01 Demonstratie Zuid-Molukkers te 's-Gravenhage op 27-12-73

Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

01 Demonstratie Zuid-Molukkers te 's-Gravenhage op 27-12-73

Postby Führer » Tue Jul 30, 2019 7:17 am

01 Demonstratie Zuid-Molukkers te 's-Gravenhage op 27-12-1973 Verbinding; No. 12.
Doss.: no. 170/224.
Onderwerp: Zuid-Molukkers,
l? januari 1974,
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhou
d.d. 16-1-1974 doe ik U hierbij een fotokopie van de
door de Indonesische Ambassade aan de Nederlandse pers
verstrekte Eress-Release no. 19/1-1974 toekomen.
3 U J ••• u/4
/ -•/- - J • . i •••l'.'/1 - 19'
De Ir.dcncsische A.-;b-inr..-ido in .<?cu:rl.-md nia-ikt hierbij bekend dat de
Vereniging van Molukse c-o •ic-c^^cha..} or tr, Lijjak-irt.-- ( üimpunan Marr/n.rakat
iïaluku Indonesia di Jnknrt'a )op ';• januari T-.*/1'» aan de Nederlandse
Ambassade te Djakarta de volronde verklaring hooft gestuurd in verband
net ie :>p Z~? december "-"V" voor do IM .ionesioche .••.••.bntisade te ' s-Gravenhage gehouden demonstratie door de senar^tistischc aiiti-Indonesicche
groep van 3uid Molukkerc; i;: Nederland ( HMS ).
" Aan het Kabinet van het Koninkrijk der i.'edcrlanden in
Nederland.
Z-alig ICerstfeest/Vcor3poedig Nieuwjaar !
Tezamen met cle christenheid op de hele wereld vieron ivij
cp vredige wijze :lc geboorte van Jezus Christus, onze Heiland,
1'e ' 3-3ravenhage heeft ec:. groep van separatistische "olukkers
( zich noemende de "J\Mr>!f ) een tragisch incident geschapen door
het in brand steken van onze Dwi V/arna ( de Eood-^itte vlag ),
ons nationaal symbool.
Deze handeling heeft ons als zonen van Indonesia van Molukse
afkomst, die bloedige offers hebben gebracht in de strijd en
voor de verdediging van de onafhankelijkheid van volk en staat
van de Republiek Indonesia tegen het imperialisme/kolonialisme en
neo-kolonialisme , diep in het hart getroffen.
Dit tragische voorval is een vernedering en verkrachting
van de menselijke waardigheid van ons volk dat steeds - v;aar
ook ter wereld de oor van de mensheid heeft hoog gehouden»
Het is inderdaad diep te betreuren, dat dit incident heeft
plaats gevonden op eer;dag van algemene vergiffenis, en dat
v; ij op deze da<? van vrede en vergiffenis, het tegengestelde
daarvan moesten ondervinden, wat door getn enkele godsdienstige
r:.ene beslist wordt getolereerd.
betreuren v;i j rut' feit met bozorgheid en dcen wij
eer, innig beroep op het h'irt van het Nederlandse volk er verklaren
voor de zoveelste keer sedert het incident van Wassenaar in alle
spcntcneiteit orvriicuv:, dat er noch op de Molukken,noch in
Inuor: esia in het algonoeri ^la-its is voor een zich noemende
•iolukl:cr van de zgn. ..-ii-ïG, die instrument wat* van het Nederlandse
fi lisme vsn ?^ jaar geloden.
•"ij verzoeken u derhalve-, dat :
1. ürTTiiddeliji' strenge irrxatregolen worden getroffen tegen de
" regisseurs " <Jie a-hter deze verbranding van ons nationaal
symbool ,;ta-n, npdut ;:dj voor de .rechtbank worden gebracht
en berocht overeenkor-iötig de lokale rechtsprocedure;.", Dat -.'c ^t;ii(M-.!.-UM'^e K 'trerint'; h.-.!.-»?1 ex "u.;ec :--.inhiodt -.'in
de ': :uln:.eei s'-iio uu;:ering binnen de kortst mOj.-di.jke
iij.i, ot: de " au i- tor intellectualis " v.tr de 2 c- 'tftie
beKtvid v.or'i* i-era.-ikt , opdat Je bij it^rnal han.-ior,: sc.he
dij'li-1"..-- ; liiAe boti ukkin^en worcrkeii.-; .7v:h3iidhn,--. fd
kuiijuïi; blijven;
^. Indvm ?ie; drie maal -ik uur na deao verklaring ,-;O'-n
for:'ivlj politiek— juri.sdischo reactie wordt fegevt-n,
?.al de Verer.ij7ing vin Molxikst1 'ur-r.;eenschappen ( ÜHMI )
te L'.-"ck.--.rta er niet voor toru jfrtoinsen zich politiek te
re v-^r.^i.i-rrn.
'~t . '.-/ij doe:: f en beroep op de lr.:!.onor>i.--:cho Gemeenschap
v-ui ".ol'ikse afkojKst, waar ock tor werelfi, orn de
gelederen te sluiten teneinde OAr-e krachten te
vereni.-.-en onder denationale loidij-.-; van 3.L. i-resident
Soeharto om het nationale opbouv/plan van etappe tot
etappe met succes te verwezenlijken ",
Aldus naar waarheid onze verklaring als efni n.itionale r:orele
verantwoording, krachtens de Fantjasila en de Grondwet var. de Jiepubliek
Indonesia anno
Jakarta, 5 januari 197^.
I>e Regionale Haad v?.n het Bestuur
van de Vereniging . va:: Molukse
Gemeenschappen van Djaki'.rta-Haya,
de Algemene Voorzitter,
( wg )
de Alger.er.e Secretaris
, ( v.' g )
i\ICO KAYA bsc.
De .'-?,';b.-\ssade van de Hepubliek Indonesia
l*ijkstraatweg 679
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1161
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron