aavtooh. probloaon aiot Ml willoa booprokoa aio hot otaadpimt van do aod. rogoriag ao blijft|
- do bokondo foltoiï aootoa ia do workgroop grondig wordoa booprokon9 vooral
wat betroft do jaridiaoho aapoktoa (roohtorlijko oitoprakoa) oa do vrijhoid
dio aaa do joagor«n wordt golatoa aioh politlok t« ontwüütoloat
- do aod. rogoriag hoo/t do nota aaaongootold aaa do hand vaa hiatoriaoho foitoa aoolo doao in haar kraam to pao fcoaoa» wat io do aotivatio ooi bopaaldo
foiton to vorblooaoa?
Do voorstttor vat hiorop nog oono aaaoa dat do aod. rogoriag hot politiek*
idoaal aiot porol bonooft to orkoaaoa» «o aogoa hot oohtor ook aiot bol(
Br aag dan ook goon bokaottiag plaatavindoa vaa oaao aktivitoit op hot gobiod
vaa hot roaliooron vwn ono idoaal*
Daarop volgt oon diokuooio ovor do roprooontativitolt vaa hot inopraakorgaaa»
Aovon^ioa troodt t*a*v« do huiflvoatin^oprobloaatiok, wol of gooa oproidlng,
«itbroiding woonwijk of aiot, oon ooafliot twaooa oudoron oa §oagoron aaar voroa*
Tor afronding vaa hot bolaagriikoto oa oorato pmt wordoa daa do vior volgondo
vragoa aan do workgroop vaa O1** goforattloordt
1* Staat D'66 aohtor do 1MSY
l* tfaaroa hoadt ondortokoaing vaa atC-afoprakon gooa orkoaaiag iat
3* fir ao^oa gooa boioaaoriagoa wordoa gooroiord hij do witvoorlag vaa
hodOA voor boroikoa JUtt*
** Vat ia do aotivatio o* aiot aot allo gogovoao to koaoaT
ialoidiag op do aooiaal. oa*toohappolijk« prohloaoa wordt govraagd waaroa or
otooéo to woiaig voorliohtivg i* gowooot* 2o ia do opooialo hijstojularogoliagMoXukkora (rijkagro*parog«liag Aaboaoaoa) ia 4* wijk aiot OOM bokoad.
VoXo Holukkoro bogrijpoa 4* fonraXioroa di* ao aootoa invuXXoa aiot* Vaaroa
kaaaoa 4oao aiot ia hot aaXoia vordoa gootoXdf ook 4* paapourtaarogaliitg im
voXdooado bokoad* Uit aija to«h takoa voor 4o goaooato»
Dhr* i>o«woa vraagt of a*aft tovrodoa ia ovor 4o wija* waarop ia Kriapoa aiada
kort bijXoa aaa hoXakao kiador«a wordt gogovoit* Na ooa «itlag ovor do boataaa4o
oituatio blijkti a* dat d* rogoliag nog t* kort vaa kraoht ia on al iot* ovor
hot roauXtaat to kaaaaa aoggoai b* dat vooraf gooa ovorlog hooft plaotagovoadoa aot do oudoro oa t» la do wijk hiorovor ook gooa «pooialo voorXiahtiag ia
Mot do auggootio ovor hot bi-o«XtvurooX oadorwija ia do vogoringaaota gaat 4o
vorgadoriag ovorigoaa ia atja algoaooahoi4 akkoord»
ft*a.v* 4o ottggoatio vaa ooa oahoi4io aaa oodrijvaa voor anaaaaon vaa Holakkoro
wordt gooto!4 dat dit aoa knanoa gaao bot«konoa dat alooata arboidapJtaataoa
waarvoor gooa arooidora to krijgoa aijat 09 doao wija« voor Hoiokaora hoaahil»»
aaar aulXom koooa* Do Molukkora koaoa 4aa hoXwual ia do foaitio v«a do gaatarhoioora. Hot aaaaUUoa vaa ooa ra*daaaa 4io holft hij aoUioitatioa o.d. lijkt
vool aiavollar aaa dit aoort oubaidio aaa bodrijvom* ten or ook plaataolijk wat
nn«> oaaoholiaii kaaaoa wordoa jiodaaaf
Maar voroa wor4t gobraoat aat 4o boataaado ylaataolijko workgroop aioh aiot allooa aot aaiavoatiag» aaar ook aot aador* aooiaal aaataoh* probloaoa boaighoudt»
Ohr* doawoa bolooft ooa goaprok t* auXloa arraagoron tuaooa 4o workgroop oa do
diroktoor vaa 4o aooiaXo dlonat, 4io al planaaa voor projaktoa aoa aobboa*
Op hot pvat vaa do haiovoatiag wordt aaar voroa gobraoht 4at 4o voorgootèX4o
aproidiag ia atrijd ia aot hot ttitgaagopaat vaa do «rkoaaiag vaa do «igoa idoatitoit*
Kaa 0*4^ boploitM dat wooawijkoa waar aoijoXijk tooh wordaa vorgrootf
Daarop wordt b-«aprok«n ovor do praktiooho oaoogoXijkhoid ia do Kriaponoo oituatio oa do *|jk uit to broidoa* Pit nou all«on kwaaoa door hot "vordrijvon* van
do aiotnaoXukoo bovoXkias ia do aaaot* oo^oviag* Uiorop wordt ook hot vorkrljgoa
vaa iavXood bij hot woaiagtoowijBaagaboXoid aaa do ordo goatoXd»
^ atr«at hot karaktor vaa ooaniaoioo ox art» 61 oa 62 van do goaooatowot wordt
op voraook door dhr. Douwoa uitXog gogovoa. Hij boaadrakt dat dorgolijko oowtioaioo aXXooa aouUoa ^unnon fuaktionoroa aXo do poXitioko wiX boataat ao ook voXdooado oig«a bovoogdhodon to govoa* Ailoa aaX afhaagoa vaa do aaaoaotoXXi&e orvaa oa do takoa dio ao*a ooaniaoio krijgt. Niot good to voorapoXXoa ia of dit
ia do Kriapoaoo oituatio do boato opXoaein* aou aijn. Hot aou ook kunnen Xoidte
tot h«t praktiaoh aoaddood aokoa*
foaalotto wordoa do JüUL-poaaiaoa probXoaoa mitvoorig boaprokoa* Dhr» JUoiwaka*
boooj rapportoort hitroatraat afaondorlijk» Ook hiarovor amXXoa ia do workgroop
4o ao4igo vragoa aaa 4o ordo aootoa koaoa*
Mo4o aot hot oog op hot tijdotip, aa aiddoraaaht» wordt 4o avoad b aXot«a aot
do afapraak dat aa bohaadoXiag ia do workgroop do diokmaoio doogowoaat aal wordoa voortgoaot* Aaa do ordo kwaaoa dan koaoa dio pamtom dio aog aija bXijvoa
iiggaii om do aatwoordoa vaaait do workgroop vaa D*66,
A14«a aaar booto wotoa goaotoord
Kriapoa a/4 Ifaool, 1O fobroari 197ACD
datum 3 0 A O G . 1 9 7 8
CO
b. d.
C ( CFO) «r.: J$/£2 f/ d-d 29
Aan : L. r
Betren : Werkgroep "reservatie" te Krimpen a/d IJssel
Bijl.:
Op 11-7-1978 werd
nomen:
het volgende verIn Krinpen a/d IJssel bestaat reeds geruime tijd een
werkgroep "reservatie"(?), die zich bezig houdt met de
Wijkvernieuwing van Krimpen a/d IJssel.
De werkgroep opereert naas.t he±. Stichtingsbestuur
301A10-729017F-69ACD
CO
b.
C(CFO )nr.:
Aan :
Betrett : stichtingskantoor DMAM
dd £ 6 OKT, 1978
Bijl.:
Op 15-8-1978 werd
het volgende vernomen;
Binnen het stichtingsbestuur TJMAM bestaat soms
onenigheid over bepaalde politieke activiteiten, die enkele
leden willen doorvoeren.
301A10-729017F-89Burgemeester en Wethouders
Krimpen a/d IJssel.
Krimpen a/d IJssel, 10 januari 1979.
Geacht College,
Met dit schrijven maken wtj officieel melding van de oprichting van een werkgroep
die zich ten doal stelt te werken aan de'vele problemen op het terrein van de
werkloosheid onder Molukse jongeren te Krimpen a/d IJssel.
Binnenkort wordt eenvergadering belegd waarop met betrokkenen inhoud
gegeven zal worden aan de werkwijze van de werkgroep.
Doelstellingen zijn: — De negatieve instelling van tallozewerkgevers/bedrijven
(inclusief de overheidsdiensten) ten aanzien van onze
jongeren te wijzigen;
— door middel van concrete eigen projecten in Krimpen
a/d IJssel nieuwe werkgelegenheid te scheppen met
inschakeling van Molukse werklozen (reeds met de
gemeente besproken), bijv. bij de renovatiewerkzaamheden
in de Molukse woonwijk;
_; — in géén geval dwingend op te treden, noch actief, noch
als bemiddelingsorgaan, wat betreft de werkverschaffing
' * aanonze jongeren, doch bereid bij moeilijkheden mee
te helpen zoeken naar oplossingen.
Deze brief werd mede verstuurd aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijkwerk, afd. Molukken en de pers.
Wij vertrouwen erop dat onsstreven weerklank vindt bij de bevoegde instanties,
zodat op medewerking gerekend magworden bij de realisatie hiervan.
Werkgroep
Werkloze Molukse Jongeren
l.PJ. Solissa —ACD
datum
CO
b.
17 JAN. 1979
2 <
0(CFO
Aan
Betreft Molukse wijk Krimpen a.d. IJssel
BIJL:
Op 30-11-1978 werd
het volgende vernomen:
In de Molukse wijk Krimben a.d. IJssel is grote onenigheid
ontstaan tussen (wijkraadslid en KPK-bestuurslid)
en , die gesteund wordt door het stichtingsbestuur UMAM.
Aanleiding van de ruzie is een brief die verzonden
heeft aan de Stichting Fed. van Maatschappelijke Dienstverlening Krimpenerwaard en een circulaire die in de Molukse
wijk ±s rondgebracht.
In de brief en circulaire -beide gedateerd 17-11-?8- wordt
beschuldigd van verraad en pro-Nederlandse activiteiter
Verder raadt de Molukkers af om maatschappelijke hulp
van Hiarej te accepteren.
Op 22 november kwam de reactie op de brief.
Het bestuur van de stichting UMAM en -vanzelfsprekend- vooral
hadden zich geweldig over deze brief opgewonden.
Aanvankelijk dachten ze dat het een "streek" van de wijkraad
was. Reden waarom ze naar toogden en hem om een
verklaring vroegen.
distancieerde zich echter van de brief en circulaire
Het stichtingsbestuur DMAM, inmiddels met een grote groep
jeugdige aanhang, ging vervolgens naar het huis van
Deze bleek echter niet bereid te zijn om aan de deur met
het bestuur te discussieren.
Tot laat in de nacht bleef de groep voor de deur van
woedende kreten scanderen.
liet zich echter -heel verstandig- niet zien.
301A10-72B017F-flBACD
datum
CO
b. d.
O 9 f-?n*> '070
t t i " . > -.o-i j
C( CFO )nr. : /-V/ ^c'^c' d.d. :
Aan :
Betreft :Nieuwe wijkraad te Krimpen a/d IJssel
Info: II
Bijl.:
Op 1Q-1Q.-1979 werd
het volgende vernomen:
Op uiterst ondemocratische wijze heeft de Molukse gemeenschap
te Krimpen a/d IJssel een nieuwe wijkraad gekregen.
Nadat de oude wijkraad (waaronder en ) in een
brief aan de wijkbewoners een aantal - zelf uitgekozen - candidaten
voor de vacatures in het wijkbestuur had voorgelegd, werden die
candidaten onder geweldig protest van ondermeer de stichting
ümam in de wijkraad aangesteld. Een verkiezing heeft niet plaatsgaondenj vrijwel niemand uit de wijk heeft enige inbreng in de
aanstelling van de nieuwe candidaten gehad.
De nieuwe wijkraad bestaat nu uit: voorzitter;
|i 1e secretaris; , 2e secretaris;
, penningmeester.
301A10-B1917JFACD
datum
CO
b.
d.d. : Info: 1
Aan
Betreft :"Conflict wijkraad Krimpen a/d IJssel met bestuur stichting ÜMAM"
Bijl.:
15.2.1980
via I.D. Krimpen a/d IJssel.
het volgende vernomen:
zie bijlage
301 A10-919260F.6fe.
GEMEENTEPOLITIE
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Nr.
Rapporteurt
Onderwerp t reactie op wijkraad.
Gezient
R A P P O R T
Op de vergadering van 2 november 1979 werd d' or mij
ingebracht de samenstelling van de nieuwe vrijkraad te
Krimpen aan den IJssel en de wijze van tot standkoming
van deze wijkraad.
Zoals toen ook reede werd opgemerkt kon deze vijkraad
niet de goedkeuring wegdragen van het stichtingsbestuur
van de stichting U.M.A.M. te Krimpen a,-n den IJsnel.
Een spoedvergadering werd op 1-2-80 belegd, plwaar circa
40 Molukkers aanwezig waren.
Tijdens deze vergadering werd een commissie samengesteld
welke tot taak heeft om op democratische v;ijze een procudure op gang te zetten om te komen tot een nieuve wITJkraa
die ook d: a3werkelijk de gehele Molukse gemeenschap te
Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigt.
Pol. 7,76-2-
In het schrijven d. d. 4-2-1980 h^eft het bestuur vnn de
stichting U.M.A.M. het college van burgemeester en ethouder,
der gemeente Krimpen arm den IJssel verzocht om verbreking
van de kontakten met de huidige wijkraad./ */tf. tf9.
Postbus 124
Telefoon 01807-16141
Postrekening 3264854
STICHTING
U. M. A. M.
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Bankrelatie: Amro Bank
Krimpen aan den IJssal
Rekening 460440284
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der
Gemeente Krimpen aan den IJssol.
KBIMPEN /A
Int*-
ML C51
; i r
J
.:;
Uw brief Onze referentie Krimpen aan d»n IJssel
ONDERWERP : Verzoek om verbreking van kontakten c. c.: led en v.d.c^nrr -,-io.
met de huidige wijkraad.
Geacht College,
Hierbij ingesloten doen wij U toekomen:
a. een circulaire voor de spoedvergadering van 01-02-1900
b. een schriftelijke verklaring,opgesteld tijdens de vorengenoemde vcr-aderinr,
waarin de huidige wijkraad van haar functie wordt ontheven on een cui,-1:^:0!^ ii
Bteld,dié de' nieuwe procedure gaat opzetten ora te konen tot oen nicvav;c
wijkraad.
Tijdens deze vergadering hebben wij,het Stichtingsbestuur, tever.3 naar vorcr.
gebracht dat wij tijdens het gesprek van 30-01-19ÖO te Gemeentehuis aan U oen
dringend verzoek hebben gericht om bovenvermelde wijkraad schriftclijk kcr'nanr
to makon aangaande het niet meer erkennen v.-n en verbreking vr»-- all- !:••-• -1: '.e::
mot dcr,e wijkraad.
N.a,v.het bovenstaande heeft de vergadering ons daarom dringend verr.ooht bij U
erop aan te dringen het betreffende verzoek te bespoedigen.
Gaarne zouden wij een copie hiervan van U zo spoedig mogelijk willen ontvangen.
V/ij rekenen op Uw medewerking.
Hoogachtend,
i het Bestuur van Stichter U.i!.A.H.
Bijiage(n):o/d IJssel, *f februnn r-.iO.
Aan
Het College van B en W
der gemeente
T:'?TMPlvi A/D US35L
Onderwerp: Kennismalcing.
Geacht College,
u4 ÜEN
.o» man
"• 5 1 3 r^
2 sssrin het Stichtingsgebouw.
De taaie van' de commissie luidt:
ST^ccduro op san. brengen on te komen tot een nieuwe «*rand.
De leden van de commissie zijn: ,
sE - -
ijda/T 1 i'obrri-i .;. • .
6J Dhr.M.huGtamu ------------
Allen woonachtig te Krimpen a/d IJssel
Toccata 110
c,n. -Geneer .T
Het correspondentie/contactadres luidt:
Corraissie 1 februari '80
p/a M.J.A.Mustamu
Toccata 110
p.qp.5 BV Krimpen a/d IJssel.
V,M ,„„*» u al m, i„ata„tie= TO het toveMt»a„de in k»mK t. (do»„) r.tol'.oHoogachtend,
De coramissieleden,
J.Mollo.l
datum 1 6 M E I 1 9 8 0
co VU #£37 o
b.
c (pro h
Aan
Betreft
d.d.: M
l r 1 L
: CT
: Eet stichtingsbestuur Umam.
Info: l
Bijl. :
nr 23.4.1980 werd
het volgende vernomen:
Donderdag 10 april heeft het bestuur ernstige ruzie gekregen met dhr.
van CHM.
Reden: schrapte vrijwel alle voorgestelde subsidieaanvragen.
MP.
501A10-819172FACD
datum ' •• 'J ;''..' > .. i J O U
CO
b.
C(CFO )nr.: d> <* f ^ d.d.: i 8 APH198Q Info:
Aan : CF
Betreft : Conflict "werkgroep renovatie" met de "wijkraad Krimpen",
Bijl.:
Op 28.2*1980 werd
het volgende vernomen:
Het conflict tussen de wijkraad en het stichtingsbestuur ÜMAN te
Krimpen a/d IJssel is ontstaan naar aanleiding van bemoeienissen van
de nieuwe wijkraad met de werkzaamheden van de "werkgroep renovatie".
De "werkgroep renovatie" bestaat voornamelijk uit leden die eveneens
zitting hebben in het stichtingsbestuur ÜMAN.
Na 2 jaar intensieve arbeid, voornamelijk bestaand uit het overleg
plegen met diverse Nederlandse overheidsinstanties o.a. GSM, gemeente
Krimpen a/d IJssel, woningstichtingen etc., is het de werkgroep renovatie gelukt om gelden los te krijgen voor renovatie van de Molukse
wijk te Krimpen a/d IJssel.
Daarnaast hebben de leden van de "werkgroep renovatie" vrijwel alle
bewoners van de Molukse wijk in Krimpen bezocht om te informeren over
de bedoelingen van de "werkgroep renovatie".
De in de wijk wonende BP-leden hebben zich in eerste instantie niet
met de activiteiten van de "werkgroep renovatie" kunnen verenigen.
Vooral toen bleek dat de werkgroep succes begon te krijgen, uitte
dit zich in heimelijke tegenwerking.
De nieuwe wijkraad van Krimpen - exponent van de BP-vertegenwoordiging - heeft zelfs openlijk laten blijken de renovatieplannen tegen
te werken. Zij heeft o.a. contact opgenomen met verschillende overheidsinstellingen, die betrokken zi£ bij de eventuele renovatie van
de Molukse wijk te Krimpen en laten weten dat de renovatie niet overeenkomstig het beleid van de Molukse wijkraad in Krimpen gebeurt.
Voorlopig zou de renovatie nog even moeten worden uitgesteld.
Vanzelfsprekend hebben de werkgroep renovatie en het stichtingsbestuur van ÜMAN hier f«l tegen geprotesteerd. Na een spoedvergadering
op vrijdag l februari, georganiseerd door de stichting ÜMAN, werd
besloten de huidige wijkraad te negeren en langs democratische weg
een nieuwe wijkraad te kiezen.
MP.
J01A10-819172FACD
datum 2Jh;.M
CO
b. ___• d.
C(CFO )nr. : & d.d.23K:!1980 Info:1
Aan :
Betreft :VLagincident in de Molukse wijk te Krimpen a/d IJssel.
Op- werd
het volgende vernomen:.
Donderdagavond 23 april' is er een ruzie ontbrand voor het huis
van de Molukse , te Krimpen a/d IJssel.
Aanleiding van de ruzie was het verzoek van de wijkraadscommissie oro de vlag aan hun te overhandigen.
maakt deel uit van de huidige wijkraad en heeft zich derhalve gedistancieerd van het verzoek van de nieuwe wi.ikraadscommissie
Een menigte Molukkers geleid door heeft zich vervolgens voor het huis van verzameld. Uiteindelijk werd
door de vlag alsnog geleverd,
De daaropvolgende zondag ontstond/in de kerk een vechtpartij om
dezelfde reden. De oude en , beiden behorend
tot een verschillend kamp in de wijk, zijn op de vuist gegaan.
301A10-819172FR
IJ
1
ACD
datum
CO
b. .
J 5 2 5 3 6 0
1 V !-H V^i l
. _ n.'.. i ,j u U
d.
C( CFO )nr.: °' d. d.: Info: V
Aan 1 1 DEC. 1980
Betreft : Oriêntatiebijeenkomst, bundeling (kleinere) Molukse groepen,
Bijl.:
werd
het volgende vernomen:
Op zaterdag 15-11-1980 werd te Krimpen a/d IJ»»el een oriëntatiebijeenkomst gehouden van afgevaardigden van verschillende groeperingen, ter aftasting van de mogelijkheden on te komen tot een
bundeling van deze groepen.
Aanwezig was ook Frieda TOMASOA als enig B,P.P.-lid.
Aansluitend, ter verdere •uitwerking, cal op 13-12-1980 weer een
bijeenkomst worden gehovaen.
301AIO 019246F1*31096
datum Q 2 F E B . 1 9 81
CO
b.
C(CFO )nr.:
Aan :
Betreft :
d.d. :
CFB
Politieke dag 13.12.1980.
2 F EB, 1981 Info: II
Op. werd
het volgende vernomen:
Het Forum op deze politieke dag was als volgt samengesteld:
Voorzitter üsman SANTI
PM
Doelgroep Maluku
FAA
BPP Frieda TOMASOA
en , die namens de SPP in het Forum
zouden zitten, schitterden door afwezigheid.
Ora ± 14.30 uur nam het Forum zitting.
In eerste instantie was de belangstelling in de zaal niet groot,
maar allengs stroomden de mensen toe tot er een 200 aanwezigen in
de zaal waren.
Opmerkelijk, was het grote aantal jongeren, in de leeftijdsgroep van 18 - 20 jaar, waardoor er vele onbekenden gesignaleerd werden, alsmede het feit van een zeer gemeleerd gezelschap.
De redactie van Tjengkek, mensen van Tjandu, relatief veel Missie^
leden uit Hoogkerk, überhaupt uit het Noorden, en
enkele anderen van Pemuda 20 Mai, van het Bevrijdingsfront
èlr J , ene en ene (?)* de groep
van , en , de groep,
afgescheiden van de Gerakan Pattimura, arriveerde met^ ca. 15 personen.
Van Goheba werden geen bekende personen waargenomen.
Tijdens de discussie bleek de wil tot samenwerking en de eenheidsgedachte centraal te staan, zowel bij het forum als bij de aanwezigei
- 2 -
301 A 10 019246FVervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.
Met name een (beetje) samenwerking met het FAA leverde erg
positieve reacties op. Voorts werd er over gesproken hoe
deze samenwerking in de naaste toekomst kan worden verstevigd en mogelijk zelfs uitgebreid. De verwachtingen daaromtrent bleken hoog gespannen te zijn, het woord fusie
is zelfs al in dit nog prille stadium gevallen.
Daarnaast zal getracht moeten worden om de 25 april herdenking, mogelijk reeds volgend jaar, gezamenlijk te vieren
en dus niet meer in verschillende zalen. De oudere leiders
moeten daartoe gestimuleerd worden.
Verder zal er toenadering gezocht moeten worden tot de
andere organisaties.
is ook nog een paar keer aan het woord geweest.
Toen hij evenwel begon over het toelichten van zijn memorandum en de schuldvraag, werd hij door Frieda TOMASOA
verzocht om zich aan het thema van die dag te houden, aangezien deze zaken nu niet relevant waren. Vervolgens werd
's betoog door Usman SANTI afgekapt.
Kapitein , sprak enkele lovende woorden over het
feit, dat deze"bijeenkomst mogelijk was gebleken en hoopte
op een voortzetting van de samenwerking in de toekomst,
omdat daarmee een opvang kon worden geboden voor de "losse"
jongeren.
Om 17-^5 uur werd de discussie gesloten, waarna er een
persverklaring werd opgesteld, die vervolgens aan het
ANP werd doorgebeld.
Ook werd er een interview door Suara Maluku afgenomen. Dit
zal zondag a.s. worden uitgezonden.
Om 18.50 uur was men klaar.
Persverklaring
Op 13 december 1980 werd in de stichting Umam te Krimpen
a/d IJssel een forum-discussie gehouden, waarbij de *f aanwezige organisaties, t.w. BPPt Doelgroep Maluku, Pemuda
Masjarakat en Front Alifuru Anai, unaniem tot de conclusie kwamen dat het uitgangspunt van deze forumdiscussie,
"zal 25 april 1950 de proklamatie van de KMS het in de toekomst overleven ?",inderdaad de basis van samenwerking is.
Deze samenwerkingsbereidheid geldt niet uitsluitend voor
genoemde *f organisaties, vanuit de aanwezigen kwam de sterk*
wens tot uitdrukking tot samenwerking met andere niet aanwezige organisaties.
Het gaat er niet om te komen tot een nieuwe organisatie,
maar te komen tot samenwerking met als uitgangspunt de
gezamenlijke raakvlakken samenwerking met als doel te
komen tot realisering van de internationale erkenning van
de RMS-staat en bevrijding van het Zuidmolukse volk.
MP.
301A11ACD
datum Q 2 F E B . 1 9 8 1
CO
b. d.
C( CFO )nr.: ëfj l.d.: 2FEB.I Info: II
Aan
Betreft : ÜMAM-forum d.d. 13-12-1980 te Krimpen
Bol.:
17-1?,19fiQ werd
het volgende vernomen:
30! AIO 919260F
De forum-bijeenk~bmst van de Stichting UMAM werd voorgezeten door
, waarbij als secretaris fungeerde.
In totaal waren een 80 Molukkers belangstellenden aanwezig*
Forumleider was Usman SANTI.
Het forum bestond uit vertegenwoordigers van de navolgende groepen
PM: ,
Front Alifuru Anai:
Doelgroep Maluku:
PATIMURA: mevr. , mevr..( uit Alphen a/d Rijn
BPP: Frieda TOMASOA, ", , ,
De voorzitter deed de navolgende bekendmaking:
- een aantal organisaties had schriftelijk voor deelname bedankt
omdat voor hen de voorbereidingstijd te kort was geweest.
- Goheba liet dus weten dat zij niet in het forum wilde worden
opgenomen maar wel 2 afgevaardigden als waarnemers zouden zoeken
Vervolgens vroeg de voorzitter om 1 minuut stilte om de gevallenen
in de RMS-strijd te herdenken.
Hierna werd de leiding overgedragen aan de forumleider SANTI die
de identiteit/politieke opstelling van de groepen weergaf van de
groepen die opgenomen waren in het forum.
Voorts maakte hij het doel bekend van de bijeenkomst, t.w.:
activeren van het politieke bewustzijn en streven naar eenheid in
politiek (RMS)streven.
Hij benadrukte dat de groeperingen, opgenomen in het forum, het
erover eens zijn dat een RMS (souvereine Molukken) tot stand zal
moetai komen.
Hierna deed hij de uitnodiging tot het stellen mn vragen ter opening van een discussie.
uit Krimpen reageerde hierop met zijn stelling dat in het
belang van de RMS-strijd allereerst gestreeft moet worden naar
een openstaand begrip voor eikaars standpunt in de RMS-strijd waar
door gezamenlijk het hoofddoel, tot standkomen van de RMS, kan
worden bereikt.
-2-Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.
was het hiermede eens en meende dat als
eerste stap naar politiek eenheidsstreven alle groeperingen gezamenlijk de 25e april moeim herdenken.
Hierop ontstond een discussie, die lang niet altijd
terzake doende was en in feite een dermate geharrewar
was dat hierover geen gedegen verslag is te geven.
Enkele enigszins markante uitspraken volgen hieronder:
: In de Molukken zijn een aantal landverraders
die het RMS-streven benadelen. Zij zijn ook in Nederland
te vinden en dienen te worden opgeruimd.
Kapt. : Onder de Molukkers leeft het KMS-ideaal/
streven nog steeds. Een bewijs is deze bijeenkomst.
De RI ziet de RMS activiteiten in Nederland als een gevaar dat geëlimineerd moet worden.
Destijds zond zij naar Nederland om dit eliminatieproces te versnellen. Hij deed dit door harddrugs te verspreiden onder de Molukse jongeren.
: Te verwachten dat binnen 5 jaar Indonesië
zal terugkeren naar federatieve staat. In die tijd is een
RMS te realiseren. Als dit een feit zal zijn zal de RMS
dan veel hulp nodig hebben (economisch) van Nederland.
Daarom is het noodzakelijk omiiet bevramd te blijven en ziel:
te houden aan de wetten van het gastland Nederland.
: Noodzaak is, eenheid in politiek streven: de RMS.
Verdeeldheid van de weg erheen is geen beletsel.
-Harlingen: Zijn de oriëntatiereizen Indonesië
voor- of nadeling in de strijd voor de HMS?
Antwoord Frieda TOMASOA: Deze reizen zijn in 't belang van
de RMS omdat velen geconfronteerd worden met de nadelen
van het Indon./Suharto-regiem.
Mevr. (Pattimura): Samenwerking met MANUSAMA-regering niet mogelijk zolteng hij pretendeert dat alleen hij
de juiste weg volgt.
De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat het
RMS-stiwren leeft onder de Molukkers in Ned. en dat de
versdillende groeperingen eensgezind zijn in hun streven,
t.w. de RMS.
Besloten werd dat op korte termijn de aanwezige vertegenwoordigers van de verscheidene groeperingen weer bijeen
zullen komen ter versteviging van de contacten.
Te circa 1?.15 uur werd de bijeenkomst afgesloten waarna
onder leiding van Frieda TOMASOA een persverslag werd afgegeven aan het ANP.
301A11ACD
datum
•^^M—•
CO -
w~ •
b.
1528936
d.
C(GFO )nr.:
Aan : CFB
Betreft :Politieke Dag 13 december 1980
Bul. :
d-d-: 15 JAN.1981 Info:i
werd
het volgende vernomen:
M.b.t. bovengenoemde politieke dag vond er op 15 november in
Krimpen van ca. 13-30-16.30 uur een bespreking plaats, waaraan
/•werd deelgenomen door:
1. Bestuur van de St. UMAM
2. BPP
3. Doelgroep MALUKU
k. PM
- FAA
- GOHEBA
- Niet aanwezig.
- Niet aanwezig. Moest :zich nog beraden.
301 A10-019246F
Pemuda 20 Mai - Niet aanwezig. Neemt niet deel.
Bevrijdingsfront - Niet aanwezig. Wil niet meedoen. Willen
hun stellingen niet aan de oppervlakte
brengen. Blijven alleen ondergronds opereren
(In Krimpen ca. 10 leden)
SPP - Niet aanwezig. Hadden niets van zich laten
horen.
In totaal aanwezig ca. 20 personen plus een aantal belangstellenden.
-2-Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.
Voorlopig programma voor de 13e:
's morgens : Informatiestands van de diverse groepen
én het Inspraakorgaan.
's middags : +_ 13.00- 17.00 uur Forum.
's avonds : Feestavond.
Het hele festijn is voor een ieder toegankelijk.
I.v.m. het Forum, de samenstelling daarvan (voorstel uit
iedere groep 2 personen), en het thema van die dag ("zal
25 april 1950 de toekomst overleven?") wordt er a.s.
zaterdag (6 december) om l't.OO uur wederom in de stichting vergaderd*
Daarbij zullen dan enkele concrete punten voor een discussie worden geformuleerd,e>e.a. onder leiding van de
bekende USMAN SANTI, die inmiddels i£ aangezocht om het
Forum voor te zitten en die daarin
had toegestemd.
Met deze politieke dag wordt ondermeer beoogd» dat aan
een aantal "zwervende" jongeren weer een houvast geboden
kan worden.
Noot: Het Thema is zondag j.l. in Suara Maluku ter sprake
gekomen.
301A11R
ACD 1529174
datum 2 3 JAN. l 981
CO
b.
C(CFO )nr. : S( l
Aan :CFB
Betreft :Stichting UMAM-Krimpen
a . d . = 2 3 JAM, 1981 Info:
Bul. :
2-10-180 werd
het volgende vernomen:
Het bestuur van de stichting UMAM in Krimpen aan de IJssel heeft
een forse aderlating ondergaan nadat een zestal .bestuursleden
zijn_afgetreden.
De bestuursleden, die nog zijn overgebleven nemen de lopende
zaken *waar onder de naam Baad van Bestuur van UMAM.
Deze Raad van Bestuur zal tot het eind van dit Jaar blijven
fungeren. Daarna moet er een nieuw bestuur zijn gekozen. De
animo om zich hiervoor kandidaat te stellen lijkt vooralsnog
minimaal.
Met name de jongeren zouden het op dit punt laten afweten, zulks
tot ongenoegen van het huidige bestuur, dat de laatste jaren
sterk de nadruk heeft gelegd op de wenselijkheid van verjonging.
301 A10-019246FACD 1529940
datum Q2FEB.1981
CO
b . " d .—
Bijl. :
C(CFO)nr.: fff d.d.: \ FS3. 1981 Info: I
Aan : CFB
Betreft : Politieke Dag - 13.12.80 (voorbespreking),
15.12.80 werd
het volgende vernomen:
Op 6 december jl. vond in Krimpen de voorbespreking plaats voor de
politieke dag op 13 december.
Hierbij waren aanwezig:
Voorzitter Forum Usman SANTI
P.M.
Doelgroep Maluku
BPP - I
II
III
FAA
St. Umam
Niet aanwezig waren;
Goheba
Pemuda 20 Mai
Bevrijdingsfront
Frieda TOMASOA
301 A10-019246FVervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.
De bespreking werd omstreeks 13-30 - 13-^5 uur door het
Stichtingsbestuur geopend, waarna al vrij kort daarop de
bekende (Frieda TOMASOA zich als woordvoerster van het geheel opstelde.
Onderwerpen van gesprek:
Het thema - Hierin zullen 2 leden van iedere
organisatie zitting nemen (nader
overleg).
SPP en stuurgroep uitnodigen,
zal hen benaderen.
- ledere organisatie geeft een korte
inleiding. Daarna pauze.
Vervolgens discussie.
- Het Forum neemt een eensluidend
standpunt in en de organisaties zullen zich niet onderling tegen elkaar
laten uitspelen.
Na afloop van de politieke dag zal
het ANP geïnformeerd worden.
De bespreking werd om ca. 16.00 uur beëindigd.
Planning
Discussie
Perscommuniqué
MP.
301A11datum
CO
b.
1530035
02FE8.1981
C( CFO)nr.:
Aan :
Betreft :
d. d. : ' 2FEB.11J Info!
Bijeenkomst d.d. 6-12-1980 o.l.v. stichting UMAM te Krimpen
Bijl. :
nr 11-12-1Q8Q werd
het volgende vernomen:
De UMAM-bijeenkomst d.d. 6-12-1980 te Krimpen duurde van 15.00
tot 17.00 uur.
De voorzitter was die na de inleidende woorden, SANTI
voorstelde als forumleider voor de bijeenkomst op 13-12 aanstaand?
gaf een uiteenzetting van de bedoeling van de bijeenkomst
op 13-12 waarvan deze bijeenkomst als voorbereiding is bedoeld.
Bedoeling bijeenkomst 13-12: activering politiek bewustzijn jongeren en stimulering van eenheid, tenminste in politiek streven.
Hierover werd door de aanwezigen uitgebreid van gedachten gewisseld.
Enkele punten die ter sprake kwamen en vermeldenswaard zijn:
- De aanwezige stelde voor dat genegen is op te treden
als vertegenwoordiger van de Ceramezen. Aansluitend werd naar
voren gebracht dat ook een vertegenwoordiging van de Keiezen op
13-12 aanwezig zou moeten zijn.
SANTI reageerde met een afwijzing omdat het hier niet ging om
afvaardigingen van groeperingen maar van volksgroepen.
Mevr. was het hiermede eens maar kondigde aan dat zij zou
trachten een vertegenwoordiging van een Keiese organisatie te
bewegen op 13-12 aanwezig te zullen zijn.
stelde dat hij zou trachten de SPPRMS voor de bijeenkomst op 13-12 te interesseren.
- Er werd bekend gemaakt dat voor 13-12 ook waren uigenodigd:
De Goheba, Pemuda 20 mai en Mol. Bevrijdingsfront maar deze organisaties hadden doen weten dat zij in ieder geval geen zittin
zullen nemen in het forum maar mogelijk waarnemers zullen sture
voor de bijeenkomst 13-12.
301 A10-919260FfiACD
datum
CO
b.
1530036
0 2 F E B . 1 9 8 1
_. d.
Aan
Betreft
d-d-: 2 FES, Info: I
Bijeenkomst BPP d.d. 6-12-1980 te Krimpen
np 11-12-1980 werd
het volgende vernomen:
Op 6-12-1980 werd te Krimpen van 11.30 tot 13-^0 uur een BPPbijeenkomst gehouden.
Aanwezig waren vani Afd. I 6 personen
Afd. II 2 personen
Afd. III k personen
Voorzitter: Frieda TOMASOA
Secretaris:
In de bedoeling lag, de bijeenkomst te benutten voor een uitgebreide bespreking van de BPP-activiteiten over het afgelopen jaar.
Hiervan werd afgezien omdat teveel leden afwezig waren.
Besloten werd om dan maar een oriënterend gesprek te hebben over
de geplande UMAM-bijeenkomst die in de namiddag gehouden zou worden en waaraan de BPP zal deelnemen.
De voorzitter deelde mede dat op initiatief v. (stidting
UMAM) bedoelde bijeenkomst (en een volgende op 13-12) zal worden
gehouden met de bedoeling het politiek bewustzijn onder (vooral)
de jongeren aan te wakkeren.
In de bedoeling lag om een zo groot mogelijk aantal groeperingen
bijeen te brengen en middels discussie het beoogde doel te bereiken.
Het discussiethema zal zijn: "heeft het politiek ideaal volgens
de proclamatie 25 april in 1901 nog levensvatbaarheid?".
Vermeld werd nog dat op de bijeenkomsten als forumleider SANTI
werd gekozen, nadat aanvankelijk hiervoor ook in aanmerking kwam
en .
De ÜMAM-bij eenkomst van 6-12 zou slechts bedoeld zijn als kennismakingsbijeenkomst/voorbereiding op de bijeenkomst van 13-12.
De voorzitter (Frieda) drong er op aan dat op de verg. 13-12 (vooi
uitlopend op zijn rehabilitatie tot voorzitter BPP-afd. I)
wordt toegevoegd aan de BPP-vertegenwoordiging en niet
. Dit, omdat , gezien zijn activiteit eninstelling, beter de gevoelens van het volk kan weergeven.
301 A1Q-919260FACD 153664o
datum
CO
b. d.
C( CFO )nr. : f t ( 5~ d. d. :'
Aan :
Betreft : Eenheidsstreven Stichting Uraam
f 9 NUUfl 1981 Info: II
Bijl. :
Op 2-2-1Q81 werd
het volgende vernomen:
De B*P. en de regering MANUSAMA staan niet afwijzend t.o* de activiteiten van Umam m.b.t. het eenheidsstreven.
Zij zien als gunstig resultaat; dat met dit initiatief werd bereikt, dat de verscheidene groepen met elkaar praten en de
deelnemende groepen tot de slotsom zijn gekomen dat alleruiteindelijk doel is: de stichting van de R.M.S.
301 AIO 019246F
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1159
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron