05 Ambonese woonoorden algemeen - periode 1952-1988

Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

05 Ambonese woonoorden algemeen - periode 1952-1988

Postby Führer » Sat Aug 03, 2019 1:00 pm

05 Ambonese woonoorden algemeen
N O T A AAN: HC
VAN: CAW/I
Het navolgende meen ik onder uw aandacht^'te moeten brengen.
Tot voor kort werden de aangelegenheden betreffende Ambonnezen in Nederland behandeld op het Minuor, meer in het bijzonder
door Chef Kabinet en onder hem door het Hoofd Ambonnese Woonoorden
in Nederland (H.A.W.I.N.). Met beide functionarissen had ik in deze
een regelmatig contact. Hierin is nu evenwel verandering gekomen
door het feit, dat de aangelegenheden met betrekking tot de in
Nederland verblijvende Ambonnezen voortaan niet meer door Minuor
doch door het Ministerie voor Maatschappelijk Werk worden behandeld.
Ofschoon de H.A.W.I.N. zijn kantoor nog op Minuor heeft, heeft Chef
Kabinet van dit Ministerie niets meer met zijn werkzaamheden te
maken.
Er is derhalve voor de B.V.B, een nieuwe situatie ontstaan
door de inschakeling van het Ministerie voor Maatschappelijk Werk.
Minister Van Tiel zal nu ook onze inlichtingen behoeven met betrekking tot de Ambonnezen in Nederland. De B.V.D. zal anderzijds door
zijn Ministerie dienen te worden ingelicht over uit politiek oogpunt
van belang zijnde gebeurtenissen in de Woonoorden. Van dit Ministeri
ontvangen wij reeds - zoals voorheen van Minuor - de periodieke rapporten uit de Woonoorden en de door de H.A.W.I.N. samengestelde
maandrapporten.
Daar Generaal op korte termijn ontslag heeft gevraagd
en eind dezer week reeds zijn functie neerlegt zal ik desgewenst
trachten met diens opvolger in contact te komen, maar ik zou er de
voorkeur aan geven als thans Minister Van Tiel zou kunnen worden ingeschakeld opdat al aanstonds het contact tussen B.V.D. en zijn Ministerie meer officieel geregeld wordt, in het bijzonder wat betreft
de uitwisseling van inlichtingen. De B.V.D. toch kan niet afhankelijk zijn van de (eventuele) persoonlijke inzichten en gevoelens van
de nieuwe H.A.W.I.N.; een niet-officiële regeling kan alleen maar
moeilijkheden opleveren. (Het is mij niet bekend of de (nieuwe)
H.A.W.I.N. zelfstandig werkzaam zal zijn rechtstreeks onder de Minis
ter dan wel direct ondergeschikt zal zijn aan een der ambtenaren van
zijn Ministerie).
Verder moge ik van deze gelegenheid gebruik maken U mede te
delen, dat Chef Kabinet Minuor mij ondershands heeftmedegedeeld,
dat dit Ministerie er veel prijs op stelt in den vervolge ingelicht
te blijven nopens hetgeen de B.V.D. met betrekking tot de Ambonnezen
in Nederland verneemt en wel in verband met de contacten tussen Ambonnezen in Nederland en die in Nieuw-Guinea. Het politieke streven
van de Ambonnezen zowel h.t.l. als daar is geheel gelijk en onderlin
steunen zij elkaar.
U zoudt in het vorenstaande aanleiding kunnen vinden het e.e.a
aan K.A. voor te leggen.
CAW/I, 13-11-1952.x'Verbinding: ITo.12 17 December 1952.
Doss.170/29.
»
Onderwerp: Ambonnese aangelegenheden. r...Q.*/.. /J.j.
Datum ontvangst bericht: 12 December 1952. -o
\ OEC. «Öb?
ïïaar aanleiding van de ongeregeldheden, die zich voor
kort in het Ambonnese woonoord te Vught hebben voorgedaan,
werd van een informant hei; volgende vernomen:
Door de bekende Mr K.VAK RIJCK3VORSEL te f s-G-ravenhagi
werd reeds ongeveer twee maanden geleden in het café "Den
Hout" te 's-Gravenhage een bijeenkomst gehouden met de besturen van de C.R.A.M.S. en de B.P.H.M.S. (Badan Perwakila:
Rajat Maloeloe Selatan) met het doel beide partijen bijeen
te brengen en een verzoening tussen hen tot stand te brengen. Hoewel enige bestuursleden van de B.P.R.M.S. tegen
een verzoening ol' samengaan met de C.R.A.M.S. gekant waren
werden de pogingen toch voortgezet. In B.P.R.M.S.-kringen
sprak men reeds van een spoedige op handen zijnde verzoening tussen beide partijen tot plotseling de ongeregeldheden te Vught een stagnatie in d eze verzoeningspogingen ver
oorzaakte».
Omtrent de laatste ongeregeldheden in Vught wordt in
C.R.A.M.3.-kringen de volgende lezing gegeven:
Ben C.R.A.M.S. en een B.P.R.M.S.-lid kregen een woordenwisseling over politieke aangelegenheden n.l. de behandeling in de Tweede Kamer van de Ambonnese aangelegenheid.
De een daagde de ander uit dit dispuut in de keuken
uit te vechten. In plaats van dit in de keuken uit te vech
ten hielden beide personen met voorkennis en goedvinden va
de in het woonoord aanwezige politieman van de
Vughtse politie, op een open terrein in het kamp ten aanschouwe van deze politieman en de kampbewoners een vuistge
vecht. De C.R.A.M.S.-man won dit gevecht en hiermede was
voor de Ambonnezen het geval afgedaan.
Buiten verwachting van de kampbewoners stelde
daarna de politie van Vught met het voorgevallene in
kennis. Kort daarna kwam de politie voor het instellen var
een onderzoek. Eén der politiemannen ging naar de kamer
van de C.R.A.M.S.-man en vroeg met de revolver in de hand,
welke gericht was op de borst van de zwangere vrouw, waar
haar man was. Deze handeling maakte op de vrouw een averechtse uitwerking. 2ij ontblootte haar borst, liep in de
richting van de politieman en zeide "schiet maar". Inmiddels waren er andere kampbewoners bijgekomen, die het voo]
de vrouw opnamen.
Over dit incident werd in de pers geschreven, dat de
Ambonnezen een vrouw als schild gebruikten. .
Later werd de C.R.A.M.S.-man, die na afloop van het
-gevecht-2-
gevecht rustig naar school was gegaan, in het leslocaal gearresteerd.
Te wapent althans de vuurwapens, welke bij de huiszoekingen werden aangetroffen, zijn door de Ambonnezen uit Indonesiö medegenomen om ze in de eerste plaats uit handen
van de T.N.I. te houden en in de tweede plaats om ze eventueel later mede te nemen naar Arabon.
Niettegenstaande dit incident te Vught wil de C.R.A.M,
toch proberen een verzoening met de B.P.R.M,S. tot stand t<
^brengen. (einde)G E M E E N T E P O L I T I E ~
Telefoon 8555
dar geejeentê
Uw kenmerk: gecensureerd
Onderwerp: Uw brief van ia afecbrlft ter fiaa van k«nni«n«min«
ia enkelvoud aan
«a Haar Caawiaaaria dar Koningin
ta '»-H«rtoganbo«ehj
d« Blrm*nUad«« V«iilgh»ld«dl«n§t
ta *a*dravaBaaga ;
Datum :
Februari
Ons nummer:

Ik heb daaar 8 hierbij tar fiaa van k«nni»n«oln« ta
doen toekomen aan aan uij uitgebracht rapport betreffende da
splitsing van da Protaataataa Karkcanaenaehap in het tabonesen
woonoord "Lunetten" iOhier, o&n de Inhoud van walk rapport
ik Mij kortheldahalve referte itoge veroorloven..
./
Da Corpeohef van Oeaeentepolitie,
De Uoofdinapaeteur»
Bijlagen :Gemeentepolitie • Vught
Afd.
No.
R A P P O R T Onderwerp: t»
ü» <••• M.Ji«>Hr«MH l»
a» arlc«tt«r «MI
AAN:
de Heer HoofdinspecteurCorpschef van Gemeentepolitie
te
VUGHT.R A P P O R T
VAN: CAW/II
.: Ambonnezen
•tó-
13 MRT1953
ttftf\ /
Van de Heer , werkzaam bij het Comité Ambonnezen
Zorg, werd telefonisch bericht ontvangen, dat hem van de kampen
Middelburg en Grenapium de melding bereikt had, dat Ambonnezen
voor een rit naar Den Haag op 25 dezer een auto hadden besteld*
De reden hiervan was hem niet bekend.
N.a.v. de eerder ontvangen melding, dat de Ambonnezen op
een nherdenkingsdagn wederom in groten getale te Den Haag zouden
demonstreren, wordt medegedeeld, dat de proclamatie der R.M.S.
plaats vond op de 25e April 1950.
Dit bericht werd heden voor nader onderzoek telefonisch
aan ID Den Haag en KB VIII doorgegeven.
12-3-1953.R A P P O R T
VAN: CAW/II
Bijl.: één
Betr.: Ambonnese Woonoorden
Bijgaand een fotocopie van een opgave der Ambonnese
Woonoorden, benevens een sterkte-staat per l December '52,
overgenomen uit de Kamerstukken (Maatschappelijk Werk)
zitting 1952-1953 - 2800 -.


12-3-1953.L AANTAL WOONOORDEN VOOR AMBONEZEN MET HUN BEVOLKING PER 1 DECEMBER 1952
Provincie
Groningen
Friesland
n M
Drenthe
„nw
Overijssel
n nl»n
tt
Gelderland
99
f t
ir
•*v» "
«n
tt i
n
t*
Noord-HoUand
, n ,
Zuld-Holland
,,'
w
' •<
Keettad

'n
• *~ • • » ' ' •
• • • n • "•'
•-.-.-ï:-:i^">.|*i.:.;'-", ,-.,-. ..": .;'•;•
'•NgflHpiifèfctót ' '
^*;.Lv
Ltóbnrg
»>
MH »ii„ »
99
„ „
Plaats
Marum
Fochtelo
Fochtelo
St. Joharinesga
Westerbork
Westerbork
Ruinen
Oosthesselen
Steenwijkerwold
Staphorst
Wierden
Ommen
Ommen
Glanerbrug .
Teuge
Elburg
Barneveld
Barneveld
Eist
Haalderen
Groesbeek
Drumpt
Tiel
Resteren
Huizen
Mulderberg '.
Woerden
Woerden
Woerden
Slikkerveer-'
Vlisfingen
Middelburg
Koudefcerke
Breskens
Oostburg
' Aafdetttmct
Vught v :
M&T
Mook
Gennep
Tienraay
Well
Tungelroy
Heythuyzén
Roermond
Echt
Montfort
Geleen
Eysden
Gronsveld
Sterkte-opgave der woonoorden per 1 December 1952
Woonoorden
Marum
Ybenheer
Oranje
Wite Peal
Schattenberg
Pietersberg
Stuifzand
Geesbrug
Beenderribben.
Beugelen
Vossenbos
Laarbrug •
Eerde
St. lozef
Teuge
Zwaluwenburg
Schaflelaar
Biezen
Snodenhoek
' Klein Baal
Hogerhorst
Elzenpasch
Schutsluizen
Overbroek
Ahnere
Coehoorn
Kazerne
Singel
Utr. Straatweg
Kamp Q
Vlissingen II
Middelburg II
Koudekerke
De'Haven
Wügenhóf
. Rodanborgh
Lunetten
Villheide l
Plasmolen
Genapium
Tienraay
Oude Molen
Tungelroy
Heythuyzén
Maashaven
Op de Loop
Montfort
Graetheide
Cap. Klooster
Rijckholt
Gezinnen
65
38
27
12
573
36
12
23
100
60
73
52
26
60
84
10
49
17
22
15
25
13
54
20
60
52
27
34
40
3
13
13
20
20
20
34
609
26
8
18
15
30
40
9
14
57
117
78
30
Personen | Alleenstaand
243
182
145
85
2384
158
61
105
407
239
210
210
117
304
423
74
250
130
121
58
102
70
261
135
222
278
141
182
188
9
71
58
113
91
90
160
2908
90
80
95
40
109
161
45
84
17
43
511
338
122
116
36
7
18 .
Totaal
359
218
152
103
166 2550
29 187
18
31
36
21
39
11
174
20
76
9
—15154468—1348
130
77
—42164
135
14
4
_
14 2
33
—.
17
2—
62
109
438
242
216
231
120
313
434
75
257
134
141
134
111
70
276
150
266
284
149
182
201
57
201
135
113
133
106
164
3043
104
80
99
40
110
165
45
86
50
43
528
340
122
Opgenomen in 50 woonoorden 2808 gezinnen, bestaandeuit:
12 720 personen
alleenstaand . . . . l 205 personen
Totaal . . . .
Opgenomen in contractpensions en opvangcentra
I.G. 21 gezinnen, bestaande uit:
alleenstaand
Totaal
13 925 personen
95 personen
11 personen
106 personen
Elders verblijvende (part. adres e.d.) 2 gezinnen:
alleenstaand .
Totaal .
16 personen
50 personen
66 personen
Totaal aantal Ambonezen 14 097 personenVoor 00.177766

R A P P O R T
VAN: CAW/I
Betr.: Ambonnezen te Vught

Ondershands werd van KB VTII het navolgende vernomen.
Naar aanleiding van CO 177766 inzake de stemming onder
de Ambonnezen te Vught kan het volgende worden medegedeeld.
De agressieve houding van de C.R.A.M.S.-leden te Vught
is sedert kort aanmerkelijk verminderd, exercities en andere
oefeningen worden minder vaak gehouden.
Mevrouw heeft te Vught een lezing gehouden
waarbij zowel B.P.R.M.S.- als C.R.A.M.S.-leden aanwezig waren.
Ze sprak o.a. haar teleurstelling uit over het feitf dat ze
in Nederland inplaats van een hecht aaneengesloten Ambonse
groep, slechts verdeeldheid en onderlinge vijandschap heeft
ontmoet. Ook vertelde zij, dat de Ambonnezen op Ambon aan
alles gebrek hadden en dat de Ambonnezen hier, daarmee vergeleken, het zeer goed hadden.
Gedurende haar in het Maleis gehouden voordracht, had
ze een aandachtig gehoor en de Crams-leden, die eerst van
plan geweest waren om critlek op Mevr. uit te oefenen,
onthielden zich hiervan.
De door de Gemeentepolitie van Vught opgemaakte rapporten worden niet officieel ter kennis gebracht van de kampleiding aldaar. Er bestaat wel contact tussen de kampleiding
en de politie, wat trouwens uit het voorliggende rapport
blijkt.

7-4-1953-G E M E E N T E P O L I T I E - VUGHT
Telefoon 8555
»KABINE ^ v TNT%. TT"*»T T*
Uw kenmerk :
Onderwerp : jW|
AAN
^B^F Tto«i ' "W^WI «w V^^^^WJWP^^BBjiMB
Uw brief van
4» aetr
«UU* ••
KMT Hoofd
Ons nummer:
*,?«&.«•
Datum:
«u» «*»
^p<(fl|PBr
%•
M^^P^vWv^P^vWV ^P<wi*PpMIW^ ^•^•^•f '^H4v^p *B^HH|^^^^* ^W^^^^^Ww
IH
V*
C«U.i
Bijlagen : i*Gemeentepolitie - Yught
Afd.
No.
R A P P O R T
Onderwerp:
«m^^•w. j IMmfP afriftfrti* •^^^•WH^WP^BiW^^ »^ «M ^r^B^^I ^W^^TI IMMF
UJk. X»
t*
l» «l» «11*
O» •M «M
4fc d^k ^^^^^^k ^^k
«ft«A WIJ
wv^P ^^^V^v^Pwft^NR^rtV^F^^vWW^NHB
AAN: _
de Heer Hoofdinspetteur"
Corpschef van Gemeentepolitie
te
VUGHT.GEMEENTEPOLITIE - VUGHT Volgblad No.*.
D
3*
4HP flHP HIMM0H wKk
UflrtKéAi %*
N|t Hl 4* tttlTMi
" »tr*kt» (Ia «cm
§
**** 4i*
A^BMW V^FV^ WMPf ^H^^mv WftlJwl
f.
5 —
'4. Al*
ii
~^r^r*m
«•
CMNr 4*
NpfJu M^MNUAA Ml M^ MM WMMP IMA ^MWWUl%
ÜMT* ••
. (Dttt
R '
.}
Orlltl«r
t Ud
vPVJ %p4NP]V)MrftiFi^P^P'
M»»
r«i^r5p<PMl
Ut «BiMt «plMMPllli
jy§ WMdT ftftjtlf MMl4m
4* CJi«AUI.8,-U4«i
MtttltJItPJtltMI t«
wjï iPWPW^PJPw VVRpiMvk^pilB
41*
*ff!
O»Gemeentepolitie • Vught
No.
R A P P O R T
Onderwerp: XI Ttf&S 6S9&SLffll ?jfc Kff
M» ik * •. ~

«*»
In é*taMttMMtt */• ***§ 3fc B»» 3* *• 33
9» c*a«
i 991
m ««
«•&<• aopfbUU*
lt«t*
W3
•ifc»
vMHf 4f) •WL^MI 'tMEWiA^ 4BI 7*30 W
***«
l

«*
*JH ]Md •§4**i%S» ^HIMM^I dOOT <!•
•M
•O*
*OMl4
AAN:
de Heer HoofdinspecteurCorpschef van Gemeentepolitie
te
VUGHT.GEMEENTEPOLITIE - VUGHT Volgblad No. I»
«SI* kut» a.l* o*a* tot uiting bij ««n op H Februari
«J.l, gahoudan tmwalijkafaaat van C.%.A.H.S,ladan« Oo»
•woonlijk wordon dan do ttitnotfigingon ia 4* Bodorlandao*
«of Malataa taal gaatald, Bij d«m« gttl«g«üwid v«rd«n
•ultacxHgiwn ia d* Bag*lM taai «ontald <Yid«
«M«t i* «ij bek»nd dat WJ b««pr«king«i tuatao d» Alg»-
•HMIMI B«h*«rd«r ««n h«t woonoord ov«r t« MMMHI »aatr«g«-
«l»n in tot b*lan« Tan d* bcwoatr*» d* B,P.H.K.S*-Ka«p-
*raad «t««d« tot aaMnwarking barald Ie» Van d« »ljd«
•van da C.H.A,K.S,-Ka«praad wordan achtar ataada allar-
"lal ba»%»araa naar voren gota*aeht. * » » - r « - * - * * « «
"Ovar hat algaaaan ganomen kan gaiagd wordan dat da varnc toaaan da tw*« partijao alachtar ia dan ooit
•toveran* Zolaax dan ook daaa balda partijan ia 44n
"woonoord gahuiavaat blijvaa, aal ar rokaniftg mada «oota
"wordan goboodan dat dit kan laldan tot aan arnatlga
•botaing toaaan baido partijan." . * • » . . » • » . * «
«aawan naar waarhald opgaatukt dit rappwrt. Oatokond on gaalotan ta VWOMT op 88 Fabruart 1953.-
So brlgadiar van%*
^^^^
«GEMEENTEPOLITIE - VUGHT
Telefoon 8555
KABINET
Uw kenmerk:
«M»
Onderwerp:
• i -.IKi 1953
icii//^J
AAN
4* ÜMF ÉHP lEHrtlMtllI ffi <§• M
Uw brief van :
d» HMT
CJn _ s nummer
WA ét B.f.ö, «•
• _ '
Datum :
poUti« lOliUr MA «ftj
flB^ff m^w VP>^P ^J^»^^w
«m 4»
O4NMMI
^p^^^V^^V^km^V
Bijlagen :G e m e e n t e p o l i t i e • Yught
Afd. PQ8THPI3
R A P P O R T
Onderwerp-. Blj««nko«*t Aflhonaao jong«T«B op Zatardag 18 April
Gaf* *3t. Joria* ta Vugat.-
Aangaaada bovanvaraald ondarwarp, heb Ik : - - - -
brigadier van gemeentepolitie t«
Yught, de aar Uedelgestrange hat navolgende ta rapporAAN:
de Heer HoofdinspecteurCorpschef van Gemeentepolitie
te
VUGHT.
* Op Zatardag 18 April 1953 *»<* ia Cafi "3t. Jori»« au
* da Taalctraat ta Vught a«n bijaankoaust plaats vaa A«-
** bcB«*«a, a««r apaeiaal van jongaran, - - - - - - - -
« Aaawaxig waran ruiB 100 paraeAaa, waarvan a«a darda
* gadaalta vrowan «n maiajaa. Allaa bahoordan, voorso-
* var door adj kon mrdan vaatgaatald, tot da aanhan»
* gara van da C»R.A.M«3. --•«.•«--.»---.-.
* Ta 15«15 uur ward da bijaankoaust gaopaad atat in acht-
11 naniag van aan minuut atilta voor da «rarladan land*
" ganotaa* - - - - - • - - - « - « • » - - - - - - • - -
* Hiarna hl«ld da A«b«ïj«aa , wonanda ta
* *s-Gravanhaga, aan taaapraalc* Hij wakta da aanvasigai
* op van da galaganhald om ta atudaran gabruikt ta «a-,
* kan* Maa ttoaat niat uitalultaad dankan aan aan H*B«S«
9 opleiding, vaar ook hat basoakan van aan vaksehool
* was noodxakalijk. ftan aanaaaf aangavangan atudia
* moaat niat wordan afgabrokan aai waar wat niauwa ta
* beginnen. 8a jongere kraehtan moaatan ar voor «organ
11 on in da toskonst da oudaran ta kunnan varvangan in
* hun s-rijd voor aan "Irij Anbon*. ---••.---••
* Voor wla wil atudaran, ia hat bahaaraan van aan Vaati
9 aa taal noodmakalijk, «o sai da aprakar» - - - - - -
" Toor da Aabonesan waa volgana hen Nederlands da aan-
11 gawoKon taal. - - - - - - - - - - - - - - - - . - - .
11 Dit in varband nat da baataanda bandan «at HadarlandGEMEENTEPOLITIE - VUGHT Volgblad No. I»


tfHUMpJMMMÉflfl ^^WT^^^ ^^^••••^^M^ "^^^1^^ É feflÉ^ ^^^ b flfl ^l ^F^VIV'^^W^l^^nM^Hf| VMMMBAftxfltf^ ^ÉÉf V^MHBt ÉHH ^^T^Bi É^ f ^Pt
I^B^E^VÉA viVI^^^^Brfft ^^^BH^B ^H^ifll^IBm^H^B ^B^I^H ^Bl* ^I^U^B '
w «
f
il
4V4P V^B^pHMV ^^|rVerbinding: Ho.12
Doss.170/35.
Onderwerp: Ambonnese Aangelegenheden.
Datum ontvangst bericht: 12 Mei 1953.
19 Hei 19t>3.
«•*v »
Bijlagen: twee.
Hierbij worden toegezonden axschrilten van een tweetal uit het Kaleis in het i-ïederlands vertaalde anonieme
brieven, welke door J.LtSIIIITU, hoofd van de afdeling Voorlichting van de B.P.ü.H.S., wonende in het woonoord Vlissingen II en enige andere bewoners van genoemd woonoord,
werden ontvangen.
Kaar de inhoud van genoemde brieven
moge kortheidshalve
worden verwezen.
Waar de schrijver van deze brieven kennelijk de bedoeling heeft om onrust in de Arabonnese woonoor^den te veroorzaken, is door LEIHITU voornoemd op grond hiervan en wegens belediging, op 12 Mei 191?2 een klacht bij de Gemeentepolitie tan Vlissingen ingediend. Volgens wordt
in B.P.H.M.S.-kringen een zekere , wonende in het
woonoo.rd Vlissin^en ^il, verdacht de schrijven van deze anonieme brieven te zijn. (einde)Nederlands* Vertaling! brief ontvangen 2 Mei 1933•
Heer Leihitu.
Uw voorlichting aan ons omtrent arrestatie «n onderzoek van de
heer POL(HAUPSSSY) blijkt waardeloos te zijn, een grote RULzo groot
als de kerk van Haria. Hierdoor zijn wij tot de conclusie gekomen
dat U en Uw makkers allen "bedriegers" zijn die proberen zand in onze
ogen te strooien. Nu weten wij, dat U een voorman bent om onrust in
de kampen te verwekken tussen landgenoten onderling. JSchter, ondanks
Uw voorlichting en die van het blad 1(en« Muria* als zou de CRJMS
"dood" zijn, is de UR4HS toch blijven bestaan! Wij hebben de YLaggefcparade en het congres van de CRAHS in de lïLerefctuin bijgewoond!
wat hebben wij tot dusverre voor onze landgenoten in Nusa Ina en
in de daarom heen liggende eilanden gedaan? wat hebben wij tot dusverre gedaan, welke enig resultaat heeft geworpen?
Alleen maar stille demonstraties om de cRAMS te saboteren! wat heeft
de heer Nikijuluw gedaan ter gelegenheid van het 3-jarig bestaan van
de BMS? £n hoeveel geld krijgt U van de heer Nik en van de Nederlander
U en Uwmakkers moeten ophouden ons dom te houden. Wij weten veel, vee
meer en beter dan U. Het is van belang, waanneer U onze partij, de
BPHMS maar ontbindt. U moet ons niet bedriegen! wij zijn geen mensen
van de Ar RA of Javanen!
U kunt stront van de CR4MS eten!!!!!M«na Moert a.
Landgenoten, die niet wensen te worden onderdrukt door de
k.I. alias Soekarno!
De ogen van ons, burgers van de HMS van de partij ÜÉ-BMS, zijn
thans geopend door de onware en rotte propaganda, gelijk die van de
K.I., door de heer j.JbEIHIty, alias Arnold Mononutu, Minister van Vooi
lichting van de H.l'. Wij dachten, dat onze voormannen van de BPiMtt en
andere leiders, z.a. Maj.K.L. - NANLOHY - Hr. f ASA» SA en Hr.HOHO tABASALE, ons naar een 100?» souvereine firfö zouden leioen!
Wij veten echter, dat de heer iJanasale - ex-Adjudant van net KNIi -
thans in het geheim kapitein is van de f. K.I. en dat hij iedereen wija
maakt door te zeggen, dat hij samenwerkt met de heren van het bestuur
van de ÜPHMS'. *ij weten alles omtrent de vergadering op l April 1953
in .Kamp "Almere H te Huizen, welke in het geheim werd belegd en waarbij het complot werd gesmeed om onze landgenoten van de uRAMS te vermoorden!
«at is eigenlijk de reden- dat de heren van het Hoofdbestuur van d«
BrRMö tietmedewerking van Nono ïanasale zulke dingen doen? waarom is
het, dat de Alg. Vertegenwoordiger de vrijheid geeft aan de ene partij
(isfiMS) otn de andere partij (CIUMS) te vernietigen?
Deze daad als deze betekent voor ons, dat de Alg. Vertegenwoordiger «n
andere Ambonse Vo omannen en de HPHM3 samen spannen met Mono ïarasale,
kapitein ï.N.I. - om de andere partij, die politiek bedrijft, op te
rollen, u moet ons geen zand in de ogen strooien en U moet ons niet
aanzetten tot het plegen van moord op onze eigen landgenoten! fleem
hetgeen in Vught is gebeurd tot voorbeeld! Daardoor zijn onze ogen
geopend. Gebruik geen propaganda a la tul of a la Apra omde JMS naar
de afgrond te brengen of in handen te geven van SOEKARNO. Al ex Nanlohj
immers wil de J04S proclameren in Djocja? Alex Nanlohy is de broer van
Maj.K.L.- NANLOHY? Al ex Nanlohy is een dief, die de eigendommen vand<
MS gestolen heeft en naar öorong overgebracht, 3 gouden borden,
f 300.000.- en 300 zakken kruidnagelen?No. 96-'$+.
Onderwerp: Ambonezen.
Dupi.
werd van
1 2 JAN
Over de stemming fln de woonoordên"Vo'oif Ambonezen te Woerden, welke worden aangc dyfaa met de namen:
a. Singel en | —-••"—*-^--"--
b. Kazerne
Iket vp^ende^'Veilnomen,
In het woonoord "Singel" is de stemming onder de daar bit;
vende Ambonezen slecht te noemen en bijna in zijn geheel antiNederlands.
Het aantal aanhangers van de bekende CRAMS-leider Lucas POLHAü-
PESSY( is in dit woonoord fier groot en
vormt de meerderheid.
Het zijn in hoofdzaak de in dit woonoord ondergebrachte vrijgezellen, die daar de boventoon voeren-de baas zijn- en zgn» de
lakens uitdelen*
Als voorbeeld hiervan kan o.a. het volgende dienen*
Enige tijd geleden werd door het CRAMS-bestuur gevraagd met
spoed een bedrag van f 125»'* bijeen te brengen, aangezien POLHAUPESSY dit bedrag nodig had. Onmiddellijk zouden toen een
aantal van de vorenbedoelde vrijgezellen als daggelders in de
omgeving zijn gaan werken, om op deze wijze het gevraagde bedrag bijeen te brengen,Het gevolg hiervan was, dat binnen twee
dagen een bedrag van f 125.*• kon worden afgedragen»
Regelmatig werk verrichten slechts enkele bewoners van meer bedoeld woonoord.
Wel zou er een drukke ruilhandel bestaat tuésen deze bewoners en de boeren in de omgeving.Deze laatste ruilen spek,eieren en kaas tegen kaïns en dergelijke,De op deze wijze verkregen eventuele overtollige voedingsmiddelen worden door de Ambonezen weer door verkocht aan vrienden en kennissen te Amsterdam
en andere plaatsen.
Van de stichting j»Door de Eeuwen Trouw" moeten de bewoners van
dit woonoord niet veel hebben,Zulks daar zij in het bestuur van
deze stichting geen trertrouwen hebben.
Minstens eenmaal in J3e maand bezoekt POLHAUPESSY dit woonoord
en houdt dan besprekingen met de ^ampraad.
In het kleinere woonoord "Kazerne" is het over het algem--en rustiger en kennelijk beter georganiseerd.
Ook hier vormen de aanhangers van POLHAüPESSY de meerderheid,
maar treden daar minder op de voorgrond-zijn minder actief.
Enige tijd geleden heeft de R.M.S.-leider MANUSAMA,
aan deze beide woonoorden een kort bezoek gebracht.
Met betrekking tot MANUSAMA werd vernomen, dat over het algemee)
de bewoners van deze beide woonoorden zijn teleurgesteld in de
houding welke door MANUSAMA na zijn aankomst in Nederland werd
aangenomen, Hierbij valt het echter op, dat zij zich ook weer
niet positief uitspreken wat zij dan in feite van MANUSAMA hadden verwacht.W'el laten zij hierbij door schemeren, dat algemeei
werd verwacht, dat met de komst van MANUSAMA c,s, in Nederland
een algemene verandering ten goede voor de hierverblijvende
Ambonezen werd verwacht, doch Inmiddels zijn zij tot de conclusie gekomen, dat p-,les ongeveer hetzelfde is gebleven,
De ex militairen onder hen zi.1n
-2-vervolg No. 96-I5fa -2-
De ex militairen onder hen zijn van mening, dat het tijd wordt
dat'é"é*n van deze ex-militairen de algemene leiding overneemt
waarbij werd gedacht aan wat zij noemden "Een Ambonese Westerll]
In POLHAUPESSY-hoewel geen ex militair-hebben deze hierbedoelde
personen het meeste vertrouwen. Dit,omdat deze-in tegenstellin
met LOKOLLO Pieter Willem en Dr. J.P. HIKIJÜLUW. _w.
beiden wonende te Rotterdam, nimmer iets heeft beleofd, dochW
steeds heeft voorgehouden, dat zij niets van de Nederlandse
Regering mochten verwachten.
Deze hierbedoelde personen zijn de mening toegedaan, dat hun
leiders te veel tijd hebben verknoeid met het verdelen van de
regeringsfuncties, doch te weinig aandacht hebben geschonken
aan de onderlinge verdeeldheid.Zolang-aldus de hierbedoeldc exmi^itairen- het onder de Ambonezen rustig is, wordt deze onderlinge verdeeldheid vergeten, wanneer echter zoals kortgeleden
in het woonoord Schattenberg- ruzie ontstaat en gevochten wordt
tussen aanhangers van de CRAMS en de B.P.R.M.S., laait deze
onderlinge verdeeldheid weer in alle hevigheid op en worden
daarin ook de bewoners van de andere woonoorden betrokken.
5* Opmerkelijk moet worden genoemd, dat vooral de vrouwen en
de oudere bewoners van deze twee woonoorden nog steeds een rotsi
vast vertrouwen hebben in Nederland, waarmee dan voornamelijk
wordt bedoeld het volste vertrouwen in het Huis van Oranje.Einde.Afschrift_alleen ter kennisneming/aan BVD.
2pm te behouden.


RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN
COMMANDANt
Nr' 8t/M.n>
Onderwerp:
BeÜerstraat 15?
Tel. K 5920 - 2769
19
Politiek» activiteit door vreeiaAeHngen.
Bijlagen:
Antw. op:
ACD/
Dupl.
DAT. 2 5 J A N 1954
In antwoord op Uwaangehaald cohrijven heb ik de eer
V JSdelgrootaehtfeore het volgend» te berichten. *i
Buiten de woonoorden wordt door de Xndoaeoiè'rp/eeoa
enkel» politiek» activiteit oatplooid. Dit i» althaae niet
gebleken. Taa coaucuniatieohe activiteit i» eveneena nie te
gebleken. Vergaderingen vea de C.P.M. ec/of aeveaorgsai»*-
tle'a worden door Indoneti«ra ia clja rayon aiet bezocht*
Het i» alet gebleken, dat door a»a eoouaiaietlsoa»
leotuur wordt ontvangen, terwijl het bied "Indonesië
Jkferdeka" ook alet i» waargenomen.
moeder twijfel kaa wordea gezegd, dat de Ladoaeeltr»
die in de woonoorden zijn ondergebracht,Oranje-gazied eija*
Ia het woonoord "Pletereberg* i» eea K»i«o» ondergebreeht die ongeveer driemaal in 1955 een brief kreeg toogezonden vea achter het "ijzeren gordijn". Volgene de beheerder heeft hlj(de beheerder) dit aac de postzegels op
de brief gezien. Eet adrea vaa de afzender l» hè» niet bekead.De persoon voor wie do brieven beetead ware»,heef t
aaa de beheerder medegedeeld, dot hij eea broer ia hualaad
had die bij de vliegdienat zou zijn.Bedoelde Keide» i» H.IC*
en eec rustig peraeoa.ïtij bemoeit zich niet a»t politiek*
la d» zooar werkt hij af ea toe bij laad bouwer»*
Ia geen enkel woonoord ie gebleken, dat er Nederlandse eoanttaistoa ko&sa on propaganda te voeren onder do Indonesië"ra of zulke trachten te doen*
Wel worden, er ia de woonoorden seerder* «alen vergaderingen gehouden door de bewoners.Veelal worden op die vergaderingen interne aangelegenheden beaprokaa, het woonoord
betreffend». Ia varband aet de taai-moellijkhedea la hot
Biet ateeda bekend waarover op die vergaderingen wordt gesprokea.aiad» eind Deeember 1955 gaat ia het woonoord
"Moatiage" hot gerucht, dat de Aaooaaeeee ia 19&4 oaar Aaboa zullen terugkeren./,iJ zouden zelf Aabon moeten bevrijde»
Ia ^Mantiage1* zijn zga. C.u.A.tó.ü.-aanhanger» oüdergebraoht
Het hoofdbestuur ven deze groep zou h,un op deze «ijzs hebbea lagelloht* I>e bewoners van het woonoord "Maatiags* geloven dit ea zij zijn er stellig vaa overtuigd» dot zij do
winter *&4-'&$ niet meer ia Nederland zullen doorbrengoa*
i.é"a ea aader heeft tot gevolg d&t zij ouderling reed» theorie houden over de krijgskundel theorie aaavalloa ea vardedigea net behulp vea tekeningen).


AAN:
de Heer Procureur-Gene rejuL,
fgd.Dir. Ten Politie,
%• L l J O W A ^ D J t t t .
Pa 121550 A4Tevens fcijn sij begonnen Bet het klaar atakea van kisten
waerift sij hun goederen kunnen pakken*
Waarop de gego-venfl Tan hst hoofdbevtBor van Aa C.fi.A«
M.fi. gegrond zijn» is das* niet bekend. Door mij «ozdt
aangenoBMtt* dat borea«taande ean grote teleur*tellimg voor
betrokkenen stal «ordea.
Zn het «oonoord "Mantlnge" waren op 21*1-1954 11? poraonen ondergebracht. Of in andere «ooaoordaa buiten aija
rayon dit geruoht onder de aanhanger* Taa de 8*R«A«li»8*
ook verspreid ia» is aiJ niet bekead.
9De Officier d^aijkapol.le kl,GEMEENTEPOLITIE VUGHT
K A B l
ACD/
0upl.
DAT. 3 JUL11954
Gode
AAIt
é* Haar Burtamaaatar van YDQHT.»
In afschrift tar kanniananiag aani
da Baar Copiiaaaria dar Koningin ia da
provlnoia N.*Brabant ta «a-HERTOGEHBOaci
da Haar Procwaur*G«nar«al. *gd.Dlr«otaor van Politie ta 'a-HBRTQQERBOSCH.»
Vaita 'a-ORAVEiNHAOE..
Uw kenmerk: Uw brief van:
Da atamaftas ondar da Ambonasan in nat uooooord "Lunattan" ta Vught*
Ons
c Vught (Tel. 8555) W4, ',
hab da aar Oadalaöhtbara hiarnavana tar fina van
kaanianaraiac ta doan toakonan aan door da brigadier van
politia alhiar aan mij uitgabraaht rapport
inaoka aan doorgavoarda aplitaing ondar da ladan vaft da
ö.P.R.n.3. in hat Ambonae»n-*oonoord "Lunettan" ta Vught,
aan da inhoud van «alk rapport ik mij korthaidahalva rafarta moga vare»rlovan«
Da Corpaehaf van "acwanttpolltia,
Da Hoofdinapaetaor9
b/a Ca Inapactaar9
Bijlagen:
1.Gemeentepolitie • Vught
AH.
No.
.<>u.^üin.rRAPPORT
Onderwerp: O (3o »« tn het tO

Aangaande bov voroold ondorwom neb ife i
t brigadier ven
to do eer 9edel&eetren£e hot ttovol&eado te rappor-
0 Op g&ofdng if Juni 195* werd door
** von do B»P»8*ï\o» oen voorlichtin0Bovond oohondon in
* hot yoonoord "Lunetten" to Vugbt, (tot dool waa oa do
0 tViVUïV--» loden in to lichten ever do door bot Goonie*
0 acffiaat Adboneeenaorc ingevoerde oaptreeol» waarbij
0 tsortlna «ord bevolen op de inkoaoten van de loontrefckei
0 do Adbonoeon* Ovor het aigoraeen ee/i taeo do billijhhoid
0 7nn Oötse aantregol nel in» nl woo oen bet donovor de
CT noroomageo niet geheel eene* • • » • • • • • • • • • • «
9 Cüroa IOH van de B»P,(U^*^« leden in totaal $ü poreo*
0 rKH9 tsae tegen elke korting en wenute in doee het be»
0 loiö van het fioofdbeotuur niot to voli^on» - • • • • • -
** A10 oovolc von dit nenintjevoroohil heeft doeo oroop
9 nich Tnn deB.P.R.R.' .afccecheiden. Ala leidere van
0 doeo af@oeeheiden groep treden op
0 msokenen Seroeent van hot K» fi«!•!»•»
9 (l l»AAN:
de Heer HoofdinspecteurCorpschef van Gemeentepolitie
te
VUGHT.
vi)n hot K«n«X,L«
on i
van hot £«-i«X*L«9
beeig oijn oen ol^on portij to otiohton* * *
>9* werd door doee oroep in hot
oon publlcatio-bord or»cohoncen, waarop de
0 boüond^iting »oo f^otold dat oo r? Juni 199* oenverga
0 dortnc eou wordon ^ehoudor» taot hot dool ©on Koonroaó
n 11
rt O^p öinodag 88 4uni
oGEMEENTEPOLITIE - VUGHT Volgblad No. ~.
* t*
«*
i» «r
t*
txw «s
F&afttii
i*Procureur-Generaal
FGD. DIRECTEUR VANPOLITIE
te Amsterdam
Bijl. J_
BrtM '•*-
4£ ZfZivJ
DA ,15-OCU»
Naar aanleid toeg|-
zonden bericht
> inzake het Ambonezen-lcamp "Almere"
te Huizen,heb ik de eer Uhoogedelgestreng€
te doen toekomen een rapport van
onderzoek, opgemaakt door mijn Rijksrecherche dd. 9 October j.l, no.210/5^,
waaraan ik mij moge refereren en dat U
wel kunt behouden.
Zoals U hieruit moge zien, blijkt
Uw tlp-gever wel buitengewoon slecht op
de hoogte te zijn en kan aan zijn inlichting niet veel waarde worden gehecht.
De Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie,Aan de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
t.a.v. Jhr.Mr.W.J.Th.Serraris
Javastraat 68
te 's-GRAVENHAGE.
i
l
36526 - '53 (10922)R I J K S R E C H E R C K E
A M S T E R D A M . Amsterdam, 9 October 1954.
No.210/54.
Onderwerp: Ambonnezen,
zen. heb ik
betreffende AmbonneRijksrechercheur A te Amsterdam,
ingevolge Uw opdracht een bedekt onderzoek ingesteld en
de eer UEdelgrootachtbare het volgende te berichten.
In dit woonoord zijn niet 20 doch 63 gezinnen ondergebracht. Dat er een ex verpleegster leicfSter van de "kampraad'zou zijn is onjuist, een dergelijke leidster is aldaar onbekend.
Dat vrijwel alle mannelijke bewoners van dit woonoord werkzaam zouden zijn op de Artillerie inrichting
"Hembrug" is evenmin juist. Voorheen werkten daar 20 man
thans sletobs drie
Dat personen, werkzaam bij de Artillerie inlichting
"Hembrug", wapens zouden medenemen komt mij zeer onwaarschijnlijk voor daar het mij bekend is dat de controle in
die inrichting afdoende is. Wel zijn verschillende Ambonnezen in het bezit van Indische sabels, krissen e.d. welke
zij vanuit Indonesië medebrachten, deze wapens zijn zeer
zeker niet met een bepaald doel in hun bezit.
De bewoners van meergemeld woonoord zijn tamelijk rustig en om deze rust niet te verstoren heb ik mij genoemde
slagwapens niet laten tonen doch ik heb volstaan met de gegevens welke de kampbeheerder mij verstrekte.
De Rijksrechercheur A :
AAN de Heer Procureur-Generaal bij het
Gerechtshof, fgd Directeur
van Politie te AMSTERDAM.Ho. 96 - MM -'54. •:'},.'•.-•• - ' V ! -
15 November' 1954. - n .
Onderwerp: AMBON.S4JSH.
DAT. l 6 HCV.
Naar v011 werd vernomen, werdcè?Pa6-li-l95^ door Ö.d
" H.M.3.-voorlichtingsdienst", in hut woonoord!..voor Ambon»z9*-*~~--'
" Schutsiuizen" te. Tiei een propaganda-avond georganiseerd. Op'deze
avond"werd een film vertoond, over de opbouw van Manilla.
Doei van deze avond was, door deze film aan te tonen, dat een soorl
gelijke opbouw voor de Molukken in de toekomst - nadat de volledige
vrijheid zal zijn verkregen - ook mogelijk moet zijn.
Naar verluidt, zuilen soortgelijke propaganda-avonden ook in ande
woonoorden worden georganiseerd, waarop dan ook deze film zal worden vertoond.
Zoals bekend mag worden verondersteld,zijn o.a. aan deze "R.M.S.-
vooriichtingsdienst" verbonden:
2.
In het woonoord "Almere" te Huizen, zouden thans ruim 30 (34-5 gezinnen van Ambonezen zijn ondergebracht.
Meerdere Vo.n de in Uit woonoord ondergebrachte mannen zijn nog
werkzaam op de Artin eri e-inrichting "HembUfcg" te ^ü-andam. Enige
maanden geleden waren vrijwel, al i e tot werken in staat geachte me
nelijke bewoners v^n dit woonoord werkzaam op de " Hembtmg", doch
sedert het invoeren van de verscherpte controle op de naleving va
de " 60^-reg;eling",C^ie X ) hebben verscheidenen v<*n deze «mbonezen bij de "HembH»g" ontslaggenomen.
werd vermeld, dat
a].s " leidster" van de in dit woonoord gevormde "kampraad" een
Ambonese vrouw - ex-verpledgster - zou optreden. Dit was echter
naar thans is gaDleken niet juist. Als voorzitter - leider - van
de "kampraad" in dit woonoord treedt op een zekere
Je in uit woonoord ondergebrachte Ambonezen, zijn zogoed ai. s ai1e
- leden - van de B.P. R. M. o.
3. In het woonoord "Goehoorn" te Muidenberg, zijn ruim 20 (24) Ambone
se gezinnen ondergebracht. De bewoners van ait woonoord zijn vrijwel allen aanhangers - leden - van de G.H..a.M..S.
Ais voorzitter van de "karapraad" in ai t \voonoord treedt op een zekere Deze io gehuwd met een Aiabonese vrouw - exverpie-j^ster -, ui3 een dermate invloed heeft op haar man en de be
wonerö Vcin dit woonoord, dat door de buiten wereld Algemeen wordt
verondersteld en aangenomen, dat niot haar man, doch zij de leidii
heeft van de "kampraad " ia uit woonoord en er wat men noomt " behoorlijk de wind onder heeft".
Tot voor eni^e maanden geleden waren vele van de mannelijke bewoners vuil dit woonoord werkzaam op de "Hembtmg", doch i.v. m. de
verscnerpte controle op de naleving van de "60^-regeling" hebben
ook verscheidenen van deze bewoners ontslaggenomen ofvlonder meei
thuisgebleven.Einde._ " '
X. Volgens deze z.g. "&O;&-regelinf3;"t moat GOyó van het verdiende
loon door de werkgever 7/orden inp;enouden en aan de Regering wo
den afgedragen, voor tegemoetkoming in de huisvesting; en voedi'Ho. 6l - G -« \4 Eebruari
Onderwerp: AMBOHBaSH. <j ƒ V' ? / S? J... ..
——
_
Mede' in-tfënsiuiting op liet vermeide ia b.e1ï Ii
van 15-2-1955» kan thans worden,|a£r&5ht, dat
werd vernomen, voor net! vieren van Het 5'"
bestaan van de R,M.S. op 25 April a»s. te'uen HaiAgi~Troo± ü.e~n.t.]
verblijvende en in de woonoorden ondergebrachte Ambonezen, een
bedrag van f. 25 000 werd bijeengebracht.
Ook de bewoners van de woonoorden waarin hoofdzakelijk aanhanger»
van de G.R.A.M. S. of " Terseiatan" (Christelijke) Ambonezen zijn
ondergebracht, hebben da.ara.an bijgedragen.
Voorts werd vernomen, dat de groep van "Terseiatan11 Ambonezen
zich in twee groepen hèeti gesplitst.
De eerste (of oudste) van deze groepen staat onderleiding van ee
zekere _ uithetwoonoord " Groesbeek".
De tweede (of afgescheiden) groep staat onder-leiding van een ze
uit het woonoord
______
De eerste of oudste groep is we^, doch de tweede of afgescheiden
groep is nog niet door MMUSaMA
erkend.
3. Onder de in Nederland verblijvende Jkmbonezen hebben zich th^ns
5 groeperingen gevormd n.i. :
1. de oude groep der "Terseiatan^ (Christelijke) Ambonezen ondel
leiding van
2. de nieuwe of afgescheiden groep der " Terseiatan" Ambonezen
onder leiding van , _____ .
3. de groep van , öï het z.g. " blok der neutralen" ,
4. de C.R.A.M. S. en
5. de B.P.R.M.S.
4. üen 6e of kleinere groep van de z.g. " groene baretten" onder l'
ding van de voormalig sergeant-majoor van het Krril feenaamd
heeft besloten voorlopig achter de B.P.R.M.'S. en diens
leider M^NUSAMA te blijvea staan, doch diens handelingen nauwke
rig te volgen teneinde onmiddellijk te kunnen ingrijpen, wanne e
dit noodzakelijk mocht blijken te zijn.
De hóe rbedoeide groep der"groene baretten" bestaat voor het
merendeel uit h. t. i. verblijvende Ambonezen, wier gezinnen ook
thans nog pp Ambon verblijven en moeten worden beschouwd ais de
meest verbitterde onder in Nederland verblijvende .Ambonezen.
Binde.Ho. 6l - E -'55.
Onderwerp: AMBONB4JSH.
15 Februari l955.
2.
Naar van werd vernomen, worden reeds thans door de
leiders van de B.P.R.M.S. te Den Haag, voorbereidende maatregelengetroffen, om het 5 jarig bestaan van de R.M.b. op 25 April a»s. te Dei
Haag op grootse wijze te herdenken (vieren).
Het plan zou bestaan om op die dag de 2.g. "kampraden" uit alle wooi
oorden voor Ambonezen, deze viering in Den Haag te laten bijwonen.Eede is het de bedoeling, dat de leden van de "kampraden" vergezeld
zuuen zijn van hunne vrouwen en kinderen.
Maast de leden van deze "kampraden11 zuuen vanuit de grootste woonoorden nog afzonderlijke deputaties bij de herdenking in Den Haag
aanwezig zijn.
De hoogte-punten van deze herdenking zuilen zijn:
a. een dankdienst in een der kerken te Den Haag en
b. het hijsen van de R.M.S.-viag bij (op) het gebouw van de B.P.R.M,
aan de Bazarstraat 50 te Den Haag.
Vooral in de woonoorden "Schattenberg" te Hooghaien en "Lunetten" te
Vught met elk 3000 bewoners, heeft men het voornemen opgevat om veei
werk te maken van deze herdenking.
Voor dit doei worden door de bewoners van ovengenoemde woonoorden
reeds geruimen tijd regelmatig geiden ingezameld (gespaad).
Verder zou het voornemen bestaan» om op 25 April a.s. in de grote
zaal van de Dierentuin te Den Haag een grote feestelijke bijeenkomst
te houflen, welke bijeenkomst door het bestuur v<*n de Stichting ".Door
de Beuwen Trouw" zal worden georganiseerd en bekostigd.
Op initiatief va.n een Dominee, waarvan de naam niet bekend is, is
sedert kort te Assen onder de naam " De Commerciële Oiub" een soort
vereniging opgericht van winkeliers en** handelsmensen. Het doei van
deze groepering zou zijn, om bij voorkomende gevallen, zoals Kerstmi
en Nieuwjaar, geiden en goederen bijeen te brengen en deze af te
sttxan aan de Ambonezen van flat woonoord "Schattenberg" voor het vieren van feestjes in dit woonoord.
Naar verluidt zou het de bedoeling zijn, dat door deze groepering
thans gelden bijeen zuuen worden gebracht, welke aan de "kampraad"
van "Schattenberg" zuilen worden afgedragen t.b.v. de feestelijke h«
denking van het 5-jarig bestaan van de R.M.S.
3 Verder werd vernomen, dat de heer van de " Nederlandse Chrj
teiijke Radio Vereniging" het voornemen heeft om vanuit het woonoorc
" Schattenberg1* in het N.C.R.V. programma een radio uitzending te v<
zorgen.
Hierbij zuuen opnamen worden uitgezonden van een gemengde en een
kinderkoor.
Voor deze opnamen, welke geheel op zich zeifstaan en niets te makei
hebben met de herdenking op 25 April a.s., heeft de kampraad van hè'
woonoord "Schattenberg" reeds zijn steun en medewerking toegezegd.JS:
de.-
0.3.
ACD/ 4
Bupk
DAT. 16 FEB.1955No. 61 - S -«55.
Onderwerp: AMBONEZEN.
21 Juil 1955.
Haar van werd vernomen, zouden ft* bewoners 4Ambonezen) van het woonoord " De Schaffeiaar" te Barneveid zeer ontevreden en ontstemd zijn.
E.e.a. zou een gevolg zijn van het feit, dat de bewoners van dit
woonoord een dezer dagen zuuen worden overgebracht - verhuizen -
naar het woonoord " De Biezen" eveneens te Barneveid, waar zij dan
over beduidend minder woon ruimte zuuen kunnen beschikken.
Niet aneen zijn de beschikbare woonvertrekken in " De Biezen"
veei kleinere dan in " De Schaffeiaar", doch bovendien zal b.v.
een gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen van resp. $0 ei
15 jaar na* de verhuizing de beschikking krijgen over slechts één
kamer van 3 1/2 M.bij 4 M., terwijl in het woonoord " De Schaffelaar" voor een dergelijk gezin twee grotere kamers beschikbaar
waren.
Tijuens een op initiatief van hierover gehouden bijeenkomst, zou deze initiatiefnemer hebbenvoorgesteld,
dat de bewoners van " De Schaffeiaar" zuuen weigeren gevolg te
geven aan de opdracht om te verhuizen.
Vermeid zij nog,dat ook in het woonoord "De Schaffeiaar" is ondergebracht, de oud voorzitter van de B.P.k.M.S. _ ,
die - aldus werd vernomen - uit hoofde hiervan nog steeds veei
invioed heeft op zijn mede bewoners en eveneens niet te bespreken
is over deze verhuizing.
Ten siotte zij nog vermeid, dat de Nederlandse beheerder van het
woonoord " De Schaffeiaar" anes behaive populair is bij de bewoe
ners van dit woonoord.^inde.
ACT/La
DAT. 22 JUU 195S- CC - '55.
rwerp : AMBONEZEN.
^ »T
3/ O' '
ƒ rf,- ,29 dece
n Ok.C.19
2 - / " 7
mber 1955.
.. Ten vervolge op het deZJE, gegeven
L<5'f °n<*er de h.t.l. verbli;jveTid$
3!/ ' /*--~ terugkeer naar Indonesi«cX»*Pnrijven No.
1955)» wordt nog gemeld*
hoofdbestuur van de CRA.MS
t van de stemming
een mogelijke
B-'55 van 13-12-
voorzitter van hè
in een vertrouwelijk gesprek het volgende heeft medegedeeld.
Op 10 % na, hebben alle leden van de CRA.MS zioh bereid verklaard naar Indonesië terug te keren, n.a.v. welke uitspraak
op een hoofdbestuurs-vergadering van de CRAHS het volgende
werd besloten.
De CBAMS zou haar " adviseur» , de welbekende Lucas_P03JHAUïBS
SY opdragen om - via het Indonesische Hoge Commia
sariaat - de inmiddels in Nederland gearriveerde Indonesische
ministers in te lichten, dat de leden van de CRAHS genegen
waren naar Indonesië terug te keren op de volgende voorwaarde
&} de reis zou in groepsverband moeten gebeuren;
b) eindbestemming : Amboina, hoofdplaats van de Z.Molukken;
c) de reis Nederland - Amboina diende rechtstreeks, dus zonde
onderbreking in welk deel van Indonesië ook, te gebeuren.
Naar WBUHD beweerde zou de leider van de Indonesische delegatie in Nederland bereide met het vorenstaande in kennis zij
gesteld.
Een antwoord was hierop echter nog niet ontvangen, maar vez
wachtte 1BNRO dit nè, de besprekingen in Geneve.
Intussen zou het Indonesische Hoge Commissariaat aan POLHAI
PESSY hebben laten weten, dat de zaak van de Ambonezen de vol
Ie aandacht had van de Indonesische delegatie en dat ook deze
kwestie in Seneve zal worden besproken.
In verband met het vorenstaande kan worden gemeld, dat de
volgende Ambonezen - leden van de CRAHS - tot de felsia_&ftlkhangers kunnen worden gerekend van meergenoemde POLHAIJPESSY :
Gezien de vooraanstaande positie van deze Ambonezen, heersl
ook onder de inwoners van genoemde woonoorden een sterke "pre
POLHAUPESSY" stemming.
Voorts kan van de woonoorden : Ylakwater te Yenraay en Tungelerooy te Tienraay, X gezegd worden, dat alle daar verblijvende Ambonezen behoren tot de aanhang van POLHAUPBSSY.-2-
Ho. 61 - CC - '55
van 29 december 1955.
Tenslotte wordt gemeld, dat op 27-12-1955f op doorreis naar
G-eneve (teneinde aldaar deel te nemen aan de Nederlands-Indonesische besprekingen), op Schiphol drie Ambonezen uit Djakar
ta zijn gearriveerd,
Betrokkenen, die allen in het bezit waren van een "diplomatiek paspoort", zijn op 28-12-1955 per vliegtuig naar Qeneve
doorgereisd.
Itoor de KLM werden zij voor één nacht ondergebracht in "Hotel Centraal" te Amsterdam. Einde.Ho. 61 - BB - '55.
Onderwerp : AMBONEZEN.
13 december 1955.
enL in
w a v. de in de Nederlandse pers -««%=-
ssèsar.aMB^afeï lage jkhei n -c
1. woonoora "u* Zanden"
Een woonoord met een u
spraak van WBNNO
4.
ie inwoners a
zijn allen werkzaam valnn d di etK.JM-.IJ. woonoord woon . (l
van e fe
Indonesi»
zijn.
5. Woonoord "Oude Molen" te
5* S inwoners fijn lid van de aeel staat afwij
OEAMS-hoof'
fi woonoord "Maashaven" te Roermond. (14
'• as.'ï=s:sas-s«Ss^?u,.,..
ssssiS'C".«":»• «sr •• -™"" •
*- ,.=TÏÜ2TJJSr'Sse-A-JKSr
sss^^iSSMiriiü"--— "'•
8. woonoord "(ïraetheide^te^eleen
n» u g'rootste deel wacht
stuur van de GRAMS.
.
een woonoord-2-
No. 61 - BB - '55
van 13 december 1955.
Dit woonoord staat sterk onder de invloed van de bekende Lucas
POLHAUPESSY
9. Woonoord "Blerick" te Blerick. (30 gezinnen; 156 zielen)
Bijna alle inwoners werken. Zij behoren tot de CRAMS. Ook de in
woners van dit woonoord staan sterk onder de invloed van eerder>
genoemde POLHAUEESSY.
Vrijwel allen zijn verlangend terug te keren. Men wacht echter
op een uitspraak van het hoofdbestuur van de CRAMS.
10. Woonoord "Lunetten" te Vught. (540 gezinnen; 2872 zielen)
Een duidelijk beeld van wat de inwoners willen is niet tegeven.
Zij werken bijna allen en behoren tot de aanhang van de BPRMS.
Het is de "kampraad" van dit woonoord, die volstrekt afwijzend
tegenover een terugkeer staat. Hiertegenover staan natuurlijk
enkele inwoners, die wél terug willen, maar dit niet kenbaar
durven te maken, bevreesd hierdoor de woede van de andere bewoners op de hals te halen.
In kleinere woonoorden bestaat deze vrees niet, daar de eigen
familie-kring en vrienden wel voldoende in aantal zijn om garantie te bieden tegen molest door de overige bewoners.
11. Woonoord "Wouw" te Wouw. (7 gezinnen; 40 zielen)
De stemming onder de inwoners hier is bijzonder slecht. Reden
hiervoor is, dat tot voor kort vrijwel alle Ambonezen uit dit
woonoord werkten, maar dat dit door de toenmalige kampbeheerder
verzwegen werd voor de O.A.Z., zodat van deze werkende Ambonezen
geen 60# van hun zakgeld gekort werd.
Er is nu echter een nieuwe kampbeheerder gekomen, die O.A.Z. we!
heeft ingelicht, tengevolge waarvan verschillende strafmaatregelen werden genomen, o.m. dat voor onbepaalde tijd al het zakgeli
wordt ingehouden.
E.e.a. heeft tot gevolg, dat vrijwel alle inwoners - die aanhangers van de CRAMS zijn en nauw contact onderhouden met WENNO -
naar IndonesiSterug willen.
l ?
Woonoorden "Prins Bernhard I & II" te Kruiningen. (44 gezinnen;
237 zielen)
Alle inwoners behoren tot de BPRMS en vrijwel allen werken.
De invloed van de bekende dr. Jozef Pieter NIKIJULUW
is hier - evenals in alle woonoorden in Zeeland - heel groot.
Alle staan afwijzend tegenover de mogelijkheid van terugkeer, o]
een enkele uitzondering na, die echter om dezelfde reden als vei
meld bij Vught, dit nog niet kenbaar durft te maken.
13. Woonoorden "Singel" - "Kazerne" en "Utrechtsestraat" te Woerden
(91 gezinnen; 548 zielen)
De inwoners van beide eerstgenoemde kampen zijn aangesloten bij
de BPRMS, die van het laatstgenoemde woonoord bij de CRAMS.
De inwoners van "Singel" en "Kazerne" staan afwijzend tegenover
een terugkeer. De inwoners van "Utrechtsestraat" wachten de uitspraak af van het hoofdbestuur van de CRAMS.
14. Woonoord "Almere" te Huizen. (63 gezinnen; 313 zielen)
Bijna alle inwoners werken. Zij behoren tot de BPRMS en staan
afwijzend tegenover een terugkeer.
15. Woonoord "Coehoorn" te Muiderberg. (43 gezinnen; 245 zielen)
Bijna alle inwoners werken. Zij behoren tot de aanhang van de
CRAMS. De inwoners van dit woonoord verlangen er sterk naar om
terug te keren, zij het dan onder bepaalde garanties. Men wacht
echter de uitspraak van het hoofdbestuur van de CRAMS af.-3-
No. 61 - BB - '55
van 13 december 1955.
16. Woonoorden "Eerde" en "Laarbrug" te Ommen. (78 gezinnen; 404
zielen)
Al de inwoners van deze woonoorden behorenNtot de K.H.P.P.T. en
zijn afkomstig van de Kei- en Aroe-eilanden.
De stemming in beide woonoorden is uitstekend. De hier wonende
.Ambonezen behoren tot de R.K.-Kerk. Zij voelen veel voor een terugkeer naar Indonesië, mede omdat zij ervan overtuigd zijn, dal
hun veiligheid in Indonesië gewaarborgd wordt door de R.K.-missJ
17. Woonoord "Conrad" te Rouveen. (23 gezinnen; 171 zielen)
Dit is het enige woonoord waar de inwoners, alhoewel afkomstig
van de Kei- en Aroe-eilanden, aanhangers zijn van de CRAMS. Een
deel van deze inwoners is mohamedaan.
Merkwaardig is hoe één persoon uit dit woonoord, nl. de mohameéfdaan , alle inwoners volledig onder appèl heeft en
daarbij algemeen geliefd is.
Over een terugkeer naar Indonesië is nog weinig gedacht. Wel
heeft zich ontpopt als een felle tegenstander hiervan
en zijn invloed onder de bewoners van "Conrad" is - naar reeds
gezegd - heel groot.
is verder aan te merken als de spreekbuis van de leide
van de mohamedaanse Ambonezen : ACHMAD TAN.
18. Woonoord "Schattenberg" te Hooghalen. (576 gezinnen; 2799 zielei
Een duidelijk overzicht t.o.v. een terugkeer naar Indonesië is
van de inwoners van dit grootste woonoord in Nederland - evenals
van Vught - moeilijk te krijgen.
Vermeldenswaard is wel, dat in dit woonoord een sterke aanhang
is van de z.g. "groep " ( is een van de Ambone
zen, die onlangs met gezin naar Indonesië is teruggekeerd).
Deze "groep " is echter beducht voor de woede van de
overige Ambonezen in "Schattenberg", die vnl. tot de aanhang var
de BPRMS behoren en afwijzend tegenover een terugkeer staan.
De aanhang van de CRAMS in "Schattenberg" heeft weinig te betekenen.
19- De woonoorden te Aardenburg - Oostburg - Groede - Breskens -
Vlissingen - Middelburg - Souburg en Koudekerke (allen in Zeelar
(247 gezinnen; 1451 zielen).
Van al deze woonoorden behoren de inwoners tot de BPRMS. Naar
reeds eerder werd opgemerkt, is de invloed van dr. NIKIJUIÜW in
deze woonoorden in Zeeland bijzonder groot.
Het zijn over het algemeen kleine kampen, waar de stemming heel
goed is. Vrijwel alle inwoners werken. Over een terugkeer naar
Indonesië wordt eenvoudig niet gedacht.
20. Woonoord "Westkapelle" te Westkapelle. (38 gezinnen; 187 zielen)
De inwoners hiervan behoren - onder leiding van - tot
de z.g. P.M.N.S. (welke groep door C.A.Z. niet erkend wordt).
Tussen PMNS en BPRMS bestaat een zekere samenwerking. De PMNS
staat echter niet geheel afwijzend tegenover een terugkeer naar
Indonesië.
Niemand van de inwoners van "Westkapelle" werkt. Van zakgeld zij
zij eveneens geheel verstoken, naiï de "relletjes", die deze groe
in het woonoord "Beenderibbe" heeft veroorzaakt en hetgeen aanleiding is geweest tot hun overplaatsing naar WestkapeTle.
De stemming is baldadig en sterk anti-C.A.Z.
Nog onlangs werd een betaalmeester gemolesteerd en werden de doe
CLA.Z^ gebouwde keukens_afgebrokeiu
Van de -4--4-
No. 61 - BB- '55 i ' - C r
van 13 december 1955. '-_.."
Van de hierboven beschreven woonoorden, die ca. de _helft van
het aantal in Nederland verblijvende Ambonezen bevatten," zou du
het volgende beeld kunnen worden afgeleid i
BPRMS-aanhang (ca. 8500 zielen)- afwijzend tegenover terugkeer;
CRAMS-aanhang (ca. 1500 zielen)- vóór terugkeer onder bepaalde
garanties;
KRPPT-aanhang (ca.600 zielen)- sterk vóór terugkeer;
PMNS-aanhang (ca.180 zielen)- niet geheel afwijzend en
ca. 100 Mohamedanen, die afwijzend tegenover terugkeer staan.
In dit verband wordt nog gemeld, dat de bekende Pieter Willen
LOKOLLO , dezer dagen vertelde, dat hij bezoek had
gekregen van de leider en voorzitter van de KRPPT
zou bij deze gelegenheid aan LOKOLLO verteld hebben,
net terug te zijn van een informatief bezoek aan het Indonesisc
Hoge Commissariaat te Den Haag, over de mogelijkheden tot terug
keer naar Indonesië.
Verslagen zou aan LOKOLLO hebben gezegd, dat deontvangst op het Hoge Commissariaat zó koel en wantrouwend was geweest, dat hij nu niets meer in een terugkeer naar
Indonesië zag en hierbij opnieuw zijn trouw aan de "Repoeblik
Maloekoe Selatan" bezwoer.
verzocht LOKOLLO zo spoedig mogelijk een bezoek te
willen brengen aan de KRPPT-woonoorden, hetgeen door LOKOLLO
werd beloofd. Einde.*> /f
I.D.Rp.Middelburg. t *Ê ¥&**"'* f
Vi
3.Vf. 6 FE.B. 1956
"Betreft: Ambonnezen.
Naar aanleiding van een op 18 januari 1956 door
één van Uw ambtenaren gedaan verzoek bericht ik U, dat bi,
een dezerzijds ingesteld onderzoek niet is gebleken dat
door Ambonnezen, ondergebracht in hét gebied van de I.D.
Rp.Middelburg, sieraden of gebruiksvoorwerpen aan de burgers werden verkocht of te koop aangeboden.
De Ambonnezenawoonoorden te Westkapelle en te
Burgh-Sluis worden uitsluitend bewoond door leden en of
aanhangers van de extreme niet-erkende P.N.M.S. (Parlffci
Nasionafcl Malukti S&latdf). In de andere woonoorden in K»t
gebied van de I.D.Rp.Middelburg bevinden zich geen aanhan
gers van deze groep en aldaar bestaan de bewoners uitslui
iend uit voorstanders van de gematigde groeperingen.
Tn het woonoord te Westkapelle is ondergebracht
'een Ambonnees, genaamd , en deze persoon gaat
in het algemeen door als de leider van de P.N.M.S. Eveneens is in dit woonoord ondergebracht de Ambonnees
die als woordvoerder optrad van de 17 Ambonnezen die onlangs voor de Arrondissements-Reohtbank te Middelburg tej
recht stonden wegens vernieling van in aanbouw zijnde kex
kens.
De P.N.M.S.staat scherp afwijzend zoal niet vijandig tegenoverffe~Nederlandse regering en tegenover het
Commissariaat van Ambonnezenzorg hier te lande. Zij verzet zich tegen diverse voor de Ambonnezen geldende voorschriften en saboteert of negeert vele door laatstgenoem
de instantie, zelfs in het belang der Ambonnezen, genome:
maatregelen. In dit verband hebben 4e aanhangers van de
P.N.M.S. zich ook steeds verzet tegen officiële tewerk-
«telling van Ambonnezen, in welk geval van hun loon door
betrokkenen een zekere bijdrage voor de huisvesting en
voeding in de woonoorden moejét worden betaald. Niettemin
bleek dat verschuilende hunner toch stiekum buiten de
woonoorden gingen werken, om zich aan deze bijdrageregeling te onttrekken. Van *iegenen van wie men dit te wetc
kwam werd deze bijdrage bij de uitbetaling van het aan
betrokkenen toekomende zakgeld of soldij in de zomer var
1955 ingehouden. Deze inhoudingen,waarmee de betrokken
Ambonnezen niet akkoord gingen, hebben toen in de woonoorden te Westkapelle en te Middelburg geleid tot een z«
onbehoorlijk gedrag en zelfs tot handtastelijkheden van
de zijde dezer Ambonnezen tegenover de betaalmeester en
tenslotte tot weigering om het zakgeld in ontvangst te
nemen. Toen de betrokken Ambonnezen korte tijd later
blijk gaven wel bereid te zijn tot het in ontvangst nem
van dit zakgeld werd van de zijde van het Commissariaat
van Ambonnezenzorg van hen verlangd dat zij schriftelij:
hun excuus aanboden voor hun optreden en garandeerden
dat de uitbetalingen in het vervolg zonder ongeregeldhe
zouden plaats vinden. Tot nu toe zijn de betrokken Ambo
nezen echter nalatig gebleven een dergelijk schrijven
aan te bieden en om deze reden heeft het Commissariaat
"van"- 2 -
van AmbonnBzenzorg sedert -voormelde ongeregeldheden geweigerd om aan de betreffende groep van Ambonnezen zakgeld uit te betalen. Deze toestand duurt thans reeds
meer dan een half jaar.
Ofschoon er door verschillende van deze Ambonnezen
van tijd tot tijd, zg.clandestien, wel eens wat arbeid
in loondienst wordt verricht, geschiedt dit slechts in
een mate, dat de inkomsten die daaruit worden verkregen,
volgens de mening van de beheerder van het woonoord te
Westkapelle, niet opwegen tegen hetgeen de P.N.M.S.-Ambonnezen zien desondanks nog blijken te kunnen veroorloven.
Om deze reden vermoedt deze kampbeheerder dan ook
dat de Ambonnezen van de P.N.M.S. van één of anderezijde - mogelijk ook wel van particuliere zijde - financiel
steun ontvangen.
In dit verband verklaarde hij dat hij in een periode
van enkele weken, gelegen rond de j.l. Kerstdagen en
Nieuwjaar, een aantal aan de kampraad van het Ambonnezen
woonoord te vVestkapelle geadresseerde postwissels had
ontvangen waardoor een totaal bedrag van ongeveer f.2500
werd overgemaakt. Deze postwissels - het juiste aantal
hiervan was hem niet meer bekend - waren respectievelijk
afgezonden door de kampraden van de Ambonaezenwoonoorder
"Oude Zeug" in de T#ieringermeerpolder;"Heijthuizen (L)"
en "Beenderibben (Dr )", welke woonoorden eveneens door
leden van de P.N.M.S. worden bewoond, die onder dezelfde
omstandigheden leven en voor wie ook dezelfde maatregelen gelden met betrekking tot de uitbetaling van het
zakgeld.
Yan contacten van Ambonnezen in het gebied van de
I.D.Rp.Middelburg met communisten of communistisch geOr:
enteerde personen buiten de woonoorden, dan wel van enii
belangstelling van deze laatstbedoelde personen voor de
hier besproken extreme groep der Ambonnezen, is bij het
dezerzijds ingestelde onderzoek niets gebleken. Evenmin
kon bij onderzoek worden vastgesteld dat deze Ambonneze:
beschikken over relaties met rechts-extreme lieden, bij
van de Stichting "Door de Beuwen Trouw".
Door één der beheerders in mijn rayon, die voorheen
als zodanig in een woonoord in het Gooi heeft gefungeer
werd te kennen gegeven, dat een zekere heer
, die als leraar van een Ambachtschool veel in
persoonlijk contact had gestaan met Ambonnezen, van hen
ook wel eens iets zou hebben vernomen omtrent financiel
steun aan Ambonnezen van bepaalde particuliere zijde.
Nadere bijzonderheden over de wetenschap van bedoelde
heer waren aan de betrokken beheerder echter ni
bekend.
Middelburg, f^ebr^ari 1956./: f //// k*'
No.102. A ƒ A l '
No. 2A-5/36-G5» ' ' --• t.a.v. van de Heer
" • / 332 >ïy
Onderwerp: Ambonezen in kamp "Oude Zeug te x^ -----------------/ 7
Wieringerwerf , É$meenta Wieringermeer. ..... -"—: T _ """
Bijlagen: Twee krantenknipsels. | '-'A f

- > vr
Ter voldoening aan hst verzoek van de Heer
van Uw Dienst om een ond ,rzoek in te stellen of de in het kamn
"Oude Zeug" te Wieringerwerf wonenda Ambonezen raogelijk financieel gesteund worden door de G.P.N, en/of contact hebben met CPN-functionnarissen, moge ik U het volgende b ^richten.
Het kamp "Oude Zeug" behoort aan de Dienst Arbeidsvoorziening
(D.A.V. ) doch is de laatste jaren in gebruik bij het Commissariaat
Ambonezenzorg en dient voor het onderbrengen van gestrafte Ambonese»
uit andere kampen. Regelmatig verblijven enige Ambonezen met hun gezinnen in dit kamp,
De karapbehe.;rder is in dienst van de ü.A.V. doch is tenaanzien van de in het kamp verblijvende Ambonezen ondergeschikt aan het
Commissariaat Ambonezenzorg.
In October 1955werden de Ambonezen ,
en , die betrokken waren bij de ongeregeldheden in hp.t
kamp te Middelburg, met hun gezinnen overgebracht naar het kamp "Oude
2eug"te Wieringerwerf .
Sinds hun verblijf in het kamp te V/ieriagerwerf hebben zij
j_ van regelmatig moeilijkheden veroorzaakt, bestaande in het sarrend/de kamy
beheerder, het uiten van bedekte bedreigingen aan zijn adres en ongehoorzaamheid aan de door de kanipbeheerder gegeven bevelen. Voorts gedragen zij zich op andere manieren onhebbelijk, zoals het weggooien
van het hun verstrekte voedsel onder voorwendsel dat dit niet goed i;
'Jaar aanleiding van hun "•wangedrag werd enige tijd geleden de
straftijd van betrokkenen voor de tijd van 3 niaanden verlengd.
De houding van de drie Amonezen leidde er toe, dat de kampbehecrder zich niet meer veilig voelde en sedort 3.1 Februari 1956
werd 3 raan van de Rijkspolitie ter handhaving van de orde en ter beveiliging van de kampleiding permanent in hetkamp gedetacheerd ert on
dorgsbraciïb. Aanvankelijk, en wel vanaf 19 Januari 1956, werd deze
dienst verricht door het te Wieringerwerf gestationneerde Rijkspolitiepersoneel.
Betrokkenen mogenin het kamp geen bezoek ontvangen en tot hè
den hebben zij in het kamp van niemand bezoek gehad. Overigens mogen
zij zich vrij bewegen, zowel in als buiten hot kamp. Zo nu en dan
verlaten zij Wieringerwerf per bus en wel in zuidelij':» richting en
nircrier in noordelijke richiing. Bekend is dat betrokkenen, wel bezoeke
brengen aan Hedeiablik waar l'ïarinepersoneel in ccn lamp is ondergebracht. Van dit personeel zijn enigen mot Aiibftse vrouwen rrehuwd en
aangenomen kan worden dat hun bezoeken deze celdt. Ook is bekend dèt
zij in Kedeiablik de kerk bezoeken, Overigens is niet bekend waarhecr
zij zich begeven.
Enige malen is geconstateerd dat postwissels ten bedrage vai
f.10.- of F.20.- , bestemd voor een der drie betrokkenen, in het kaï
werden besteld. Deze waren afkomstig van hun laadgenoten uit het kaï
to Middelburg. De namen der afzenders zijn niiot bekend geworden. Di
was in de tijd dat betrokkenen weigerden hot gehalveerde beéragaanno.245/56-G5.
zakgeld, welk bedrag als strafmaatregel was vastgesteld, te innen. Sedert enige tijd hebben zij echter hun verzet op dit punt on.eegeven en
innen het hun toegekende bedrag.
Links extremistisch lectuur, gericht aan een der hiarvoren bedoel
de personen dan wel aan een van de leden van de drie andere gezinnen wel
kc in het kamp verblijven, is niiimer in het kamp gesignaleerd. Ook is
nooit geconstateerd dat een hunner in schriftelijk contact staat met Nedorlanders.
Omstreeks Januari 1955 richten de drie betrokken Ambonezen een
"schrijven aan de Burgemeester van Wieringermeer waarin zij verzochten,
te worden gefusileerd aangezien zij dit verkozen boven hun rechteloosheid.
Einde,


(tST)ÖEMEENTEPOLITIE - VUGHT Volgblad No. l*
GC-Z51N
De Hoofdinspecteur van P
tAa*: S«aafeo het voa do Actoooosxaa, la»
II üaife*ö*#m xaacnlöa.
polljfc "^BP& wora hl«rm
ötGCki fM$#f «tisfe fcot i^
ui&d^M^uib9ft jBJÉttAtt dlMIklÉlMft^to teMtikÜb ^ft^^fe 'MM'"^ jft
^Ö^SWwwiliEI^. ^wRNHWlHHr «PSBpt-A 'tfffiiif w3L3
feoTOl t»«r Eödorloöd warco gafemKfót ooft do
lOÜ
* op
dB
a»s* sou
dlo
do la»
door hot
8£$ÜJ$$ IM9KI
&sr
roooling terug to ottoroo oatt
ilt
dit ton toon
op
4N^^^Mi^ HOBOK jjfej^^^^^f OHIWc ^MVM' «Uw^ > mk
OOG
^^^^jg^^uHJM^Jbb* UOOOgflOO^
«n WWPÖ to
*^-|^.^^^^^^^^^ lannRQB^i JÉ^b^^M *SOQP^
p<^tf hotaolw
ifoo
an t» op f ooi,


R A P P O R T
VAN: CAW l Mfl. _*-"*'•• - & f1d 1956
Betr.: Ambonnezen

Van 'we*rd vernomen, dat/P.W«LOK0LLO zich
als volgt heeft uitgelaten over de kwestie "^eTfvèrJïöïging".
Alle in de kampen ondergebrachte Ambonnezen zijn ontstemd
dat deze regeling door C.A.Z. zal worden ingevoerd zonder dat vooraf daarover met de B.P.R.M.S. overleg is gepleegd. Dit is niet één
keer gebeurd en bij herhaling wordt de B.P.R.M.S., ook indien dit
tevoren behoorlijk is aangevraagd, door C.A.Z. genegeerd. Zoals
laatst bij de aanbouw van nieuwe keukens in sommige kampen. Het
gevolg hiervan was dat enkele Ambonnezen deze maatregel niet begrepen en beschouwden als een belemmering van hun vrijheid en tot
baldadigheid overgingen, waarna hunne veroordeling volgde. Had
C.A.Z. zich tevoren met de B.P.R.M.S. verstaan en de kwestie besproken, dan had deze aan de kampbewoners voorlichting kunnen geve
en waren baldadigheden en verdere onaangenaamheden stellig niet
voorgevallen. Het gevolg hiervan is nu, dat de in het kamp te
Vught gebouwde keukens toch niet voor dat doel worden benut, maar
worden gebezigd voor de bewakingsdienst van het kamp.
LOKOLLO zei verder, dat het te betreuren is dat de leider va
C.A.Z. niet wil inzien dat indien er tussen C.A.Z. en B.P.R.M.S.
een goede verstandhouding bestond er ook veel minder moeilijkheden
zouden voorkomen. Stelselmatig wordt elk contact met de B.P.R.M.S.
vermeden met het gevolg, dat ook goed bedoelde regelingen foutief
worden opgevat en verkeerd worden begrepen. En zo is dit ook met
deze nieuwe regeling het geval. De R.M.S.-regering is voor de Nederlandse Regering lucht en contact met de B.P.R.M.S. wordt niet
onderhouden, hoe wil men dan verwachten dat de Ambonnezen maar
dadelijk met alles accoord gaan wat door C.A.Z. wordt bepaald en
voorgeschreven? Zij vragen zich af wat hier nu weer achterschuilt.
En niet ten onrechte, want is niet gebleken dat nu slechts een enk
ling ertoe overgaat naar Indonesië terug te keren, de Nederlandse
Regering het voornemen heeft de Ambonnezen dan maar te assimileren
d.w.z. hen op te lossen in de Nederlandse gemeenschap en aan hun
Ambonnees zijn een einde te maken? Niet voor niemendal worden de
tegenwoordige kampen onderverdeeld in vele kleine kampen, natuurlijk met het vooropgezette doel om deze, na verloop van tijd, wanneer het assimilatie-proces voldoende is doorgewerkt, geheel op te
heffen. Tot zover Lokollo.
Op zaterdag 21 april j.l. is in het gebouw Amicitia alhier,
des namiddags om 2 uur, een grote vergadering belegd waarbij de
B.P.R.M.S. en alle kampraden tegenwoordig waren. Op deze vergadering, waarbij niemand uit Rotterdam (R.M.S.l) aanwezig m&et zijn
geweest, is besloten tot afwijzing van deze nieuwe regeling die
in mei door het Ministerie van Maatschappelijk Werk zou worden
ingevoerd. LOKuLLO zegt te hopen, dat de Nederlandse Regering zal
inzien dat deze regeling onjuist is en alsnog contact zal opnemen
met de B.P.R.M.S. c.q. R.M.S. Aldus LOKOLLO.
7-5-1956.Verbinding No. 75. -Ci^n^^i o*
Betreffende: inwerkingtreden
"Uitkeringsregeling Ambonezen". f.....•• •" •.......»..^^
AAN de Heer Hoofd»«n"de B. V. D
Javastraat 68 !"*
's-GRnVEKHAGEJ.r)Af ^2 flü 1956 l
Naar aanleiding van het inwerl?Iïigtré*ïën varT de "Uitkeringsregeling Ambonezen" dd. 1J5-.5-1956, heb ik de eer u
het navolgende te berichten.
Door de Inspecteur van de Ambonezenzorg te Venlo -de
Heer - werd dd. 14 mei 19j>6 te 12.J?5 uur medegedeeld, dat de Ambonezen in het woonoord "Maashaven" te
Roermond de karnpbeheerder hadaen gedwongen om de sleutels
van het magazijn af te geven en dat zij bezig waren met
het leeghalen van het magazijn. De heer verzochi
om politie-optreden.
Dezerzijds werd een onderzoek ingesteld en werd vooralsnog geen aanleiding gevonden om maatregelen te treffen
Ue beide beheerders van het woonoord verklaarden, dat
de Ambonezen gezegd hadden, dat zij de sleutels van de
keuken en het magazijn moesten hebben, welke sleutels
daarop zonder meer werden afgegeven. Van enig geweld was
geen sprake.
In de centrale keuken en het magazijn van het woonoord
werden de mannelijke bewoners aangetroffen, die voorbereidingen aan het treffen waren voor het koken van eten.
Diverse levensmiddelen, \velke afkomstig waren uit het magazijn en rijkseigendom zijn, stonden op tafel klaar om
toebereid te worden. Deze levensmiddelen werden inbeslaggenomen, terwijl de voorraad, wej-ke zich nog in het magazijn bevond, eveneens naar het politiebureau werd overgebracht.
De stemming onder de Ambonezen was nogal opgewonden.
De inbeslagneming en ontruiming van de voorraadskamer gin
evenwel zonder verzet in zijn werk. Zij bleken op de Regering verbolgen te zijn om hun aangedaan vermeend onrech
Ook„waren zij niet te spreken over het feit dat de Heer
voornoemd niet naar het kamp was gekomen. Dooi
het "gesprek werden de gemoederen gekalmeerd, vooral toen
de heer ter plaatse was gekomen en deze de Ambonezen te woord had gestaan. Toegezegd werd, dat de centrale keuken mocht worden g ebruikt doch dat evenwel geen
levensmiddelen meer zouden worden verstrekt.
Alhoewel het niet tot een afdoende regeling kwam, war<
de gemoederen aanmerkelijk gekalmeerd toen de politie te
14. Ou uur het kamp verliet.No. 01 - MM - '55. -• J4-
^'
*!ƒ % '
T


Onderwerp : AMBOHB&SJÜf.^
0T c,v U3UÜ19S6
j
1. Zaterdag 14 juli 1956 zal met JrmigB feestelijkhei eidd de
nieuw gebouwde "mesigit" in het fig&jieiedaanse woonoxéfd
TCyldemerck te Balk (Fr.) worden i[n£flvrijdt '*> ^J
Hierbij zal een vertegenwoordiger van de Pakistaanse
ambassade aanwezig zijn, terwijl de RMS-leiding in Nederland vertegenwoordigd zal worden door Pieter Y/illem
LOKOLLO en I.A. LEBiJLAüW. wonende te
Rotterdam,
2).. De bekende Johan Alvarez MANUSAMA en Jozef
Pieter MKIJULUW . zullen aanwezig zijr
bij de viering "van het êén-jarig bestaan van de P.M.M.ö.
hetgeen eveneens op 14 juli 1956 zal plaats vinden in het
woonoord ".Vestkapelle in Zeeland.
Reeds eerder (begin juli 195&) werd door MANUSAMA - op
verzoek van de leider van de P.N.M,S. : SIWALigTS,
een bezoek gebracht aan de P.N.M.S.-woonoorden in Zeelanc
Bij die gelegenheid xterd door de leiding van de P.N.M.c
opnieuw trouw gezworen aan de R.M.S.
3. ilerdergenoem.de L.aIB.JILAUW, die de Nederlandse nationaliteit zou bezitten, deelde mede, dat hij pogingen in het
werk'stelde omnaar Nieuw Guinea te gaan. Hij meende, dal
hij daar beter voor de RMS kon werken dan in Nederland,
vooral -aldus LiSBjiliAUW- omdat er tussen de Ambonese gemeenschap op Nieuw Guinea en Geram regelmatig contact zoi
__ zijn.
4, De dezz. regelmatig gemelde ontstemming onder de Ambonezen over de bekende Lucas PQLFAUPBasy (27-5-1907) neeml
nog steeds toe. Zo werd op de laatste "noofdbestuurs-verg*
dering van de GRAIvIS besloten bij de bevoegde instanties
aangifte te doen van (vermoedelijke) verduistering, gepleegd door POLHAÜPiiSSY. .
Naar dezz. reeds werd gemeld
" . zou POLHAUPESST de opbrengst va
een hoeveelheid gouden en zilveren sieraden, die toentertijd door de Ambonezen in de woonoorden waren afgestaan
voor"de strijd", ten eigen bate hebben aangewend.
Door de voorzitter van de GKAM3 : Y/jSNNO, werd
aian ook op 10 juni 1956 niervan aarigï~ïT& gedaan bij de
Rijkspolitie te Nijmegen. Bij deze gelegenheid deelde
D ook aan de politie mede te weten, dat POLHAUPSSSY
de rugleuning van een bij hem thuis in de huiskamer
staande club-fauteuil, een pistool en een dolkmes verborgen hield, jiinde.••"-.¥'.-.R A P P O R T
VAN: CAW/I
Bijl.:
Betr.: Ambonese Woonoorden
Van Ambonese zijde ontvangen een rapport betreffende de medisch
en sociaal-medische toestanden en enige nauw daaraan verbonden facet
ten in het Ambonese Woonoord "Lunetten" te Vught en het strafkamp
te Heijthuijsen. Het onderzoek terzake werd verricht op verzoek van
de Stichting "Door de Eeuwen Trouw".
De inhoud van dit ongunstige rapport met betrekking tot de ver
zorging in deze woonoorden is in de pers tegengesproken. Volgens
R.M.S.-leiders te Rotterdam is dit gebeurd door de Ambonese Dr de
v-, LIMA, die aangesteld is als geneesheer voor het woonoord te Vught.
De R.M.S,-leiders te Rotterdam zijn, naar vernomen werd, van
oordeel dat Dr de LIMA met zijn verklaring aan de pers buiten zijn
boekje is gegaan. H.i. is De LIMA tot die tegenspraak gekomen uit
angst zijn betrekking te verliezen en dat hij zich daarom gewillig
leende om de inhoud van het rapport van de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw" tegen te spreken.
24-9-1956. :GEMEEIiTEPOLITIE AHHHEM
Betreft: Ambonezenwoonoord "Golf Links" te Arnhem.
R A P P O R T
Met verwijzing naar het rapport no . BV 319-59, dd.
30-1-1959» over het in hoofde dezes vermeld onderwerp,
wordt het volgende nog medegedeeld.
Na het verschijnen van het artikel over het woonoord
"Golf Links" te Arnhem in het communistisch dagblad De
Waarheid van 26 januari 1959» kregen twee bewoners van dit
woonoord, te weten:
en
1 ,
e"eTL Üp~r"öep van de Indonesische Ambassade te ' s-Gravenhage
om aldaar, ieder afzonderlijk, te komen op 29, resp. 30
januari 1959, aan welke oproep zij gevolg hebben gegeven.
Op bedoelde ambassade was zowel aan __^_ als aan
__ te verstaan gegeven dat het geheel verkeerd en tegen
het" standpunt van die ambassade is geweest De Waarheid te
betrekken in de moeilijkheden in het woonoord "Golf Links".
Op deze wijze werden de Indonesische en Nederlandse regeringen maar tegen elkaar opgezet, zo was gezegd, en er was
aan toegevoegd dat, als zij ooit nog eens naar Indonesië
terug wilden, zij dan De Y/aarheid buiten de moeilijkheden
moesten laten. en hadden, zo werd in het woonoord gezegd, vanwege het voorgevallene "behoorlijk op hun
donder gehad".
_ en zijn derespectieve vertegenwoordigers
van de in het woonoord verblijvende leden van twee meer
gematigde organisaties dan de PPS. Deze organisaties waren
wel bij de GOSM aangesloten.
De terechtwijzing van en bleef in het
woonoord niet zonder gevolg. Het grootste deel van de bewoners toonde plotseling een grote terughoudendheid ten
opzichte van de aktiviteit van de in het bovenaangehaalde
rapport genoemde . Laatstgenoemde wist niet goed
waar hij aan toe was;hij was n.l. op dat tijdstip nog niet
op de Indonesische Ambassade ontboden en hij was hierover
zowel verwonderd als ontstemd.
Zijn invloed op de bewoners was echter sindsdien sterk
verminderd. De door belegde vergadering in het
woonoord op donderdag 29 januari 1959, die vanwege de
weersgesteldheid eerst op zaterdag 31 januari kon plaats
vinden - de te Koudekerke verblijvende voorzitter van de
GOSM, , kon vanwege de mist niet eerder reizen -
vond geen doorgang. keerde op zondag l februari
onverrichterzake terug. Na zijn vertrek vergaderden de bewoners van het woonoord onder leiding van , maai
deze vergadering ging met een onderlinge ruzie uiteen.
werd verweten dat hij De Waarheid er bij had
gehaald, zonder zich eerst vergewist te hebben van het
standpunt van de Indonesische Ambassade hieromtrent.-2-
Ook uit de verminderde "belangstelling voor De Waarheid bleek dat velen het niet, althans niet meer, met het
standpunt van eens waren. Hij ontving sinds
dinsdag 27 januari 1959 dagelijks ongeveer 20 exemplaren
van De Waarheid. Aanvankelijk vonden deze gretig aftrek,
vooral het nummer van donderdag 29 januari 1959 met het geillustreerde artikel over het woonoord, maar op zaterdag
31 januari 1959 toonden, behalve zelf, nog
slechts vier bewoners van het woonoord belangstelling voor
deze krant, terwijl er na maandag 2 februari 1959 helemaal
geen interesse meer voor bleek te bestaan. Er wordt sindsdien nog slechts een voor bestemd exemplaar
in het woonoord bezorgd.
kreeg een oproep om op woensdag 4 februari
1959 op de Indonesische Ambassade te komen, aan welke oproep hij ook gevolg heeft gegeven. Bij zijn terugkeer in
het woonoord liet hij zich niet uit over zijn wedervaren
op de ambassade en de volgende dag ging hij op reis. Hij
gaf te kennen, dat hij de woonoorden Beenderibben, De Kemp
en Utrechtsestraatweg (Woerden) ging bezoeken. Op vrijdagavond 6 februari 1959 was hij nog niet in het woonoord
"Golf Links" teruggekeerd. De bewoners van het kamp Utrecht
sestraatweg (V/oerden) zouden als zeer oppositioneel bekend
staan.
Op donderdag 5 februari 1959 werd door een drietal
leden van het Indonesische persbureau Antara een bezoek
aan het woonoord. "G-olf Links" gebracht. Eén van dit drietal
was een Nederlander,; althans een "blanda", die vloeiend
ITederlaria'S' spraET)H"ij noemde niet zijn naam, maar stelde
zien aan d~e kaapt! eneerder voor als "perschef". Hij zeide
jarenlang in Indonesië te hebben gewoond. De beide anderen
waren Indonesiërs; zij stelden zich voor met de namen
en , resp. een Sumatraan en een Javaan. Laatstgenoemde zeide dat hij uit Djakarta kwam.
Bedoeld drietal vroeg aan de beheerder of zij met de
bewoners mochten praten en de woongelegenheid bezichtigen,
hetgeen hun werd toegestaan. De indruk werd verkregen dat
de in De Waarheid gewraakte toestanden in het woonoord dit
drietal nogal meevielen en dat zij de bewoners tot kalmte
hebben aangemaand. Zij lieten doorschemeren dat de repatriëring naar Indonesië nog wel enige tijd zou duren en
dat de Nederlandse regering daaraan ook niet veel kon doen,
De rust in het woonoord is, door de loop der gebeurtenissen, weer teruggekeerd. Er heerst nog wel enige spanning
vooral onder de aanhangers van , hetgeen ook
bleek uit hun houding ten aanzien van de verbetering der
brandstoffenpositie, de direkte aanleiding tot de ontevredenheid. Mede in verband niet de weersgesteldheid is het
rantsoen brandstoffen verhoogd en de eerstvolgende aanvulling van de voorraad, die aanvankelijk op 19 februari 1959
zou plaatsvinden, werd vervroegd tot 6 februari 1959. De
aanhangers van weigerden echter de beschikbare
brandstoffen in ontvangst te nemen. Kennelijk wachten zij
de terugkeer van af om diens mening hierover
te vernemen.
Tenslotte is nog bekend geworden, dat de groepen van
en uit de G-OSM zijn getreden. Einde.
10-2-1959.1: 30-1-1959.
„o. HYJ//-59- t. Arnllem.Onderwerp: Rapport woonoord
Datum van
Tevens BondenGEMEENTEPOLITIE ARNHEM
R A P P O R T

Naar aanleiding van een artikel in het communistische
dagblad "De Waarheid."van maandag 26 januari 1959 onder de
kop "300 Ambonese gezinnen willen direkt terug" (pag.3» Ie
en 2e kolom), waarin diverse "wantoestanden" over het woonoord "Golf Links" te Arnhem worden omschreven, wordt het
volgende medegedeeld.
Het barakkenkamp "Golf Links" te Arnhem is sinds 1956
een woonoord, waarin uit alle andere woonoorden in Nederland
die "Ambonezen" - het betreft hier geen Ambonezen, doch
diverse stammen Zuid-Molukkers - worden bijeengebracht die
te kennen hebben gegeven naar Indonesië te willen terugkeren. Deze repatriëring staat echter al geruime tijd stil
en de bewoners van dit woonoord hebben zich steeds meer
moeten instellen op een langdurig verblijf in dat woonojsjai.
Een groot aantal mannen werkt dan ook in fabrieken en bedrijven in Arnhem en omgeving. Het woonoord wordt bewoond
door 48 gezinnen, bestaande uit 272 personen, waarvan 55
volwassen mannen.
De bevolking van dit woonoord is uitgesproken proIndohesisch en anti-Nederlands. Zij is zeer ontevreden over
het feit, dat zij niet naar Indonesië terug kan en geeft
hiervan de Nederlandse regering zonder meer de schuld.
Deze ontevredenheid werd de vorige week (18 t/m 24
januari 1959) nog verergerd toen de bewoners niet genoeg
bleken te hebben aan het rantsoen brandstoffen (5^- kilogram
kolen per gezin en per dag), dat zij gratis ontvangen, ook
zij die door werken een normaal weekinkomen hebben.
Deze ontevredenheid wordt sterk aangewakkerd door de
ook in het kamp gelegerde voorzitter van de P.P.S.,
j_die de mannen op donderdag 22 januari 1959 wist te
bewegen niet naar hun werk te gaan, doch bomen te gaan hakken in het bos om deze als brandstof te gebruiken. De kampbeheerder' , stond machteloos tegen dit gebeuren,
'vooral toen de bewoners met bijlen en kapmessen een dreigen
de houding tegen hem aannamen. Bovendien wilden zij hem
dwingen te zorgen dat voor de dag dat er niet gewerkt was,
toch een geldelijke uitkering aan hen zou worden verstrekt.
De kampbeheerder voorziet nog meer moeilijkheden van
deze aard, daar de kolenvoorraad eerst op 19 februari 1959
wordt aangevuld. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de kampbeheerder zijn vrouw reeds buiten het woonoord gebracht. De
indruk werd verkregen dat de kampbeheerder liever de ontevredenen hun gang laat gaan, dan te bevoegder plaatse om
maatregelen te verzoeken, zulks uit vrees voor toeneming
van de moeilijkheden, die in het plegen van geweld zouden
kunnen resulteren.
heeft contact gezocht met de redacties
van diverse dagbladen om een artikel op te nemeti over
ide wantoestanden in het woonoord, maar hij vond bij die-2-
redacties hiervoor geen gehoor. Daarna heeft hij contact
weten te krijgen met het voormalig raadslid van de CPN te
Arnhem,
^
___^ heeft met nog een lid van de CPN op zaterdag 24 januari 1959 een bezoek gebracht aan het woonoord,
en, voorgelicht door en vermoedelijk ook door
enkele anderen, is het in de aanvang van dit rapport bedoelde artikel ontstaan. Wegens het niet voorhanden hebben van
een geschikt fototBestel konden toen geen foto's in het
woonoord worden gemaakt.
Op maandag 26 januari 1959 heeft •weer een
bezoek aan het woonoord gebracht, kennelijk om één of meer
exemplaren van "De Waarheid", waarin het artikel was opgenomen, in het kamp te brengen.
Op dinsdag 27 januari 1959 hebben en bedoeld lid van de CPN, nu in gezelschap 'van een ITotograaf
en nog twee personen, wederom een bezoek aan het woonoord
gebracht en een onderhoud gehad met en enkele
anderen. Hieruit is het met foto's verluchte artikel, dat
in "De Waarheid" van 29 januari 1959 (pag.5) is opgenomen,
ontstaan. Ook is toegezegd dat vanuit de Tweede Kamer
vragen omtrent de toestanden in dit kamp zullen worden gesteld aan de Minister van Maatschappelijk werk, vooral ook
omdat er indertijd al een protest is ingediend over de geringe hoeveelheid kolen bij het Commissariaat voor Ambonezenzorg, waarop van de zijde van dit Commissariaat nimmer
zou zijn gereageerd.
Bij het bezoek van _^^ c.s. op 27 januari 195!
aan het woonoord werd het woord hööïdzakelijk gevoerd door
één der twee laatstbedoelde personen. Deze man was nogal
gematigd geweest en had alles niet klakkeloos aanvaard wat
hem verteld was. Hij had er op gewezen dat het verkeerd
was dingen te schrijven, die niet juist waren en had geïnformeerd of hetgeen in het artikel van 26 januari 1959 was
vermeld, niet overdreven was. Ook had hij gevraagd of deze
kwestie al bij de Nederlandse autoriteiten en bij de Indonesische diplomatieke vertegenwoordigers was besproken.
Deze man, wiens naam of eventuele functie bij "De Waar^
heid" of bij de CPN niet bekend is geworden, had medegedeelt
ook betrokken te zijn geweest bij ongeregeldheden in de
woonoorden West-Kapelle (?) (groep ) en "Beenderibben".
Bij dit bezoek zijn diverse foto's gemaakt die gepubliceerd zijn in "De Waarheid" van 29 januari 1959.
Op 29 januari 1959 zou in het woonoord een vergadering
door de ontevredenen - en dit zijn praktisch alle bewoners •
worden belegd, waarvoor als spreker is uitgenodigd zekere
1 uit een woonoord in de buurt van Woerden. Deze
is voorzitter van de G-abungan Organisasie2 Suku
Maluka (G.O.S.M.), een federatie van organisaties van
Zuid-Molukkers. Genoemde is vice-voorzitter
van deze federatie.
Einde.30-1-1959.GEMEENTEPOLITIE VUGHT
AC D/
KABINET
Da Haar Burge»ee«ter van YTK»re.~
In a/achr.terteannlanaming«aas
da Kaar CoBvlaaarla dar Koningin in da
provincie H.-Brabant ta 'a-HERTOGBKBQ9Ci
da Haar Pnxwreur-Qeneraal, fe<*.Directe
van Politie ta »»-HERTOOEMBaiCH;
de Kaar Hoofd van da Binnenlandse Veita 'e-ORAVEHHAGE.
Uw kenmerk: Uw brief van:
ondar


Vuflht (Tel. 8555).
£4 «aart
Zk heb da aar üadalaohtbure hierbij ter fina van kan»
nisneoing ta doen toekonon aan door da brigadier van politie alhier aan «ij uitgebracht rapport net bijlagen insake aan geldin«aaeling onder da bewoner» van het
Aaboneaen-woonoortl "Lunetten11 alhier, aan da inhoud van
«alk rapport ik sdj kortheidshalve referte öofie reroorlovei
Da Hoofdinapeotaur van politia.
Bijlagen:
Verzocht wordt in IccUrt brief lUcht» tto onderwerp te beh*sdela>GEMEENTEPOLITIE VUGHT
Afd. Politlapoathula *Ba
XJooron Uw».
RAPPORT
Onderwerp: gtfldlüMBOlilIg Itt tlOt JUabon«tt«P~*OOf»OOrd "LttMttOn" «O
AAN:
de Heer Hoofdinspecteur
van Gemeentepolitie
te
V U G H T
, brigftdiar van gowaantapollti» ta Vüght, do ooi
ttodOlgootrongi hot volflondo to rapportaratu
nlj op vrijdag 19 naart 1959 overhandigd oon voor do b»
wonoro v«n h«t Atóxw»d«on»w<moord «Lwotton* t« Vught b
n niot«iondortolcondo g«ct«n6lld«
hot opoonrift uitgwtfido «on do
B#?»!I«M«S«
Volgwia doso bokandnaklng io in twt w
Mtt4m" ondor veorotttftroofea v«n do h»or
ord
„ barak 9*» kuur 54C OOR gtMMon Adjudant van hot
«*-K.H.I.L.t oon otmiiool* opsoriolit tot hot inran van
bijdra^m* D* oprichting van doo* ogmaimlo
naar aanUldlng van voorotollont door v«r
van do n«publlak dor ^ultWtolukkan» t**» do Horon Ir. J.
!>r. ïflkyuluw, tt l».w. LokoUo on
L«b«lQUift gadaan op oon aloaoono varpidoyinc van d
B.P.ït.H.3. in hot noonoord "ZJoooXoooNP to CapOULo aan
ét Z^oool.
Voronbodooldo '•vu^taa* ooa»ioolot bootaat uit voo
groapan, iadar f & 7 aan otaric (aio bijlag»). Satardas
14 naart 1959 «B 15**** uur io do ooMiioolo oat haar mr
•aanhodon ba$onnan* Xodorofliroapio n.l. balaat oat hot
tooookon van oon bo^aalda gro«p bavonaro van hot woon»
oord tot hot liman van bljdragan* Volgana inXiohtingan
sou do bijdrafo aijn vaat^eatald op t» 400,— par geainf* 100,— diraot bataald axwt wordan, au haft raata»
randa daal ftfdr aaptaubar 1959* B*t nlat-bat&lara op aan of
andara tdfra badralsd wordan, la nlat vnatgaatalti kunnan we*
garuohtan «agflan «m wal.
Tljdana te op »*tard«e 14 naart 1959 &taMtea
gaan onragaXmtlahadan voofnalrottan, «arwlJl «r avaimln
Volgana infonuUaa ging Udara uit 6 fc 7 man baatai
^WW VM^VW* HmW1 «BIPlB^WIa •ff^Pi^HWw^HW M^H^^^Mfc WAiMNHWwv »*•• ^M^Va> •PWMBv
deal daaa bijdragan «ijn baata«d! «olsana «iruohtaii «oa hat
gald wordan aatieawand voor te ftankoop van wnpanan. Kaar «Ha
tnaraidii^i^chaid wordt hat ffald afgadr^an aoa Br* tflkyulm
«a
Vaanran teer «ij naar «MArbaid i» opoaB*akt dit rapport,
hatsalva «atakand an gaalotan ta VUOHT op te 2*a Maart 1959*
Da brl^idiar ra» politta vnd.»
EZIENVEHTALIHG IK DS IffiDKftLAHDSB TAlL ?A8 888 GB3TBHCILDE BEKEHDJttKIHi
IH m HALKISE TAAL.
hnurtoaflo op
wooiwoaD
rafloloado
p d« ACti
Wordt bakondsoMAAkt, opd«t d» oproop ACTIB-IJ3aBLOO!U> vlot verloopt «i do apfcrangat ultoindolijk bulton vorwachting aoga «ijn,
ovoroonkowfeig do bakaadfloaaakta riehtlijnon van d» ragtrtag vmn
d« n.M,3. «n hot hooJWboatwur v«a da D.P.H.H.3., ulteooprokon
tl>lon« do vorgadortng la "IJoooloord* op 88*a»*999 la In hot
tnonoord "Lunotton* op«»ri<rtit oon onanlani»» bootwmdo uit oud-
•ton van «U* or^mi»atlMv oilandon oJP dorpoa» wolko
vorotorkt la nat do Xaaproad tor plaotM.
voowittor v«ti voomooBdo ooaataaio l» bonooad do hoor
Op Mtordag 14»S»V99 oMOtrooko 19**» tav «al dia ooioHiult aoar
Doartoo «Ijn vlor amopaa ingootoldt dia dit «ark vwrrlthtaa «a
da barakaaa laago gaan aoala hiorondor la aan^oaovon.
Oroop X s bofflnt bij banüe t la da riofttfetg van barak 11 on
bootaat ui» da harant L«tupolrlooA D«v»9 Toaaaoa «•,
Aaakott* A., PattiaoOUno C»t Utiammmij w«t Pattlwaal K., aa Uftttl S*
Oroop H t bogint bij barak 11 la da riohtóng von barak ft aa
boatoat uit da haraai Pattinaja M.t Bornard P., Tu»
pmtton H., Monuputty w., ntohona J«t Joroalaa M.,
oa Prttipoilohy X.4»
Qroop III t boffiat bij barak 89 la da richting van barok 99 ta
boot«at uit da harant toaoao* L.Ch., HohtOoto J.,
Pattiaoina K»9 TuMomücotta A*a Saaabaaa D*9 oa Sah»
tapflr «.D.
Oraap XV t ba*** bij barak 99 la da richting von barak 89 aa
baataat uit da barons Mulaako P.» aaalahy K*9 Atiuta o.( da Frotoo 3., KalftatHi 2.M., oa Joooph L.J.
Aloo daaa bakoadaoklag apdat da opfliaotonon taraaka aljn„———»—••'•*•"• ••• . •
l ACD/ k


R A P P O R T VAN K/CE. «- --.
t v - 3 APR, 1959
Ho. : *

Onderwerp : Geld-inzameling in Amboneee wooBCiQjdtm.'
Uit werd het volgende vernomen*
1* Door enkele bewoners van het woonoord Schattenberg te Hooghalen werd verteld, dat door de Kampraad
van Schattenberg, op last van de B.P.G.M.S. een bijdrage werd geëist van f.100,» per volwassen Ambonees,
ongeacht of er meerdere volwassenen in één gezin waren.
Deze bijdrage werd alleen geëist van diegenen, waarvan door de B.P.R.M.S. was bepaald, dat zij als "volkomen betrouwbaar11 konden worden beschouwd.
Deze geldinzameling, die voor eind-augustus 1959
moet zijn voltooid en waarvan de opbrengst bestemd zou
zijn voor de aankoop van wapens voor de strijd op Ceram,
diende geheim te wordea gehouden*
Kwitantie's worden niet afgegeven, slechts een bewijs, waarop staat vermeld: "Triaa sokongan perdjoeangan'
(Bijdrage voor de strijd ontvangen).
2* In dit woonoord circuleerde een intekenlijst waarop
eveneens geld werd ingezameld. Men deed bijzonder geheimzinnig over deze lijst. Vernomen werd, dat het hier
een geld-inzameling betrof voor een "Ambonese communistengroep" en dat de minimum bijdrage f2,50 bedroeg.
Pogingen hier nadere gegevens over te verkrijgen hadden geen resultaat.
De "kop" van deze intekenlijst vermeldde : nï>erkoempoelan Maloekoe "
Het is waarschijnlijk te achten, dat /het niet een nieuwe actie betreft van , de leider
van de groep, die terugkeer naar Indonesië voorstaat.
1-4-1959»X.D. Zuid/Friesland
Ho.197
Betr.i ambonesen.
Heerenveen, 15 april 1959.
Hgju»
'UOi.
DAT. 16 APR. 1959
Bijl.
Hierbij moge ik U berichten,
te hebben vernomen, dat momenteel in de woonoorden Ybenheer en Oranje door en van de amboneien
g*Td wordt ingesameld. Bit geld BOU beatemd aijn
voor het aankopen van wapens voor de opstandelingen
in indonesi*.
Het betreft hier een landelijke actie.Elk gesinshoofd en elke vrijgesel ia " aangeslagen " voor
f.400,-. Bit bedrag moet vó*ó*r l september 1959 worden opgebracht.
Beze actie sou uitgaan van de B.P.M.JUS.(Min.Manusama )
einde*I.D. Drenthe.
Uo: 310/59.
Betreft:
Geldinzameling onder Ambonezen.
Drenthe, 25 April 1959.
Ik heb de eer U te berichten, dat ongeveer twee
maanden geleden in de schouwburg van het woonoord "Schattenberg", gelegen in de gemeente Westerbork, door de Ambonezen een vergadering is gehouden.
Op deze vergadering, waar geen Nederlanders aanwezig
waren, is ter kennis gebracht van de Ambonezen, dat iede]
hoofd van een gezin en iedere werker, f.4-00,- moest betalen ten behoeve van de R.M.S.(Republiek Zuid-Molukken).
Dit geld zou bestemd zijn voor de aankoop van wapens
voor de strijd op Ceram.
Of alle Ambonezen in het woonoord "Schattenberg" aai
de opdracht c.CL. verzoek zullen voldoen, is niet met zekerheid bekend. Als streefdatum, waarop het geld bijeen
moet zijn, is thans gesteld 20-8-1959-
Veel Ambonezen hebben de laatste weken geld opgenomen van hun Rijkspostspaarbankboekje. Bedragen van f.200
f,300,- of meer, worden nu geregeld opgenomen.
Het geld moet worden afgedragen aan de Kampraad, zo]
der afgifte van een kwitantie.
Van één Ambonees is bekend, dat hij wel wou betalen
maar alleen tegen afgifte van een kwitantie. Dit werd
geweigerd.
Volgens bekomen inlichtingen wordt in alle woonoorden van de Ambonezen thans geld ingezameld voor bovengenoemd doel.
linde.Vertaling.
Inlichtingen, verkregen uit geloofwaardige bron (B1)« ddo. 9-12»*56»
G E H E I M .
1. Drie partijen, die anti-R.M.S. gericht zijn in Nederland:
a. APKINDO
b* Gerakan Noesa Ina (G.N.l.)
c. P.P.S.
P.P.S. zond schrijven aan de Indonesischeregering met betrekking tot
de terugkeer van haar leden naar Indonesië. Aangezien terzelfder tijd
de Minister van Buitenlandse Zaken R.I. , ROESLAN ABDOELGANI met
SOEKARNO te Bonn (West Duiteland) verbleef, zond ROESLAN ABDOELGANI
een telegram naar DJakarta opdat met spoed een "oriëntatie»commissie",
bestaand uit 3 Ambonezen n.l. P.de QUELJOE, D.TEURUPUN en THENU naar
Den Haag zou vertrekken i.v.m. de terugkeer van Ambonezen naar Indonesië.
2.Op 12 juli 1956 bezochten de leiders van genoemde 3 partyen onder
leiding van C.WAIRATA, de Secretaris Generaal van de R.I. te'Den Haag,
DAHLAN (boven-bedoelde partijleiders handelden hierin slechts als
privé personen) teneinde in de kwestie van de terugkeer naar Indonesië
het nodige te doen.
De bovenbedoeldeleiders waren: F.TAMAELA (G.N.l.) afk. uit w.o."Lage
Mierde",
S.TAÜRAN ( " ) afk,uit w.o."Tienra;
C.FENANLAMBER(P.P.S.) n n H «Schattenberg".met nog
twee andere personen
M.FLORIS (A.P.K.I.N.D.O.) afkomstig
uit woonoord "De Kemp-Wehl"
(Deze_laatste keerde bereids naar Indonesië terug).
3. °p de Ambassade R.I. in Den Haag vroeg de heer DAHLAN deze leiders
"Waarom willen jullie terug naar Indonesië? Wat beogen jullie met die
terugkeer?" Hij voegde eraan toe:"Jullie moeten mij aantonen waarom
jullie naar Indonesië willen." Op deze vraag antwoordde TAMAELA:
"Wjj willen terug naar Indonesië om dienst te nemen in het leger der
R.I* en willen met 80 man op ons eiland landen om SOUMOKIL's hoofd
af te slaan en dit te hangen in de plaats van de R.M.S.-vlag, een
symbool dat wijniet kennen. Wijkennen alleen het symbool der R.I.
met de kleuren rood-wit. Dat is voor ons het symbool omdat wij Indonesiërs zijn,"
k. De aanwezige leiders van A.P.K.I.N.D.O. en P.P.S. waren het met TAMAELA
eens. Later verklaarde TAMAELA nog, dat zij zo nodig bereid waren mede te helpen de Hollanders uit Nieuw Guinea te verjagen.
5» Daarna werden R.M.S.- en C.R.A.M.S.-insignes alsmede een aantal lidmaatschapskaarten der organisaties, die tevoren reeds in één pakket
waren samengepakt, aan de heer DAHLAN overhandigd tegelijk met een
schriftelijke verklaring,waarin zij de R.M.S. verloochenen als bewijs
voor...
-2--2-
voor DAHLAN dat zijzich inderdaad hebben afgewend van de "beweging"
die zich R.H.S. noemt.
. DAHLAN dankte de leiders der drie genoemde partijen voor hun inlichtingen enz» welke voor hem een duidelijk en voldoende bewijs vormde
dat zij moedige Indonesiërs zijn en zeide, dat hun namen naar Indonesië reeds waren gemeld en zijdaar reeds bekend zijn als buitenlandse
medewerkers van de R.I. voor het voeren van propaganda en bovendien
het verlenen van hulp aan de Indonesische regering inzake de terugkeer
van Ambonezen naar Indonesië niet alleen doch ook voor het melden
van elke handeling van de Nederlandse overheid t.a.v» Indonesiërs in
Nederland» Voorts zeide DAHLAN, dat zij bovendien tot taak hadden de
activiteiten van de R.M.S. in Nederland te observeren, in het bijzonder die in de Ambonese woonoorden.
Tenslotte zei DAHLAN dat de leiders der 3 genoemde organisaties het
allerlaatst naar Indonesië zouden terugkeren nadat al hun leden naar
Indonesië zouden zijn teruggekeerd omdat zij het afvoeren naar Indonesië, dat geleidelijk aan zou gebeuren, moesten helpen regelen.
De bovengenoemde leiders zouden betaling van de Indonesische Vertegenwoordiging R.I. te Den Haag ontvangen als volgt
a. Voor elke volwassene f.60,00
b. " " niet volwassene f.30,00
Dus b.v. als een organisatie 40 volwassenen en 60 kinderen heeft die
naar Indonesië terug willen zullen de leiders van de Indonesische
regering ontvangen kO X f.60,- + 60 X f.30,- » f.2^00,- + f.l800,« =
f.^200,-.
Buitendien zou elke leider van de Indonesische regering f.4-00,-
per maand ontvangen voor zijn levensonderhoud in Nederland»150:149/1959 I.D.
Ingevolge telefonische afspraak bericht ik U het navolgen
tf/J ff2? Sen j zekere MANTJSAMA zou bezig zijn gelden in te zamelen van de
—-— Ambdnnezen en wel f 400.- per gezin.Aan deze oproep hebben reed
i^ , i'3 HEI 1959 "tientallen gezinnen voldaan.Dit levert blijkbaar nogal enig bezwaar voor deze mensen op,daar zij,om hieraan te voldoen,naaifl ~~~i machines of dergelijke dingen hiertoe hebben verkocht .Het geld
ÜUll' bestemd zijn voor aankoop van wapens.Deze wapens worden in
het buitenland gekocht en zijn bestemd voor de strijd op Ambon.
3en persoon,genaamd ,aangeduid als kolonel van de inlic
tingendienst der Ambonneaen,wonende te Rotterdam,zou dienstreizen gemaakt hebben o.a.naar Sing#apoë]r.Het zou mogelijk zijn da
hij tijdens deze reizen bezig is geweest met aankoop van wapens
en of doorzending naar Ambon.Na terugkeer van deze reizen zou
hij lezingen in de kampen hebben gehouden over de bereikte resultaten.
Het blijkt rapporteur dat er een strijd,althans onenigheid bestaat tussen de leiding van de C.E. A.M.S en de .E.P.M.R. S.
De leiding van de G.2.A.M.S is het n.m. niet eens met de inzame
ling van gelden door MAïrjSAMA,die tot de E.P.R.Ivi.S.zou behoren.
Ook werd mij medegedeeld dat er onenigheid zou be
staan tussen de bestuursleden der B.?.R.II.S. onderling.
Tevens werd nog het navolgende medegedeeld:
Als agenten van de Indonesische tegenregering (Sumatra; werden
mij genoemd:
De navolgende personen zouden werkzaam zijn voor en betaald
t — ^
worden door het'H.C.van'Indonesië:
"•etreffende een groep genaamd: G.0.3.M.(Gerakan Grang2 Soekoe
Haloekoe di-Belanda)werd mede gedeeld dat deze onder leidingV
2.
leiding
sou staan van de navolgende personen:
De reeds eerder genoemde zou opdracht hebben van de
H.G.voor Indonesië,om zich een dezer dagen naar Brussel te begeven om daar contact op te nemen met de aldaar verblijvende
Als bijlage gaat hierbij een in het maleis gesteld schrijven.
De wanrde hiervan kan door mij niet worden bepaald.Gaarne hiervan een vertaling.
15 Mei 1959.
147.KABAR2 (KETEBANGAN2 JAKG DIDAPAT BABI SOEMBEBJANG DIPERTJAJAI (f.1.) PADA TANGGAL 9-12-'56.
R A H A S I A.
1. 3 (tiga) Partij jang "anti" B.M .S. dan Belanda ialah:
a . A P K I N D O
b. GERAKAN NOESA INA (GJJ.I.)
c. P.P.S.
P.P.S. mengirim soerat oendangan kepada Penerintah Indonesië mengenai
soal "kepoelangan" dari anggauta<2 mereka ke Indonesia. Dan oleh sebab
pada waktoe itoe Menteri Loear Neger i B.I. (Boeslan Abdoel Gani) bersama2 dengan Soekarno jang berada di Bonn (Djerman Barat),maka Boeslan
Abdoelgani tsb. mengirim seboeah telegram ke Djakarta,sehingga dengan
segera (spoed) berangkatlah soeatoe "komisi penindjauan" (ori'éntatiecoramissie) terdiri dar i 3 (tiga) orang bangsa Maloekoe dari BJjakarta,
ialah Toean2 P.de QUELJOE. D„TEUBUPÜN dan TPfiMIT ke den-Haag oentoek maksoed jang diseboet diatas.
2. Pada tanggal 12 JULI 1956 datang menghadap Sekertaris Djendral dari B.I,
di den-Haag,bernama DAHLAN- Pemimpin2 dari 3(tiga) Partij jang diseboet
diatas ini,dikepalai oleh Toean C JfAÏBATA ') (anggauta2 dari partij terseboet toeroet beserta atas kemaoean mereka sendiri) oentoek mengoeroes
dan menjelenggarakan soal "kepoelangan" mereka ke Indonesia. PemimpinJZ
dari Partijj2 jang diseboet diatas ini, jang diwaktoe itoe menghadap Toean
DAHLAN terseboet ialah:
a. P.TAMAELA (dari partij G.N.I.) asal dari w.o."Lage Mierde";
b. S.TAÜRAN ( » " G.N.I.) " " " "Tienray"?
c. PENANLAMBEB (» M P.P.S.) " " " "Schattenberg*
bersama dengan 2 orang lain:
<*• M JLORIS ( " " APKINDO)asal dari w.o."De Kemp"-WEHÏ
"" (kini telah berada di Indonesia)»
3. Didalam kantor dari Arobasade B.I. tsb.(di den-Haag) Tn. Dahlan menanjakan penrimpin^ jang diseboet diatas ini katanja:nDengan maksoed apa dan
toedjoean apakah saudara2 maoe poelang ke Indonesia? Saudara2^ haroes menoendjoek boekt i2 jang n"Jata bagi saja,sebab apa saudara£ maoe poelang
ke Indonesia!1*.
Atas pertanjaan dari Tn. Dahlan itoe maka Tn. P.TAMAELA (dari GNI) mendjairab:"Kami maoe poelang ke Indonesia oentoek~~masoek Tentara B»I» dengi
80 orang oentoek mendarat di Noesa Ina dan akan kasi toeroen SOUMOKIL
(President B.M.S.) poen ja l^her dan gantoeng itoe ganti bendera R .M JE!..
Lambang2mini (B.M.S.) kita tidak kcnal lambang apa. Eita hanja mengetahoei ba'Hira lambang B.I. jang bertjorak (berwarna) MERAH POETIH itoe adalah lambang kita jang sah.karena kita adalah bangsa I n d o a e s i a!"
4. Pemimpin2^ dari APKINDO dan P.P.S. setéedjoe dengan oetjapan dari Toean
F.Tamaela ini. Achirnja P.Tamaela ini tegaskan,bahwa bila perloe djoega
mereka bersedia oentoek halaukan bangsa Belanda dari Irian Barat.
5. Sesoedah itoe maka lambang2 B.M,S. dari ketiga partij tadi,bersama2 dengi
symboo!2 dari partij "C.B.AJrf.S." dan pelbagai "kartoe anggauta" dari masing2^ partij jang telah diboengkoes mendjadi satoe boengkoesan (pakket)
diserahkan kepada Dahlan,sedang soeatoe ""proces pen.jangkalan B.M.S>" diserahkan djoega kepada Dahlan tsb. de)gan maksoed,agar soepaja Dahlan
sendiri dapat menjaksikan,bahwa mereka (anggauta2_ dari ketiga partij tsb
soenggoelrë telah mendjaoehkan diri2 mereka dari gerakan^ jang dinamakan
B.M.S. itoe. ""
6. Dengan keterangan2 dari pemimpin^ ketiga partij tsb. maka Dahlan sangat
berterima kasih sambil berkata;bahwa orangj2 dari ketiga partij tsb. adali
prang2 Indonesia lang perkasa dan telah memperlihatkan boekt±2 jang tjoi
koep dan njata. öëianaóoeTnja Dahlan berkataybahwa nama2 dari orang2
dari ketiga t>artii-2-
dari ketiga partij tsb. telah dikirim ke-Indonesia dan diaana telah di
siarkan,bahwa mereka adalah "kaki-tanganjï dari R..I. diloear Negeri ui
tuk mendjalankan propaganda2 dan akan membantoe Pemerintah Indonesia
didalam soal kepoelangan orang2 Ambon ke-Indonesia boekannja sadja,
tetapi djoega haroes perhatikan sambil raelaporkan segala gerak-gerik
Femerintah Belanda ieiutiUqt terhadap bangsa Indones-ia jang berada diBelanda ini." Lain dari pada itoe Dahlan berkata,bahwa Pemimpin2tsb.
ada mempoenjai toegas oentoek menjelidiki gerak-gerik dan Iangkah2 da
ri gerakan R.M.S. ditanah Belanda ini,teristimewa didalam kamp2 Ambon
ditanah Belanda. Achirnja Dahlan berkata bahwa pemimping dari ketiga
partij tsb. akan poelang ke-Indonesia dengan pengangkoetan jang pengha
bisan,sesoedahnja anggauta£ mereka diangkoet terlebih dahoeloe ke-Indonesia, sedang jang dinamakan "leider" (seperti Tn. C^fAIBATA d.1.1.)
itoe tidak akan poelang ke Indonesia.oleh karena leider^ ini haroes
tinggal menjelenggarakan kepoelangan orang2 Ambon jang berada ditanah
Belanda ini oentoek dipoelanykan beranysoerg ke—Indonesia^ Leider2
ini menerima oepahan (pembajaran) dari Pemerintah Indonesia (Ambasade
R.I. di den-Haag),seperti terseboet dibawahini:
a. oentoek tiapg orang dewasa f. 60,00 ;
F. " " " " jang beloem dewasa " 30,00.
Djadi andai kata,kalatt dari satoe partij ada 40 orang dewasa dan
60 anakg (jang beloem dewasa) jang maoe dipoelangkan ke-Indonesia,makt
pemimpinnja (leidernja) menerima dari Pemerintah Indonesia 40 x ff.60.-
dan 60x f.30.- - f.2400.- plus f.1800.- . f.4200.-
Disamping itoe raaka tiap2 pemimpin menerima wang f.400.- (empatratoes gulden) seboelan dari Pem. Indonesia oentoek keperloean hidoep
ditanah Belanda.-
7. Demikian lapoeran ini dikerdjakan atas kebenaran dengan bersediaoentoek mengangkat soempah bila perloe*
Q.O.O.O.O.O.O-QR A P P O R T V A N K/GH.-
No. : 1634.
Betreft: Geldinzameling in Ambonese woonoorden.

WO,
Bijl.
28 ƒ}
, Op 4 mei 1959 werd __ vernomen,
dat ongeveer 150 Ambonese gezinnen in de verschillende woonoorden gevolg hadden gegeven aaa de op-
,roep van MANUSAMA om vóór augustus 1959 f.400.-
per gezin bij hem te storten.
Als reden voor de»e geldinzameling zou MANUSAMA
hebben opgegeven, dat deze gelden nodig waren om
wapens voor de R.M.S. te kopen.
26 mei 1959.I.D. Rijkspolitie Heerenveen
No. 288.
Betr.: geldinzameling a:abonezen.
Hierbij
Heerenveen, 17 juni 1959
ACD/
DAT. 18 JUNI t959
H t o e k o m e e n
einde.
_v
J S
d* leer Froour*vr~Qenoraal
fgd. Bi», TM Politie
t*
I t l l ü W A R P E l .
17 juni 1939
I.D. 288
gol< ig aabonasen.
In aansluiting op sdjn schrijven
betreffend» N geldinsaBeling aabonesen ", nog* ik USdalgroot»
achtbare thans het volgende berichten*
Maandag, 8 juni 19591 ± 15*00 uur w*rd hot ambonesen woonoord
* Tbenheer " t« Foohtoloot b«*ooht door TAHAPAHT «n LOKOLLO,
b«id«a N ainiators H ran da "tegoringZuid-Uolukkon " ( ia
ballingschap )• J3a bsid* sdaistars naran Targasold ran dria
ladan van hat hoofdbestuur van da B.F.M.B.S, Da naman ran dasa
hoofdbastuurdars sijn onbakand*
Da radan van dit basoak «as o.a. hat ophalaa ran hatf
door da kajapbawoaarst tot hadan gaspaarda gald9 als badoald
in *ijn» hiarbaran aangehaald, sohrijran*
Uit batrouwbara bron is dasarsijds Yernomaa, dat dit galdsbadra
in hat woonoord "Tbanhaar " ta Foohtaloo, rui» f. 10.000.- badroag.
Aan da Jcaopradan fan da dirarss woonoordan sou door hat
hoofdbastuur ran da 2.F.M.R.8. hat advies sija gegaran bij da
desbetreffende Vaderlandse instantie versoeken in ta dienen
roor orerplaatsing ran die personen» die aan dese geldlnsaaeling
niet deelnemen, naar de woonoorden bewoond door leden van da
C. B,A.M.S.
Teneinde aan volledig beeld ta krijgen van da activiteiten
van de genoestda " ministers " en de drie hoofdbestuurders in de
andere woonoordan van dit suo.h. Distriot, is dasarsijds een
ondersoek ingesteld, waarwij is kunnen worden vastgesteld, dat
desa personen op Maandag, 8 juni 1959 eveneens een beioek hebban
gebracht aan het woonoord " Oranje * ta Foohteloo en aan hat
woonoord " Da wita Paal " ta Botstarhaila. In dit laatste kaap
heeft sten overnacht. Eet woonoord H lyidemerk "ia saer waarschijnlijk niet besooht.
Bij dit ondersoek sijn uiteraard de kaapbeheerders inga~
sohakald. Aan hen werd versooht desa inforamtiaa als N
trouwslijk M te willen behandelen*40«jV i:
Dinsdag» 1$ juni 1959 i» kunnen worden Tmetgeeteld dat
de kaabeheerder» van da woonoorden " Oimnj» * «a * D* wite P«al
hun dir«ot« oa«ft d« hr. » adj« ln«peot«ar Ioordf vmn
h»t eaoBiMariaat ftBb<m«««n«org t» Oroniagvn^hadden ingelioat
or»r h»t b*»o«k van één odjn«r dlstriot«r«ch«roh«ur».
Be
Plr. Off. der Bijkapolitie 3e KI*


R A P P O R T V A N K/CH* '^ J^l 1959
Ho. : 1781. | aijl.
en
Onderwerp : APONNO orer geldinzameling Ambonese woonoorden.

Op 20 juni 1959 liet APONNO, lid van het hoofdbestuur
van de C.R. A. M. S., die o.», speciaal is belast met het
onderhouden ran het contact met de bestuurders van de
B.P.R.M.S., zich over de ingezamelde gelden door de
in Nederland verblijvende Ambonezen voor het aankopen
van wapens t.b. v» de R.M.S. en de houding welke daarbij door- KANÏÏSAMA werd aangenomen, op dezelfde wijze
UTE als WENNO.
Ook hierbij kwam vooral tot uiting, dat de leiders
van de C.R. A.H.S. van mening zijn geen vertrouwen meer
te kunnen stellen in MANUSAHA.
Volgens APONNO waren er bijde meer vooraanstaande leiders van de C.R.A.M. S. reeds stemmen opgegaan om geheel
zelfstandig - dus los van de z.g* R.M.S. -leiders of
vertegenwoordigers in Nederland - een weg te zoeken om
SOUMOKIL vanuit Nederland te helpen bij zijn strijd voor
de R.H. S.
E. e. a. omdat naar de mening van deze C.R.A.H.S.-leiders deze z.g. R»M. S. -vertegenwoordigers h.t.l. nu
reeds meer dan voldoende tijd en gelegenheid hebben
gehad om te tonen dat zij voor hun taak berekend waren,
maar tot dusver weinig of niets gepresteerd hebben,
zodat steeds de beste kansen gemist of onbenut worden
gelaten.
APONNO voegde hier nog aan toe, dat door het C.R.A.M. i
bestuur nog geen definitieve beslissing werd genomen,
doch daar de tijd dringt moet verwacht worden, dat deze
spoedig zal vallen.
/t* Hierdoor dient!worden voorkomen, dat de strijd van de
R.M.S» ook h.t.l. in het vergeetboek zal raken.
Naar APONNO beweerde, zouden ook enige leden van het
bestuur van de B.P.R.N. S. het geheel met deze mening
eens zijn*
8-7-1959.

R A P P O R T V A N K/CH.
No. : 1833.
Betreft: Geldinzameling in de Ambonese woonoorden.

Toen een relatie op 13 juli 1959 tegen LOKOLLO zei
vernomen te hebben, dat door hem /den ancTere BMSleiders in de kampen geldinzamelingen worden gehouden en vroeg om, indien dit juist is, het doel daai
van mede te delen en zo mogelijk daarover verdere
bijzonderheden te geven, zei hij dit wel te willen
doen, daar hieraan enige tijd geleden door een dagblad h.t.l., naar hij meent "Trouw", doch het kan
ook een ander dagblad zijn geweest, toch reeds ruct
baarheid is gegeven, door te vermelden, dat deze ir
zameling ten doel had Ambonezen in Nederland in de
gelegenheid te stellen naar Indonesië terug te doei
keren teneinde van daaruit naar Ceram te gaan om
de RMS-troepen aldaar te versterken.
Naar aanleiding van dit persbericht werd daarna
door de Indonesische radio omgeroepen, dat de inzameling in Nederland ten doel had wapens aan te
kopen ten behoeve van de z.g. rebellen op Ceram.
Beide berichten zijn in feite onwaar en blijkbaar
uit dezelfde bron afkomstig namelijk van R.I.-zijd
Toch hebben deze berichten min of meer de stooJ? ge
geven tot een nauwer samengaan van de kampbewoners
met de RMS-leiding en de geldinzameling. Doch hier
aan lagen ook andere oorzaken ten grondslag.28-9-1959
506425
Geldinzameling onder Ambonezen in d< woonoorden.
Met verwijzing naar Uw schrijven van 18 augustus 1959 kenmerk AJZ 1320/
C-427 moge ik U mededelen, dat in de afgelopen maanden inderdaad geldinzamelingen .verden gehouden ia diverse Amboaese woonoorden, welke actie uitging van de B.P.R.K.E. Oadan Perwakilan Hepublik Maluku Selatan) onder
leiding van Ir. MARUSAHA alhier.
Bekomen inlichtingen luidden, dat de ingezamelde gelden zouden dienen
voor de aankoop van wapens en uitrusting voor de nog steeds op het eiland
Ceram opererende troepen van Dr. SOUKO&1L.

De B.P.R.H.S.-leiders verklaarden echter nadrukkelijk, dat de op deze
wijze gevormde fondsen niet zouden worden aangewend voor dat doel en dat
de berichten daaromtrent afkomstig moesten zijn van tegenstanders der R.M.S.-
leiders teneinde deze laatsten in discrsdiet te brengen.
Ce geldelijke bijdragen door ie Ambonezen geleverd, waren, naar zij verklaarden, eendeels bedoeld als voldoening aan hun vrijwillig op zich genomen verplichting maandelijks een bedrag af te staan ter dekking van administratie - en propagandakosten der S.P.R.M.S., aan welke verplichting
zij reeds geruime tijd niet hadden voldaan, anderdeels als storting in een
te vormen fonds, ten doel hebbend hulp te verlenen ^an de bevolking der
Zuid-Kolukken als het streven van de B.P.S.M.S. met succes zal zijn bekroond
en het gebied der Zuid-Molokken vrij zal zijn.
HET HOOFD VAN DE DIENST
o/l
Aan het Hoofd vaVji»- Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
van het Ministerie van Justitie,
t.a.v» de heer .
Raamweg *»7,
te


'•-G R A Y E H H A S E .BS/ON- jfe&flfedft •A C D /
19 AUG,1859
M I N I S T E R I E V A N JUSTITIE.
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, »-i;i.
AAN
de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Stadhouderaplantaoen 25,
±9 's-QHAVENKAGB.
Uw brief Kenmerk AJZ 1320/C-427 .
Onderwerp Geldinzameling onder Ambonezen. VGRAVENHAGE, 18-8-1959.
liet verwijzing naar de brief,d.d* 15-4-19591WP»197
de I «D.Zuid/Friealandfbetreffende Ambonezen,welke brief TT
in afschrift zou zijn toegezonden,heb ik de eer ïï mede te
delen dat uit de nadere inlichtingen blijkt dat het woonoord "Ybenheer" te Foohteloo op 3-6-1959 ia bezooht door T<
hapary en Lokollo,beiden zgn. minister van de Zuid-Mölukkei
regering in ballingschap.Zij kwamen de ingezameld* gelden•
die bestemd zouden zijn voor het aankopen van wapens voor
de opstandelingen in Indonesië1 - ophalen en waren vergezelt
van drie leden van het hoofdbestuur van de B»P.M.B.S., wie:
namen niet bekend werden. Deze personen zouden op 8-6-1959
eveneens een bezoek hebben gebracht aan het woonoord "Oran;
te Fochteloo en aan het woonoord "De Wit» Peel" te Botster
haule.
Ik zal het op prijs stellen te vernemen of - en zo ja,
welke - nadere gegevens betreffende deze aangelegenheid bi
TT bekend zijn.
Coll.u
De Minister van Justitie,
Namens de Minister,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,
voor deze,
Bi)lage(n):
P O S T A D R E S : P L E I N 2B _ 'S-GRAV ENH AGE
V e r z o e k e s l e c h t s cén z a a k ir. één b r i e f te b e h a n d e l e n en b ij b e a n t w o o r d i n g h e t k e n m e r k ie \ r m e i J c n


R A P P O R T V A N K/CH. ' 20 t ö t t j
No. : 3175 j'Hjii
• B«AJMU:3t..-.j'.W- .-x*.
Betreft: Ambonezen in de woonoorden.

Met betrekking tot de groef Ambonezen, die respectievelijk ondei
leiding staan van te Medemblik, te Woerden en
te Wehl in Limburg en naar Indonesië terug willen, vernam
, naar hij verklaarde, dat; inderdaad een samenkomst
met SOEKARNO te Rome had en van deze de toezegging verkreeg, dat
zijn groep in Indonesië welkom was.
rermoedt, dat deze groepen, welke van Nederlandse zijde
in totaal op 500 personen worden geschat, doch met vrouwen en kinderen mede gerekend hoogstens uit 300 mensen bestaan, vermoedelijk
eind van deze maand naar Indonesië zullen vertrekken.
17.3.61.TOHBIHDIÏÏO Ho.102.
H6.430/61-G6.
Betr. i Houding van de Ambonnezen uit het woonoord
Medemblik op Koninginnedag 1961»
Bijl.: Geen.
Hiermede moge ik U berichten, dat de Ambonnese kinderen
uit het woonoord Medemblik dit jaar niet hebben deelgenomen aan de o
l Mei j.l. ter plaatse gehouden feesten ter gelegenheid van de verjaardag van H.M»de Koningin.
Voorgaande jaren werd door deze kinderen met groot entho
siasme aan het Kbninginnefeest deelgenomen. In 1960 namen zij» gekle
in Indonesische kledij, deel aan de optocht en trokken hierbij zoda
nig de aai dacht, dat zij op verzoek van de Oranjevereniging te Oppez
does in deze plaats nogmaals aan de optocht deelnamen*
Alle kinderen uit het woonoord die de leerplichtige leef
tijd hebben, zijn leerling van de School met de Bijbel te Medemblik*
Het hoofd van genoemde school, de Heer , had ook dit jaarme
de Ambonnese kinderen afgesproken, dat zij wederom in Indonesisch cc
tuum aan de optocht zouden deelnemen.
Op de bewuste dag, l Mei 1961,des voormiddags te 9.—uu
verscheen echter geen enkel kind uit het woonoord* Ha enige tijd tevergeefs gewacht te hebben, besloot de Heer dan maar zondei
de Ambonnese groep met zijn school aan de optocht deel te nemen.
Die middag werden voor de kinderen van de lagere scholer
spelen gehouden» Ook hierbij lieten de Ambonnese kinderen zich niet
zien»
Enige tijd later ontmoette de Heer op een oude]
avond Mevrouw de echtgenote van de leider van de groep te
Medemblik vertoevende Ambonnezen.
Toen het gesprek op het niet deelnemen van de kinderen v
het woonoord aan de Kbninginnefeesten kwam, liet zij uit, zij het i
bedekte termen, dat de Ambonnezen bang zijn dat één en ander ter kei
nis van d e Indonesische regering zal komen. Dit in verband met hun
aanstaande vertrek naar Indonesië*
Tan , beheerder van het woonoord, werd vernomei
dat bevreesd is dat van Indonesische zijde nauwlettend op
hun wordt toegezien en dat iedere betuiging van sympathie voor het
Koninklijk Huis hun parten kan spelen voorde toelating in Indonesii
Bekend is, dat de door in het woonoord gegevei
aanwijzingen door zijn aanhangers stipt worden opgevolgd» Derhalve
kan met zekerheid worden aangenomen, dat hij de kinderen uit het
woonoord verboden heeft aan het Koninginnefeest deel te nemen» Einde
Alkmaar, l?.5.61.K>/7. 2 j rtEi
VEEBINDING 32. )'~"^— __ _
No. BV/y/f-61.


Betreft: Herdenkingsdag Ambonezen.
Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
's-G r a v e n h a g e.
Op maandag 15 mei 1961 werd in hetwoonoord "GolfLinks" te Arnhem door een aantal in diverse woonoorden in
Nederland ondergebrachte Ambonezen een herdenkingsdag gehouden ter viering van de Indonesische Onafhankelijkheid.
In totaal waren een 100 Ambonezen met vrouwen en kinderen
aanwezig.
In het kamp was een 3-tal spandoeken aangebracht
waarop in het Maleis te lezen stond: "De geest van Hattumury zal spoedig het Nederlandse kolonialisme in Irian
Barat doodwurgen."
Voor de kinderen waren spelletjes georganiseerd,terwijl getracht was door middel van luidsprekers de redevoe-,
ringen van o.m. ., voorzitter^ van de Usdek,:::-
, voorzitter van de3PPS^ ,' voorzitter van deTamuttair, e~n" , sekretaris "van APKINDO , voor de aanwezigen duid'ëlij'ker verstaanbaar te maken. De luidsprekers
werkten echter niet of nauwelijks en veel van het gesprokene
ging voor de aanwezigen verloren.
., 'frne man die kortgeleden per vliegtuig naar
Indonesië vertrok, maar ondanks zijn geldige papieren voor
Indonesië niet verder kwam dan Bangkok, 'waarna hij wederom
naar Nederland terugkeerde, betoogde,"dat vele Ambonezen
in Nederland naar Indonesië willen terugkeren. Zij.voel en
zich hier verdwaald en willen naar Indonesië terugkeren
om vandaar uit mede te helpen in cie strijd voor de bevrijdin,
voor Irian Barat. Er werd gesproken over de geest van Hattumury; de man die een rol gespeeld had in de opstand tegen
het Nederlands gezag in Indonesië en die door de Nederlander
ter dood werd gebracht nadat hij geweigerd had in te gaan op
de door de Nederlanders gedane voorstellen. Deze terechtstellingsdag, de 15e mei, wordt aldus spreker'in geheel Indo
nesi'é jaarlijks herdacht en op Ambon is een standbeeld van
betrokkene opgericht.—2 —


No. BV/V*f -61
De gehele herdenking op Golf-Links had een rustig verloop en de openbare orde werd in geen enkel opzicht verstoord.
, die de langste redevoering hield, betoogde
dat de bedoeling van de herdenkingsdag mede was om de kinderen, die van de geschiedenis zo goed als niets weten, op de
hoogte te brengen van de juiste toedracht destijds en om ze
als "Indonesiërs" te behouden.
Er werden diverse foto's genomen en er werd getracht
(tevergeefs overigens) de Nederlandse kampbeheerder te beweger
aan de bestuurstafel temidden van eerdervermelde sprekers
plaats te nemen. Deze kampbeheerder kreeg de indruk dat dit
geprobeerd werd om foto's met propagandistische oogmerken te
kunnen maken.
Aanvang herdenkingsdag: plm. 14.— uur.
Einde herdenkingsdag: plm. 18.— uur.
,25 mei 1961

.RAPPORT VAN APD. E./Arnhem
AAN K/JH - B«
Nr. 7869
Betr.: organisatie aard Ambonezen te Arnhem.

DAT. JUNI
Op 20 mei 1961 werden 22 exemplaren van het weekblad Uilenspiegel van die datum bezorgd in het
woonoord voor Ambonezen, Golf Links te Arnhem,
zulks met betrekking tot het in dat weekblad voorkomende, met foto's verluchte, artikel over de
herdenking van de opstand op de Suid-Molukken op
15 mei1817.
Ket artikel werd met enthousiasme ontvangen en
herkend als "van Waarheid uit Arasterdam11. In
een gesprek met enkele bewoners
bleek dat bij de herdenking op 15
1961 ook De iVaarheid vertegenwoordigd was geweestr~"
Verder kwam in dit gesprek tot uiting dat verlangend
werd uitgezien naar de terugkeer naar Indonesië.


RAPPORT VAN K/GH.
nr. 3353
Betreft: Repatriëring Ambonezen.

Van werd o*p 4.8-/'61 het volgende vernomen.
De melding dat de eerste groep
Ambonezen bereids naar Ambon was doorgezonden berust op een
mededeling van , leider van de 3AAMI; hij beoogde
daarmede nog meer vertrouwen in de Indonesische regering op
te wekken bij zijn aanhangers.
TI/.ÏTUSAMA werd enige dagen geleden door een, in één
der kampen verblijvende Ambonees (naam onbekend) opgebeld die
mededeelde dat hij van een vriend uit Djakarta een brief had
ontvangen waarin stond dat de eerste groep Ambonezen uit ITede:
land was overgebracht naar de gevangenis te Tangerang.
De Ambonezen'^ en
voormannen van lAMUTTAlR, gaven als reactie op de alarmerende
berichten in de Nederlandse pers inzake de ontvangst van de
eerste groep Ambonezen in Indonesië' te kennen, dat zij zich
niet ongerust maakten en het vertrouwen in de Indonesische
regering blijven behouden.
Zij waren van mening dat "als" de Ambonezen ondergebracht waren in de gevangenis in Tangerang, dit als een tijdelijke
maatregel bedoeld zou zijn wegens gebrek aan opvang-accommodatie (en transportmogelijkheden).
In verband met de plannen en de te nemen maatregelen voor het
vertrek van de derde groep Amtcnezen naar Indonesië, hebben
de lAIvIJTÏAlH leiders E1T vorige week contact opgenomen met de Indonesische vertegenwoordiging te Brussel.
Daar vernamen zij echter dat het vertrek van de derde groep,
vastgesteld op 19.3.'61, geen doorgang kon vinden wegens gebrek aan opvang-accommodatie.
De eerstvolgende groep Ambonezen zou niet eerder dan in
november '61 naar Indonesië kunnen vertrekken.
11.8.61,-;DAT. 18 m, 1§6l

RAPPORT VAN K/GE.
nr. 3i?57
Betreft: en de Ambonese groep PANTJASILA.

Bijl.
Inzake en zijn groep PANTJASILa werd nog het
volgende vernomen.
staat intellectueel op veel hoger pijl dan de
andere Ambonese leiders en hun aanhang.
Men ziet dan ook tegen hem op en vooral in de Ambonese groep
PANTJASiLA wordt hij volledig als leider c.q. adviseur geaccepteerd.
Hij heeft vooral zoveel invloed omdat hij beschouwd wordt
als de "schakel" tussen de in Indonesië bestaande PANTJAÜILA
beweging en de Ambon. groep pANTtLoSILA. in Nederland.
is lid van de Indonesische P^NTJASILA beweging en
heeft hiervan een lidmaatschapskaart/identiteitskaart in zijr
bezit.
Op grond hiervan is hij voor de Hl dan ook de meest acceptabele Ambonese leider.
Hij komt dan ook vaak in contact met de RI vertegenwoordiging
te Z6russel en bekend is dat hij niet lang geleden contact
had' met de RI vertegenwoordiging te Bonn.
16.8.'61.ACD/


RAPPORT Y^N K/OH.
nr. 3556
Betreft: .Ambonese woonoorden.

U'Jpi.
DAT. 18 m. 1Süi
Bijl.
Een "insider" gaf ten aanzien van eventuele activiteit van
Ambonese zijde, op of om de 17e augustus 1961 het volgende
als zijn mening.
Speciaal het woonoord Utrechtse straatweg te^Woerden, naar
ook: in de andere woonoorden waar op Indonesië erichte
actie zij zullen we::ken is uiteraard niet
de ^iinbonese revan Ambcnese zijzienswijze
.-unbonezen gehuisvest zijn$ is juist nu waar
patriëring actueel is, verhoogde activiteit
de op grond van- en. in verband met hun politieke
niet onwaarschijnlijk:.
Hoe deze activiteiten zich zullen manifesteren of welke re- .
te voorzien.
hebbende op het woonoord Utrechtse straatv/oerden, dient opgemerkt dat de verstandhouding tussen d<
Ambonezen en de omwonende Nederlanders zeer slecht is.
Het kamp Utrechtse straatweg verdient ook meer aandacht omis gehuisvest en voorpolitieke leider" wordt aanvaar*
(sterx pro H.I.) vooral op
oeciual het oog
weg
dat hier de politiekeleiders
al in dit kamp als de grote
Het is nu de vraag hoe ' "
de 17e augustus a.s., de Ambonezen denkt te bespelen.
Juist nu, waar de repatriëring naar Indonesië (en de m o e -
lijkheden hierbij) actueel zijn, zullen de politieke leiders
(en zeker ) hun volgelingen er toe brengen, blijk te
geven van hun aanhankelijkheid, aan de Hl.
Bij hun toespraken zullen de Ambonese leiders zeker de moeilijkheden memoreren bij de repatriëring naar Indonesië.
Hierbij zullen zij doen voorkomen dat Nederland de schuld.
heeft bij de opgetreden moeilijkheden en Indonesië van goede
wil is. De Ambonese leiders zijn hiertoe genoodzaakt omdat
immers zij het zijn die de massa bij willen brengen vertrouwen te hebben in de Hl
Eventuele acties van de Ambonezen op 17 augustus a.s. kunnen
beïnvloed worden door:
a. Zeer grote teleurstelling.
Tot op heden is men er van overtuigd dat zij binnen korte
tijd zullen repatrieren. In die overtuiging worden zij
gesterkt door de nog steeds voortdurende vaccinatie en
doorlichting op initiatief van een Nederlandse instantie.
b. Het gevoel alles verloren te hebben en weer opnieuw te
moeten beginnen.
Hierbij zullen zij denken aan Ned.erlandse tegenwerking en
misleid ing.
In afwachting van (snelle) repatriëring hebben de
hoofden hun betrekkinen opgezegd ; zij verkochten hun
gezinsbezittingen zoals: radio, i;elevisie, bromfiets aan welke
za.cen zij zeer gehecht zijn.
c. De grief,
-2.-c.De grief van zeer slechte behuizing»
Dit alles in overweging genomen, is verhoogde waakzaamheid
wenselijk: in het bijzonder ten aanzien van het woonoord
Utrechtse straatweg te woerden, (concentratie groepering
PAIJTJAoILA), maar ook voor de andere woonoorden waar pro-HI
Ambonezen gehuisvest zijn, zoals:
Golflinks.
Delfzijl.
Geestbrug.
Hijckholt.
Gapucijner klooster te .Sijsden.
In aansluiting op het bovenstaande, werd op 11.8.'61 vernomendat:
a. de politieke leiders f en^ (Delfzijl)
hei:ben te Kennen gegeven dat zij van plan zijn de Indonesische nationale vlag uit te steden op 17.8.'61.
Hen werd aangezegd hierover contact op te nemen c.q. advies te vragen aan de Burgemeester van Delfzijl;
b. Verwacht wordt dat de Indonesische onafhankelijkheidsdag
(17.8.'61) feestelijk herdacht zal worden in het woonoord
Geestbrug.
}p 14.8.'61 werd voorts nog gemeld dat de groep Ambonezen
Ln het kamp Utrechtse straatweg woerden en die de groep
pAl'TTJAöILA vormen, op initiatief van de Ambonese leider
zullen demonstreren op 17-8.'61.
Niet bekend is op welke wijze gedemonstreerd zal worden.
Verwacht wordt voorts dat in het kamp Golflinks de 3I-onafhankelijkheidsdag als vorig jaar wordt herdacht met vlaggeparade en toespraken van Anbon. oolitieke leiders.
16.8. '61 J,.

RAPPORT K/CH. 21
nr.
Betreft: De Ambonees
De Ambonees (Indonesiër) ,. lei
der van de
pro-RI groep BPPPS in het woonoord Golflinies te Arnhem
heeft te kennen gegeven dat de BPPPS de Indonesische onafhankelijkheidsdag zal herdenken met een vlaggen-parade
waarbij de Indonesische nationale vlag gehesen zal worden,
De politie Arnhem blijft attent op het kamp G-olflinks
omdat zij geen zekerheid hebben dat de Ambonezen niet
naar buiten zullen optreden op de 17e augustus.
17.8.61.D as WG,


RAPPORT VAN K/GH.
nr. 3:566
Betreft: Ambonese woonoorden.

Op 17.8. en 18.8.'61 werden van betrouwbare relaties t.a.v.
de herdenking van de Indonesische onafhankelijkheidsdag in
enkele Ambonese woonoorden de volgende meldingen verkregen.
Woonoord Delfzijl: rustig verloop. Indonesische vlaggen
werden uitgestoken,
v.'oonoord G-eestbrug: rustig verloop. De Indonesische vlag
werd gehesen en het Indonesische volksWoonoord. Woerden,
Utrechtse straatweg. :
Woonoord Arnhem,
Golflinks:
lied gezongen.
geen manifestaties. Indonesische vlag
werd niet gehesen.
rustig verloop. 10.00 uur opening niet .
ceremonieel hijsen van Indonesische vlag
Toespraken van verschillende Ambonese
leiders; onder wie;
HPPPS
BPPP3
APKINDO
GNI
PANTJA8ILA
APKINDO
Zingen van het Indonesische volkslied.
Twee minuten stilte voor de "gevallenen
in ae oorlog".
G-emeenschappelijke maaltijd.
Volksdansen (krijgsdansen) o.l.v.
Van de zijde van de Nederlandse pers was enige belangstelli:
Ten aanzien van de toespraken werd geconstateerd dat de
Anbonese leider nogal fel was.In zijn toespraak
had hij critiek op het beleid t.a.v. de --unbonezen van MiniS'
ter KLOrjPE en op artikelen van de TELEGRAAF.
Hierbij kan worden aangetekend, dat in het woonoord G-olflinks reeds eerder, n.l. in aei 1961, een plechtigheid werd
gehouden, waarbij de Indonesische vlag \verd gehesen. Het
betrof toen de herdenking van de opstand van PtxTTIMURA tege.
het Ned. Indische Gezag (15 mei 181?). ^e Waarheid wijdde
destijds aan deze herdenking een kort artikel.
23.3.61
<—<!VERBINDING 32. j D/* T. 28


No. BV 2486-61. Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
' s - G r a v e n h a g e .

Hierbij doe ik U toekomen een verslag
van de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag, welke werd gehouden op 17 augustus 1961 in het Ambonezen-woonoord "Golflinks" te Arnhem.
«23 augustus1961.VERSLAG van de viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag, welke werd gehouden op l? augustus 1961 in het
Ambonezen-woonoord "G-olflinks" te Arnhem.
Het totaal aantal aanwezigen bedroeg naar schatting 175,
waarvan plm. 80 volwassenen (mannen en vrouwen) en de rest
kinderen.
Ongeveer 60 aanwezigen waren afkomstig uit andere woonoorden,
hoofdzakelijk uit Delfzijl en voorts uit Wehl en Woerden.
De feestelijkheden vonden plaats op het middenplein van
het woonoord.
Het programma was als volgt:
1. Opening van de bijeenkomst.
2. Vlaghijsen.
3. Herdenking van de in de oorlog gevallen Ambonezen
( l minuut stilte).
4. Korte toespraken door de vertegenwoordigers der verschillende groeperingen.
5. Zang van Indonesische liederen door een kinderkoortje.
6. Rijstmaaltijd in cantine.
7. Javaanse dansen, uitgevoerd door jongens tot plm. 12
jaar.
8. Kinderspelen.
Op een verhoging van het terrein, die door middel van enkele
traptreden toegang geeft tot een der cantinegebouwen, was
een versterkersinstallatie met microfoon aangebracht.
Hier verzamelden zich de leden van het organisatiecomité
en de sprekers (totaal 10 personen).
Verschillenden van hen en ook van de andere mannelijke
aanwezigen droegen een strik in de Indonesische kleuren
op hun rever.
De kinderen waren voorzien van Indonesische vlaggetjes.
De bijeenkomst werd te 10.— uur geopend door:
secretaris der P.P.S. (Persatuan Puleau2 Sêl'atan) ,
wonende in het woonoord "Golflinks".
Hij heette de "broeders en zusters" hartelijk welkom op
deze feestdag voor het gehele Indonesische volk en ging
vervolgens over tot de plechtigheid van het hijsen van de
Indonesische vlag.
Een mandje, bedekt met een doek, waarin zich deze vlag
bevond Vv'as tevoren reeds door één der comité! eden terplaatse
gebracht. Door een Ambonese vrouw, geëscorteerd door twee
mannelijke Ambonezen, werd deze doek van het mandje genomen
en het mandje met de vlag naar de in de onmiddellijke nabijheid staande vlaggestok gebracht. Door de begeleidende mannen werd de vlag aan het touw bevestigd en onder het zingen
van het Indonesische volkslied gehesen.—2 —
Vervolgens hielden de hierna genoemde personen een korte
De toespraken, die uiteraard in het Maleis werden gehouden,
duurden elk max. 10 minuten.
Samenvatting:
De sprekers "bepaalden hun toehoorders bij het feit, dat zij
op deze 16e verjaardag van de Indonesische republiek nog
steeds gescheiden waren van hun Indonesische broeders en
zusters. Hun hart was echter in Indonesië en samen met hen
vierden zij nu het feest van de onafhankelijkheid.
De toehoorders werden vermaand zich te isoleren van Nederlandse en Europese invloeden en propaganda en met hun gezinnen Indonesië trouw te blijven. De toekomst voor hen en
hun kinderen lag in Indonesië, niet in Holland. In Indonesië'
wachtte hen allen een taak, n.l. mee te helpen aan de opbouw
van dat land.
Een der sprekers, , keerde zich fel tegen berichten
in De Telegraaf. ' '
Deze krant verspreidde tendenzieuze berichten over de houding van de Ambonezen in Nederland en de omstandigheden
waaronder de naar Indonesi'é teruggekeerde Ambonezen moesten
leven. Laatstgenoemden zouden in de gevangenis opgesloten
zitten en rijst met zoute vis te eten krijgen. De Telegraaf
had gesuggereerd dat dit minderwaardig eten was en dat die
Ambonezen het in Nederland toch veel beter hadden gehad.
Spreker zei echter dat dit een normaal volksvoedsel was.
Wij zijn geen mensen van rijst niet boter en suiker, wij
willen graag rijst met zoute vis eten in Indonesië, want
wij zijn en blijven Indonesiërs, riep spreker hartstochtelijk uit. Minister Klompé doet wel alle mogelijke moeite
om ons van ons eigen volk te vervreemden en Nederlanders var.
ons te maken, maar dat zal niet gelukken. Dat wij hier in
Nederland zo lang moeten blijven en niet naar ons vaderland
terug kunnen is een gevolg van het koloniale stelsel, aldus
spreker.
Hij besloot zijn toespraak, evenals de andere sprekers,
met een heilwens voor het Indonesische volk en zei te hopen
dat allen spoedig naar Indonesië zouden kunnen terugkeren.
2ijn toespraak ontlokte "Merdeka"-geroep bij de toehoorders,
Te ongeveer 11.30 uur was het officiële gedeelte van de herdenking voorbij.
Na de rijstmaaltijd werden door enkele groepen gecostumeerde jongens, onder leiding van , enkele Javaanse
krijgsdansen uitgevoerd.-3-
Te^ongeveer 13.— uur waren de feestelijkheden praktisch
geëindigd en vertrokken de bezoekers van buiten Arnhem per
autobus weer naar hun respectieve woonoorden.
Voor de kinderen van "G-olflinks" werden nadien nog enkele
kinderspelletjes gedaan.
Tijdens de opening en de vlagceremonie werden door een
tweetal fotografen (pers-) enkele foto's gemaakt. Er was
overigens van niet-Indonesi'êrs geen belangstelling.
Ook werden foto's gemaakt door enkele Ambonezen.
Door één der Indonesiërs die zich bij de groep sprekers en
comitéleden bevond werd verslag gemaakt van het officiële
gedeelte der viering.
Tevens werd de opening en de vlagceremonie door een der
Ambonezen op een tape-recorder opgenomen.
De indruk werd verkregen dat deze bijeenkomst goed was
voorbereid.
Alles verliep in goede orde.
Op geen enkele wijze werd de openbare orde verstoord of
in gevaar gebracht.
In een gesprek met werd nog vernomen, dat er
geen gevaar was voor ordeverstoring bij deze herdenking,
omdat" alle aanwezigen, hoewel tot verschillendegroeperingen
behorende, het eens waren met betrekking tot het vraagstuk
van de terugkeer naar Indonesië.
Bovendien was van de zijde van de Indonesische Ambassade
te Brussel te kennen gegeven dat ordeverstoringen en/of
akties tegen het Nederlandse gezag niet op prijs werden
gesteld.
was van mening dat dit jaar waarschijnlijk voor
de "bewoners van "Golflinks" de mogelijkheid van terugkeer
naar Indonesië nog wel aanwezig was. Veel zou hierbij afhangen van de verhouding Nederland-Indonesië en de oplossing
van de kwestie Nieuw Guinea.
Hij zei dat deze herdenking een landelijk karakter had en
niet op gelijke wijze in andere woonoorden gevierd kon
worden.


23-8-1961.RAPPORT VAN K/CH.
No. : 3529
Betreft : Ambonese woonoorden.

j DAT. 7DK, «r. .
Het bestuur van de Stichting "Interkerkelijk Contact Comité
Ambon Nederland" afgekort "Iccan" zond aan diverse instanties een schrijven inzake een in het dagblad "Trouw" op 20
september j.l. gepubliceerd bericht omtrent "hetniet langer
onderbrengen van Ambonezen in speciale woonwijken", ontleend
aan de Rijksbegroting van het dienstjaar 1962, In het schrijven wordt door "Iccan" stelling genomen tegen het Regeringsbesluit, hetwelk rechtsstreeks ingaat tegen het advies, dat
de Commissie VERWEY - JONKER, in april 1959 aan de Regering
uitbracht.


5.12.61 RAPPORT VAK K/GK. JDAT. § FEB,
Nr. : 3602 :-~ —
Betreft : Ambonezen in Nederland.

In eert gesprek op 12 januari 1952 .gevoerd met LC^üLLO, verklaarde deze dat ii; de laatste tijd ruim 60 personen voor
het lidmaatschap van de BPHi:3 hebben bedankt en dat ongeveer
200 gezinshoofden te kennen gaven het voornemen te hebben
naar Indonesië' terug te gaan. Van R. ...S.-zijde wordt hen
daartoe uiteraard niet het minste in de v/eggelegd.
De RMS-leiding zal het op prijs stellen als zij zo spoedig
mogelijk vertrekken, ter voorkoming, dat zij, als ontevredenen, de .goede geest onder de blijvers bederven.
Volgens LOKOLLO ligt de oorzaak van de toename van het aanta!
personen, dat naar Indonesië' terug wil voor een groot deel
in de starre houding welke het Ministerie van luaatschappelijk V/erk en in het bijzonder G.A.Z. tegenover de Ambonezen
inneemt m.b.t. de invoering van steeds weer nieuwe voorschriften en bepalingen. Als voorbeeld daarvan noemde hij
hetgeen in Finsterwolde was voorgevallen, waar, nadat tevoren licht en water waren afgesloten, de kampbewoners door
gewapende politie werden gedwongen in barre kou hun kamp te
verlaten. Het is volgens hem niet te verwonderen, dat er
momenteel in vele woonoorden verontwaardiging bestaat over
de steeds verder gaande regelingen van G.A.Z.
De leiders van de HïvlS doen hun uiterste best om de gemoederen van de mensen in de kampen te kalmeren, doch het is wel
dringend nodig, aldus LOKOLLO, dat de Nederlandse Regering
tegenover de Ambonezen een soepeler standpunt gaat innemen e
meer rekening gaat houden met hun werkelijke belangen, zowel
op maatschappelijk als op politiek gebied, ter voorkoming
van een "explosie" onder de Zuid-},ïolukkers.
LOKOLLO zei voorts, dat hij, en de andere HlviS leiders eerst
de ontwikkeling in de situatie betreffende Nieuw-G-uinea willen afwachten, doch vastbesloten zijn om, zodra dat probleeir
zal zijn opgelost, middels betogingen en bijeenkomsten ernstig bij de regering te protesteren tegen wat zij noemen
het willekeurig optreden van ï.l. .V. en G.A.Z.
5.2.62

RAPPORT VAN K/CH.
No. : 3688
Betreft : Ambonezen-Woonoorden.


DAT. 9 APR, 1962
LOKOLLO deelde in een gesprek mede, dat het oorspronkelijk
in de bedoeling van het .hoofdbestuur van de BPRMS had gelegen
om bij de komst van Robert KENNEDY in Nederland ""door Ambonezen uit de kampen een demonstratie te laten houden teneinde
diens aandacht te vestigen op hun vrijheidsstrijd.
Omdat men de Nederlandse Regering niet openlijk in ongelegenheid wilde brengen, is echter van deze demonstratie
afgezien.
Wel besloot de BPRMS, na overleg met alle daarbij aangesloten leden, dat de kampoudsten van alle 50 Ambonese-woonoorden
een telegram aan Robert KENNEDY zouden zenden, waarin zij
hunne verlangens naar voren zouden brengen. Dit is geschied
Hierop werd door het hoofdbestuur van de BPRMS van
KENKEDY bericht ontvangen, dat hij de telegrammen had ontvangen, dat de tijd hem ontbrak deze elk afzonderlijk te
beantwoorden, doch dat hij van de inhoud daarvan goede nota
had genomen.
Tenslotte zei LOKOLLO dat het hoofdbestuur der BPRMS op
zaterdag 3 maart j.l. in het woonoord IJsseloord nabij
Capelle aan de IJssel een vergadering belegde, waartoe alle
kampraden waren uitgenodigd om zich te beraden over allerlei
Ambonese aangelegenheden. Dr. NJKIJULUW en Ir. _MANUSAMA zoude:
daarbij ook aanwezig zijn geweest.
6.4.62J/-.CD/
'ji Ulijll.
[DAT. 19 JULI 10S2

RAPPORT VAN K/GR.
No. : 3795
Betreft : Bond van Ambonese Ex-KNIL-militairen.

A £ NANLOHY deelde op 2 juli jl. in een gesprek
met een relatie mede, dat er grote verdeeldheid is geweest
onder de bestuursleden van de Bond van ex-KNIL-militairen.
Aan hem (NANLOHY) was reeds geruime tijd geleden door het
Ministerie van M.W. toegezegd, dat aan de leden van de Bond,
die tezamen met Ambonezen, aangesloten bij de BPRMS en andere
organisaties, in verschillende woonoorden waren ondergebracht,
een eigen woonoord zou worden toegewezen. Later werd bepaald
dat zij te Leerdam ewsgezinswoningen zouden krijgen. De leden
van de Bond die in het woonoord te Vught verblijven, zouden
echter moeten wachten op het gereedkomen van meerdere van deze woningen te Leerdam en elders. Deze tegemoetkoming aan de
leden van de Bond had de jalouzie opgewekt van de leden van
andere Ambonese organisaties. De leiders van bedoelde organisaties zijn zelfs zover gegaan dat zij aan het Dagelijks
Bestuur van de Bond steekpenningen aanboden om te bewerken
dat hun leden, die voor een huisje in aanmerking kwamen, daarvan zouden afzien. En bijna waren zij in hun opzet geslaagd.
Er is toen een Algemene Ledenvergadering belegd, waarbij het
stormachtig is toegegaan en een gedeelte van het bestuur zich
zelfs tegen hem (NANLOHY)verklaarde. Later heeft het gezond
verstand echter gezegevierd en thans zijn alle huizen te
Leerdam door leden van de Bond bewoond namelijk door ruim
100 gezinnen met in totaal een .kleine 10QO personen. Het Dagelijks bestuur van de Bond inSTT ,~ale in een woonoord ti
Marum in Groningen verblijft als voorzitter, de secretaris
en de penningmeester die in het woonoord te
7ught verblijven, werden in hun functie gehandhaafd, omdat
men nog geen geschikte vervangers heeft, NANLOHY heeft zich
voorlopig als geestelijk leider van de Bond teruggetrokken
tot een nieuw bestuur zal zijn gekozen.
17.7.62Verbinding 32
Ho. BV 2763-62
r......^


DAT. 23 ABS,
AAN De Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
's-GRAVENHAGE.
Hierbij doe ik U enkele gegevens toekomen omtrent de deelname aan de herdenking der Indonesische Onafhankelijkheid door te Arnhem wonende Ambonezen.
O augustus 1962Verbinding 32
No. BV 2763-62
Betreft: herdenking van de Indonesische Onafhankelijkheid op 17 augustus 1962.
De herdenking van de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus j.l., ging dit jaar in het
Ambonezenwoonoord "Golf Links" te Arnhem practisch niet met uiterlijk vertoon gepaard.
Het enige wat op deze herdenking wees, was het -
om 6.- uur - hijsen van de Indonesische vlag aan
de op het terrein aanwezige vlaggemast. Dit geschiedde zonder enig ceremonieel.
Ongeveer tezelfder tijd vertrok van het terrein
een autobus met 45 in dit woonoord thuishorende
Ambonezen, waaronder plm. 20 kinderen, met besten
ming Delfzijl, alwaar dit jaar de landelijke herdenking van de onafhankelijkheid zou plaatsvinder
wordt thans ook beschouwd als c
leider en vertegenwoordiger van de woonoord-bevol
king, nadat
door zijn houding tijdens de ongeregeldheden in het woonoord in maart 1961 bij de Arabone
zen in discrediet was geraakt. Laatstgenoemde vei
blijft nog wel in het woonoord, doch treedt niet
meer op de voorgrond.
De geringe deelname aan de herdenking te Delfzij]
is het gevolg van het feit dat er onder de kampbewoners in Arnhe_m verdeeldheid bestaat over de
politiek van Soekarno met betrekking tot Nieuw
G-uinea. Volgens de kampbeheerder zou de meerderheid tegen de Soekarno-politiek zijn.
De deelnemers aan de herdenking te Delfzijl keerden te ongeveer 20.- uur in het woonoord terug.
Alles had een rustig en ordelijk verloop.
20 augustus 196226 september 1962


RAPPORT VAN CV
AAN: CBF
Nr. ï 5117
Betr.s Ambonnese aangelegenheden.

ACP7
F?Ap;r 2 8 SF.K 13S?
ïijT ^_ . —..
Op 13-7-1967 werd het volgende vernonu
Teneinde het proces van de integratie in- en de assimilatie
met de Nederlandse samenleving te versnellen, wordt er sederl
geruime tijd naar gestreefd de Ambonezen uit de woonoorden ii
stedelijke woonwijken en zo mogelijk in de a.g. "verspreide
sector", te plaatsen»
Het is vooral Ds. METIARY te Asoen voorzitter van <
B.P. ("Badan PersafuanT, die lijnrecht tegen deze wensen vai
de Nederlandse regering ingaat.
Vooral de Ambonezen in de "verspreide sector " wil METIARY ii
kampverband terugbrengen, et argument is, dat de Ambonezen,
ondergebracht in de "verspreide sector" toch gebonden zijn
om de twee jaar hun stem uit te brengen bij de verkiezing va:
de Ambonese wijkraden. Waarvoor dan deze spreiding?
Een van de actieve medewerkers van METIARY in deze opzet is
een zekere
De dwang die hierbij door wordt uitgeoefend gaat
heel ver.
Ir. J.A. MANUSAMA, president van de Rep. der Zuid-Molukken
Ds. METIARY werken nauw samen.
Er loopt een hardnekkig gerucht onder de Ambonezen in Nederland, n.l. dat Chris SOÜMOKIL leeft. Zijn terechtstelling ia
een fake, door de Indonesiërs gefabriceerd.
Mevrouw SOÜMOKIL zon het lijk van haar man niet hebben gezie
Het lijkt erop, dat het gerucht zowel door MANÜSAMA - METIAB
c.s., als door bepaalde Indonesische kringen in leven wordt
gehouden. Motief en achtergronden zijn vooralsnog duister.
Naar de mening van is de P.N.M.S. (groep -
bestaande uit 19 gezinnen) de lastigste groep onder de
ambonezen in Nederland
Zeer actief in deze groep is Ds.
YC.

RAPPORT VAN C
ACD/
Datum: i 3 O E C, 1970
Bijl.:
Aan
No. :10652 2-12-1970
Betr.i Ambonezen in Nijverdal (gem. Hellendoorn).

Op 12-11-1970 deelde de I.D. Hellendoorn mede:
In Nijverdal wonen _+ 58 Ambonese gezinnen.
52 gezinnen verdeeld over 2 woonwijken, de rest woont tussen
de Nederlanders.
De verdeling m.b.t. B.P., A.P. is:
11 gesinnen B.P. (wonen tussen de A.P.'ers en houden zich
rustig) 30 gezinnen A.P.
6 gezinnen hebben de Nederlandse nationaliteit aangenomen.
In iiijverclal is het bestuur van de plaatselijke A.P. als volgl
samengesteld:
Leden/Commissarissen:
Het bestuur van de B.P. bestaat uit:p'"-.. /:

RAPPORT VAN C 3 augustus 1971,
AAN CFO
NR. : 13.013
BETR.: Zuidmolukse zaken

In een gesprek op 9*7*71 met ID-Venlo werd het volgende
vernomen:
De Zuidmolukse gemeenschap in Venlo telt ca» 250 personen,
mannen, vrouwen en kinderen inbegrepen.
Ca £ van de volwassen Zuidmolukse mannen zijn aanhangers van
de Missie Militair.
De MM heeft in Venlo een "commandogroep"-üupl.
Dalurn: 2 7 JAH.1972


RAPPORT VAN C
AAN : CFO
NR. : 15107
BETR.: Molukkers te Delfzijl

27-1-1972
Op 22.12.71 werd van politie Delfzijl het navolgende
vernomen:
De woonwijk te Delfzijl bergt ca. 20 Molukse gezinnen.
Het is een kleine gemeenschap die geen onrust teweegbrengt.
Onderling is men ook verdraagzaam en de verschillen in
politieke overtuiging brengen dan ook geen spanningen teweeg.
De gemeenschap kent aanhangers van MANUSAMA, van TAMAELA
en dan nog voorstanders van terugkeer naar Indonesië
zonder dit te koppelen aan een souverein Ambon.
Van politieke activiteit onder deze Molukkers is niets te
merken, hoewel zij zich er zeker mee bezig zullen houden.
Er bestaat veel contact tussen de Molukkers uit Delfzijl
met die uit omliggende plaatsen.
De laatste tijd is waargenomen, dat de woonwijk te Delfzijl
vaak wordt bezocht door Molukkers die zich verplaatsen in
een auto met Duits kenteken.ACD / tid.
datum 08MRT.1976
CO
b. d.
C (Cfco ) nr.: ~3(ff /3g^ d.d.


Aan : fcp
Betreft : "Zuidmolukse gemeenschap te Woerden"
5 HAART 1976

Bijl.:
Op 21-1-1976 werd via ID Woerden,
vernomen:
het volgende
De Zuidmolukse gemeenschap in Woerden is aö verhouding
met andere woonwijken in Nederland goed met de Nederlanders geïntegreerd, Er !^s géén apparte wijkraad..--
Er zijn géén apparte Zuidmolukse verenigingen, de
Zuidmolukkers zijn normaal lid van Woerdense vei'enlgin
en. . >
Politiek hangen de Zuidmolukkers voornamelijk de Badan
Persatuan aan. Er wonen enkele pro-R.I. figuren
Daarnaast zijn er nog enkele TAMAJSLA aanhangers.
Opvallend is ook dat er vrijwel géén werkelozen onder
de "Woerdense" Zuidmolukkers zijn. Bovendien is het
grootste gedeelte genaturaliseerd.
301Al Odatum 2 8 JUL119? 7

C ( CFO ) nr.:
Aan :
Betreft :
w
CFB
w. 2 7 JUL11977
Verklaring Werkgroep Z.M. jongeren Lunterén-Ede
Bijl.: 1
Op 2^.6.1977 v/erd het volgende
vernomen:
Zie bijlageX
301A10 - 506622*Luynhorjt
%
V3£r[..V..-:?T, D.'\ ZIJ NIST ACHT'ra DE VERKLARING STA.AT VAK HET K.O.V.I .
VAN DIT-ISD.-..G 7 JUril 1977 VOOR DE RADIO SN IN DE PERS.
DB V.'EnKGROIvP STAAT ACHTER DS GIJZBLINGSAFTIES.
liet frrotc verontwaardiging hebben wij kennis genomen van de moordpartij van vanmorgen op onze broeders. Als Nederland do R.M. S. -
strij^ ir.c t de wapens wil vernietigen, moet zij ook de gevolgen daarvan nemen: wij zullen strijden tot de laatste druppel bloed.
V.'e hebben er begrip voor, dat de Molukse topinstanties in Nederland
zich tegen de gijzelingen uitspreken. Kaar daarmee worden niet allo
gevoc-lonn en gedachten, die bij- de Molukkers in Nederland leven,
uit£o0.ru!"t.
Daaron ir;, hot goed, dat er van onderaf uit Molukse kring ook solidariteit net de gijzelingen zlcf werd en wordt betuigd.
Het foi t, dat er ook kindoren gegijzeld zijn, heeft de Nederlandse.
regering ontmaskerd: ook a.ls het om kinderen gaat, blijkt do Nederlarjclco regering keihard te blijven in zijn v/oigcrcn. Onze broeders
hebben, zelfs nog toegegeven door toe te staan dat d.s gijzelaars op
Schiphol vrij zouden worden gelaten: toch weigert Nederland.
Ook ir do Nederlandse regering niet ingegaan op het voorstel van de
Vrije Zuid-I.lolukce Jongeren om via hun kontakt to onderhouden, omdat i'.i j veel boter weten wat onder onze broeders leeft. De Nederlandse ivv-ving heeft bewust gestreefd naar deze zogenaamde laatste mogelijkhr,io van geweld.
Hen l<r.n erover van mening verschillen of het middel van de gijzelinghoxu'cr:-. juist wp.s of niet. Maar hot einddoel van hen is juist on rechtvanrOig: do vrijheid van hun land en volk.
Ook hun tussendoel is juist, omdat het hen gaat om 2^ medestrijders
mot hetzelfde goede einddoel,
Het doel vr.n ce Nederlandse regering is fout. De Nederlandse regering
wil de I\luksc zaak in Nederland dood laten bloeden. Dit doet zij
volgoT.s afspraak met de Indonesische regering en door vcrtragingsaktics. Zonder gijzelingen wordt do Molukse zaak al vertraagd. Tijdens
gijzelingen v;ordt dezelfde vertrr.agtaktiek toegepast.
Het goede dool vr.n' de Molukkcrs kan de middelen heiligen. Naar geen
enkel r.iddcl heiligt een fout doel van d.cNederlandse regering.
Het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk is geen ideaal,
maar een recht.
De -Nederlandsc regering- moot wijsheid voor laten gaan en niet volharden in zijn ongelijk.
De gijzelingen zijn niet gericht tegen de dirckte slachtoffers - de
gegijzelden - mn.r.r tegen de Nederlandse regering. ;
Hot verlangen vr.n Nederlandse nilitr.ircn on "er bovenop te springen"
als er v:?t gebeurt kunnen wij begrippen.
Maar v/i.j zijn van mening, r.at een militair er is om te doden en te
sterven. \7ie een p.cvnvallcnc.c militcir doodt of verwondt, zal n?.r.r
ons v.-etsgcvoel nooit daarvoor gerecht olijk vervolg;! kunnen v/orden.
Ook de <3i;i:-elingGhoudcrs strijden voor een politieke zaak en kunnen -
not r.lo"mili t air on r1us - nooit gestraft -:nr:•.e n voo r hun R . f":. . S. -rrtri -'cl .
h '-'t p"1. •"'••.-\.._onzc__vri jheidsstrijders -^vor cl e hoofden van C
'...........'" ........ ~~~ tV\, 11 Juni 1977
-datum HOK11977
CO
b. d.
C ( CFO ) nr.:
Aan :
Betreft : Werkgroep Ede-Lunteren
d.d.
OKT. 1977
Bijl.:
__. Op 29-8-1977 werd
het volgende vernomen;
Een paar jaar geleden is de werkgroep Ede/Lunteren opgericht. In de beginperiode was het een zeer hechte gemeenschap; in een later stadium is de groep door onder-'
linge verdeeldheid uiteengevallen.
Momenteel is er alleen nog een kerngroep overgebleven.
Bij de recente akties heeft de kerngroep van de werkgroep
Ede/Lunteren een verklaring uitgegeven, waar niet iedereen achterstond. Deze brief is verstuurd vaxiaf het adres
LUYNHORST te Ede. '—'r"•"
301A10 - 50662Z*f
datum Q4M197 8
CO
,
C (CFO ) nr.
Aan
Betreft
d.d. JAN, 1978
CFB
Pengurus Pusat Kepentingan Rakyat Pulau
Terselatan-Indonesia Pi Nederland. (K.R.P.P.T.)
Bijl.: 't.
Op 30.11.77 werd via ID-Vaassen het volgende vernomen.
In het schrijven van de K.H.P.P.T. maakt de organisatie
o.a. melding van de volgende punten:
- zij erkent de R.M.S. niet.
- het hoofdbestuur heeft geregelde contacten onderhouden
met de R.I.-ambassade in Den Haag.
- ledental ongeveer 10.000.
De organisatie verklaart bereid te zijn, .nadere informatie
te verstrekken, waarbij worden genoemd F. TANLAIN te Zwolle
en Ds. A.O. RAHANTOKNAM te Zwolle, resp. voorzitter en le
secretaris.
MP.
301A10 - 506622*Pusat Kepentingan Rakyat Pulau* Terselatan-indonesia Di^SeTlatd^
Hoofdbestuur ter behartiging v.d.belangen Zuid-Oost Molukken-lndonesia te Nederland
Purcellstraat 18
8031 WS ZWOLLE
Tel. 05200-37091
LITIE ZWOLLE
->'*.' « d.d. 1 ÜKT 1
«' j-1.


Aan '
de Weledele gestrenge Heer,
Kommissaris der Gemeente Politie
teZwolle.
Wezenland.29a.
Zwolle.
Uw kenmerk
{Oderwerp:
Uw brief van Ons kenmerk Zwolle, 7 oktober
JU/12b/77/krppt. 197?
Geachte Meneer de Kontmiasaris,
„Mi A- Hi!rbïdoe ik u toe k°men de algemene informatie nota.
zoals die aan dé Gemeenteraad van Zwolle is verstrekt.
'ik-,U mede dat tenaanzien van de samenstelling van het
?^S-dle 1X1 heJ alS-^f^matie nota beschreven s.taaï,
. ï977 1S gewyzigd,zadat de huidige hoofdbestuur als
vo-Lgo. uit ziet:
1: P.Tanlain.
23456
: A.Ph.Roem Ohoira.
7: L.Sarkol.
ds.A.O.Rahantatoiam. .
J.V.Ubro.
Voorzitter.
V|ce Voorzitter,
1 .Secretaris.
2 .Se.cretaris.
Penningmeester.
Adviseur.
Zwolle*
Cuyk.
Zwolle.
Zwolle.
Zwolle.
Zevenaar,
Helmond.
. Hopen U hiermede op de hoogte te hebben gebracht,
teken ik namens het hoofdbestuur van K.R.P.P.T. in Nederland,
Secretaris,
/erzoeke bij beantwoording ons kenmerk en de datum van deze brief te vermelden.Algemene informatie betreffende de bevolking der Zuid Oost Molukken
en de ontwikkelingen in de gemeenschap.
De Zuid Oost Molukse gemeenschap te Zwolle heeft een overkoepelend orgaan
genaamdiR De Vereniging' ter behartiging' van de belangen der Zuid Oost Holukkers
in Nederland"* ( Kepentingan Rayat Fulau-Pulau Terselatan di Belanda.) KRPPT.
Sinds de oprichting van deze Organisatie op l februari 1932 heeft zij vaste
kontakten gelegd met het voormalige Departement van Overzeeache Zaken en daarna
_ wegens opheffing van dit Departement later met het huidige Departement CRN» afdeling commissariaat van Ambonezenzorg» thans bureau afdeling Molukkers.
<"->• Toen de afdeling (CAZ) in 1965 ook opgeheven werd wees men ons er op rechtstreekse kontakten te zoeken met de plaatselijke overheden( gemeente «provincie)
alsmede maatschappelijke en Kerkelijke instanties ter plaatse.
Het hoofdbestuur van de Organisatie ter behartiging van de belangen der Zuid
Oost Molukkers in Nederland overkoepelt alle plaatselijke organisatie, zogenaande wijkraden genoemd, vroeger in de woonoorden kampraden.
Naast algemene taak ook onderling behulpzaam zijn wat betreft plaatselijke problematiek, dus met de wijkraad(en) gezamenlijk op te lossen of te regelen.
Het hoofdbestuur onderhoudt kontakten met de leden in de andere plaatsen of
woonwijken te wetenf
1. Woonwijk - Echt te Echt (Limburg.)
2, " - Helmond teHelmond ( Noord Brabant.)
3» " - Montfort te Montfort (Limburg.)
4. " - Nistelrode te Nistelrode (Noord Brabant)
5. " - Zevenaar teZevenaar ( Gelderland)
6. " — Cuyk te Cuyk (Noord Brabant)
7. " - Rijssen te Rijseen (Overijssel)
8. " - Holteabroek te Zwolle»
De Kepentingan Bayat Pulau-Pulau Terselatan telt nu ongeveer 10.000 leden.
Politieke aapekten.
Bij deze gelegenheid willen wij U in het bijzonder duidelijk kenbaar maken, dat
de Organisatie Zuid Oost Molukkers de politieke ideologie van de zogenaamde
EMS niet erkent» Kort samengevat Indonesi8 was sinds 1945 onafhankelijk,
waarin Zuid Oost Molukken inbegrepen*
Het hoofdbestuur heeft geregelde kontakten onderhouden met de Indonesische
Ambassade in Den Haag._ O _ - / /
' )3 £>Ó (
Samenstelling van het Hoofdbestuur K.R.P.P.T,
1. A. Eenjan Voorzitter Cuyk
2«~J. Fatbinan Vice Voorzitter Cuyk
3. F. Tanlain Sekretaris I Zwolle
4. A.O. Rahantoknam Sekretaris II Zwolle
5. J. Kaitinij • Penningmeester Zwolle
6. A.Ph. Boen Ohoira Adviseur Zevenaar
7. J. Sarkol . Voorlichting Helmond.
Zuid Oost Molukse Gemeenschap Zwolle»
Bestaat uit 54 gezinnen, totaal J18 zielen. Merendeelheeft het Indonesische
staatsburgerschap behouden,enkelen hebben het Nederlandsenationaliteit aangevraagd of zijn nog in behandeling.
Wat betreft maatschappelijke organisatie is er geen sprake van enigerlei
splitsing. Wij moeten U echter toekennen dat er wel een enkeling ter plaatse is
die anderen proberen op te hitsen om eensgezindheid van de gemeenschap te verstoren. Wanneer TT op Uw initiatief in de naaste toekomst tot een algemene
woonwijkraad zou gaan vormen moet niet in eerste instantie van een kerkelijke
richting worden uitgegaan. Algemeen belang moet voorop stellen, niet de croep.
De huidige woonwijkraad ter plaatse is gevormd door een kerkelijke groepering
en niet alle gemeenschapsgroeperingen. Wij stellen t) voor om in de naaste toekomst meer jongere mensen die de Nederlandse Taal beheersen de belangen te behartigen.
Betreft Kerkelijke groeperingen.
In feite zijn er maar twee kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.
1. Gereja InJi11 Maluku (Gul) Molukse Protestantse Kerk
2. Gereja Protestan Maluku Tenggara(GPKT) Zuid Oost Molukse Prot.Ixerk.
De laatste heeft in oktober 1959 haar autonomie van de Generale óynode der KedetOandse Hervormde Kerk verkregen.
In 1970heeft een splitsing*,laats gehad in de Zuid Oost Molukse ProtestantBd Kerl
niet omdat er verschil was in geloofszaken, maar normaal onderlinge verschil in
het kerkelijk bestuur. Begin dit Jaar is er op initiatief van enkele nensen alle
kerkeraden der groeperingen bijeen geweest voor een gezamenlijke oplossing
te zoeken.
Samenstelling van de Kerkelijke besturen.
1. H. Rahantoknam, Ouderling
2. B. Satjanan , Diaken
Beiden zijn kerkeraden van de Molukse Evangelische Kerk.
De ondervolgende groepen A & B behoren tot de «uid Oost iiolukso Protestantse
Kerk. Gereja Protestan Maluku Tenggara Tenggara. G.P.H.T.
1. A.O. Rahantoknam Voorganger*
2. J. Hukubun
3» W. Hahajan - .X
4» J, Rahanra.
5. Th* Somnaikoeboen
6. Mej. S. Llmduan.
1. H. Tavotoeboen
2.
3. F. Dangeubun
4« Ch* setoeboftn
5* J. Konjanan.
Voorganger
Moge deze beknopte Informatieve bijdrage het College van Burgemeester & Wethouders een duidelijk beeld eeheppen In het bijzonder Wethouder Welzijnzaken
die de belangen van de Zuid Ooet Molukkera zeer na aan het hart ligt.
Dank zij de samenwerking het projekt Taalkursus Nederlands welke In Oktober 197
gestart is, werd bezocht door 29 mannen en vrouwen»
Do ondergetekenden verklaren hierbij bereid te zijn diverse onderwerpen te
verstrekken, wanner»!! in de naaste toekomst meer informaties nodig: zoudt
willen hebben i.v.m. de uit te voeren beleid»
F» Tanlaln*
( M
Zwolle, l maart 1977*datum Q2FF11978
CO
b. d.


C ( CFO ) nr.:
Aan :
Betreft : Zuidmolukkers - Zeeland
2 FB.1978
Bijl.:
Op 21-12-1977 werd
het volgende vernomen.
De sfeer onder de Molukkere in Zeeland is momenteel erg
rustig. Volgens bron is men in stille afwachting van de
uitslag van de z.g. Molukken«nota. Alle ogen zijn in span<
ning daarop gericht.
NOOT: hoopt dat de nota voor de Molukkers "een enkel
lichtpuntje11 te zien zal geven.
Mocht dat niet zo zijn, dan vreest hij voor moeilijkheden op korte termijn.
TS.
301A10 - 506622*datum
CO
b.
3 1 ÜKlWS
d.
C ( CFO ) nr.:
Aan :
Betreft
d.d.
3 1 O KT. UJ79
• Molukkers te Opheusden
Bijl.:
Van een •
volgende vernomen:
inf. werd op 8.8.1979 het naVan de Molukse gemeenschap te Opheusden kan gesteld worden
dat er vrijwel geen belangstelling meer bestaat voor het
B.M.S,-streven.
Het is danook daarom, dat er geen onrust heerst.
Onder de jeugd komt criminaliteit voor die zich hoofdzakelijk
beperkt tot lichte gevallen.
Ook onderlinge ruzies tussen de gezinnen komt voor, maar
deze worden meestal axel bijgelegd.
30.8.1979
EBu
301A10-729017F-69ACD
datum
CO
b.
2 o oa; i a 7 9
C(CFO )nr.:
Aan :
Betreft :
CF
d.d.:
2 O DEC. 1979 Info:
Molukse gemeenschap te Zwolle.
Op. werd
het volgende vernomen:
Op 13.11.1979 werden de navolgende gegevens verkregen van politie
Zwolle, Hr.
De Molukse gemeenschap te Zwolle bestaat uit f& gezinnen met een
totaal van circa 320 zielen.
Zij behoren tot de groep Zuidoostmolukkers en hebben geen binding
met de EMS zoals die zich manifesteert o.l.v. MANUSAMA of wijlen
TAMAE/LA.
Zonder te kunnen stellen dat zij pro-Indonesisch zijn, is het toch
wel zo, dat zij zich niet duidelijk afzetten tegen de Indon. regering
Merendeels hebben zij ook de Indonesische nationaliteit. De overigen
hebben de Ned. nationaliteit.
Deze Mol. gemeenschap vormt geen eenheid, van saamhorigheid kan niet
gesproken worden.
Elk gemeenschapslid, is in feite slechts geïnteresseerd in haar eigen
(maatschappelijke) belangen.
Politieke activiteiten werden niet waargenomen.
Nu en dan worden wel hetzij via de wijkraad, hetzij door een aantal
gezamenlijk optredende gezinnen, activiteiten ontplooit die hoofdzakelijk berusten op vermeende discriminatie door de plaatselijke overheid en die dan bij deze overheid ter tafel worden gebracht.
Wijkraad <
Er is een wijkraad die weinig gezag heeft; deze bestaat uit de volgende leden:
voorz.
vice-voorz.
adviseur
- 2 -

301A10-819172FVervolgblad nr. - 2 - bijC-rapport nr.
secrt.
Naast deze wijkraad functioneert nog een tweetal personen,
die een persoonlijke "aanhang" hebben van — 15 gezinnen.
Het zijn: en
Hun invloed is echter ook gering en is gebaseerd op volkstraditie (familie-aanzien).
Deze klein(groep heeft geen goede verstandhouding met de
overigen maar dit betekent niet dat er sprake is van onderlinge spanningen.
In dit verband,«6e? nog genoemd worden, de figuur
, die weieens incidenteel met de wijkraad samen
deeleneemt aan gesprekken/overleg met de plaatselijke overheid. Hij wordt dan door de wijkraad hiertoe uitgenodigd.
Mogelijk dat dit gebeurt op grond van het feit dat hij min
of meer als "de intellectueel" uit hun midden wordt gezien
en omdat hij vroeger lid was van de wijkraad.
Kerk
Op kerkelijk gebied is de Mol. gemeenschap ook verdeeld.
Drie kerken hebben in deze gemeenschap geloofgenoten, t.w.:
de G.I.M, de Geredja Protestan Maluku Tengara en de Zuidmolukse Prot. Kerk.
Griminaliteit
Onder de jongeren komt criminaliteit voor; echter niet méér
als die onder de Nederlandse jongeren.
Botsingen tussen Mol.- en Ned. jeugd komen wel eens voor
als gevolg van verhitte gemoederen na of tijdens bezoek
aan café's en dancings maar ook als gevolg van verveling
door het niets omhanden hebben, gezien de grote werkloosheid onder deze jongeren.
Wanneer e.e.a. ernstig uit de hand loopt wordt door de pi.
overheid contact opgenomen met de wijkraad en getracht tot
een oplossing te komen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten niet
onbevredigend zijn.
Bij voorkomende gelegenheden wordt meestal ook de figuur
(op initiatief van politie Zwolle) betrokken
bij het gesprek met de wijkraad.
Het druggebruik in de gemeenschap heeft nog geen onrustbarende vorm aangenomen. Var zover bekend zijn er een tiental
Molukkers die drugs gebruiken.
MP.


301A11ACD
r •
datum 15 JAN. 1980
CO
b. d.
C(CFO )nr.: Oc! II b d.d.:
Aan :
Betreft : Molukse gemeenschap Drachten
. fëSQ Info: V
Bijl.:
Op. ward
het volgende vernomen:
De Molukkers in Drachten wonen niet in een speciale wijk. Zij
zijn woonachtig, in normale woonbuurten, tussen de Ned. gezinnen in. Dit geeft geen enkele moeilijkheid omdat de Mol»
gezinnen zich hebben aangepast aan de Ned. gewoonten.
Dit geldt ook voor de jongeren die ook normale omgang hebben
met de Ned. jeugd.
Zij, die aan sport doen zijn ook lid van de verscheidene Ned.
sport.verg.
In Drachten wonen circa 30 gezinnen.
Hiervan hebben de gezinsleden v. +_ 16 gez. de Ned. nat.; k gez.
zijn pro-Indonesisch; 2 gez. behoren tot de BP. De overigen
sympathiseren met de Rukun Maluku. een organisatie o.l.v.
5CXIA10-819172FACD


datum 30 JAN. 198 O
CO
C(CFO )nr.
Aan
Betreft
d.d. :
2 9 JAN. 1980
Info: 1
Molukse gemeenschap Winterswijk.
Bjjl. : 1
np 18.12,'79 van GP-Winterswijk pytqyff^BJqyailpayVMBhqq , Hy r
het volgende vernomen:
De Molukse gemeenschap te Winterswijk bestaat uit circa 300
zielen, hoofdzakelijk MANUSAMA-aanhangers die echter niet politiek actief zijn en ook weinig geïnteresseerd in de RMSontwikkelingen. Dit geldt voor de ouderen. Van de jongeren
kan gesteld worden dat zij in het geheel geen interesse hebben voor het RMS-gebeuren.
Over het geheel genomen kan gesteld worden dat de Molukkers
een groep zijn die op geen enkele wijze overlast bezorgen;
uitgezonderd voorkomende gevallen zo nu en dan van lichte
criminaliteit. Dit echter niet meer als bij de Ned. jeugd
ook is te signaleren.
Het druggebruik is ook niet zorgwekkend. Een enkeling geeft
zich hieraan over. Zij betrekken de drugs van kleine dealers
die zij ontmoeten in de café1a"'t Schoffie en La Pariesienne".
De Molukse gemeenschap heeft geen wijkraad.
Wel hebben zij de beschikking over een clubhuis dat hoofdzakelijk door de jongeren wordt bezocht.
Het heeft de naam "Mata Hari".


301A10-819172Fdatum '£
CO
b. — d.
C( CFO)nr.: d.d.:
Aan : CF
Betreft : Molukse gemeenschap Nijverdal.
: 2 8 FP, 1980 Info: I
"p 11-12-1979 werd
politie NIJVERDAL, hr.
het volgende vernomen:
De Molukse gemeenschap in Nijverdal telt:
500 personen; t^^Bftë gezinnen in buitenwijk + k2 in wijk.
kleine groepering^PRMS (MANÜSAMA), geen vooraanstaande figuren,
iets grotere groep APBMS (TAMAHELA)
enige CRAM^-leden
verdere Ind + Ned.
Geen wijkraad.Molukse gemeenschap Deventer.
Info: |
np 12.12,'79 werd van
het volgende vernomen:
ID/VD-geraeentepolitie Deventer beschikt niet over gegevens
over de Molukse gemeenschap te Deventer.
De reden hiervan is, dat de Molukkers niet als een op zichzelf staande (speciale) gemeenschap wordt aangemerkt; vooral
ook, omdat zij zich nimmer als groep hebben gemanifesteerd.
Nimmer werd van hen last ondervonden.
Ook van onderlinge spanningen is nimmer iets gebleken.
Politieke activiteiten worden niet gevoerd.
Het aantal Molukkers dat in Deventer verblijft is zelfs
bij benadering niet bekend. Een absoluut vrijblijvende schatting zou een aantal kunnen geven van circa 200 zielen, verdeeld in pro-Indonesiërs met als voorman (destijds)
en RMS-aanhangers met als voorman .
Bekend is nog dat ene plaatselijke leider is van de MASOHY.
Voorts valt te vermelden dat sinds 197& opvallend veel naturalisatieverzoeken zijn ingediend en dit nog steeds voortduurt.Aan : CFB
Betreft : Molukkers - Zeeland.

d-d-: 20 K;.!E 1980 Info: z
r>r 21-1-1980 werd
het volgende vernomen:
In de Molukse gemeenschap in Zeeland, is enige onrust ontstaan
over het optreden van en van ,
respectievelijk werkzaam bij het Bureau Zeeland (adviseren en
coördineren van het beleid t.a.v. de Molukkers in Zeeland) en
een afdeling Verdovende Middelen van de gemeente Vlissingcn.
Beide personen worden als pro-R.I. aangemerkt en zijn derhalve niet representatief voor de gemeenschap en nu ook niet
langer acceptabel om namens die gemeenschap op te treden bij
Nederlandse (overheids-)instanties.
Het heeft ook verwondering gewekt dat CRM bijvoorbeeld met
dergelijke figuren in zee gaat en daar haar beleid naar richt.
E.e.a. betekent namelijk dat hetgeen er werkelijk onder de
mensen leeft niet tot CRM doordringt en dat wanneer er daardoor onrust onder de Molukkers ontstaat dit voor verantwoordelijkheid van CRM is.
Men heeft zich echter ook wel gerealiseerd dat het een Molukse fout is om deze zaken niet goed te coördineren. Een
ieder werkt voor zijn eigen zaakje en daardoor werkt men veelal langs elkaar heen.
Bij problemen/commentaren wast CRM zich dan altijd de handen
in onschuld omdat zij kan stellen "jullie wilden dat toch zelf".
Een coördinatie-overleg tussen CRM en de B.P. is niet mogelijk.
De B.P. houdt zich ook wel met cultuur bezig,maar is in principe een politiek orgaan.
Orientatiereiè MÜTIARY.
Een overgrote meerderheid is tegen deze reis gekant, omdat
een voorzitter van de B.P. zich dat niet kan permitteren.
Eenzelfde standpunt neemt men in t.a.v. gesprekken op de
ambassade. Een dergelijk gesprek is nutteloos, omdat voor
Indonesië de R.M.S. niet bestaat dus kan men daar ook niet
over praten.
-2-


301A10-919260FVervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.
Overigens kan en mag de B.P. op eigen wijze opereren,
maar dan dient METIART daarover wel verantwoording
af te leggen op een pleno-vergadering en in voorkomende gevallen aan een congres-kilat.
Omtrent het waarom, kan worden opgemerkt dat MANUSAMA
en het kabinet altijd eendeer onduidelijk beleid hebben gevoerd m.b.t. de oriëntatiereizen.
was van mening, dat de reis geen directe gevolgen
(verdeeldheid b.v.) voor de gemeenschap zon hebben.
Wanneer namelijk zou blijken dat e.e.a. op initiatief
van de Ri-ambassade plaats vindt, dan versterkt dit de
gelederen alleen nog maar, want wanneer er geen RMS
bestaat hoef je daar ook niet tegen op te treden.
METIART zal de komende periode een moeilijke tijd doormaken wanneer hij geen uitleg over deze zaak geeft,
omdat het anders uitgelegd zou kunnen worden als een
allerlaatste poging om nog iets voor de RMS te doen:
in Nederland niets bereikt, in het buitenland niet, dan
maar naar de Indonesiërs.
Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn, dat METIARI een
andere opzet in gedachten heeft; een stunt uithalen
o.i.d.301A11Vervolgblad nr. 3 bli C-rapportnr.
K.P.K.
N.a.T» een tel. mededeling van over de uitspraak van de Hoge Baad m.b.t. het geüniformeerd optreden van de K.P.K., zal er binnenkort over deze zaak in
Zeeland een gesprek worden gehouden.
Diversen
Verder geen bijzonderheden. Het is momenteel erg rustig,
ook de vrijlating van de consulaat-jongens heeft geen
reactie te weeg gebracht.
301A11RIJKSPOLITIE ROERMOND
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer: 209/80
datum : 8-9-80
ACD 151230 7
datum 1 6 CERI'jJAan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhagec
Evaluatie : Datum bericht : 2—9—80 Bijlage(n): __
Betreft: Demonstraties in Zuid-Molukse wijk te Gennep
Achtergrondinformatie m.b.t» Zuid—Molukse ^er.oenschap te Gennep.
Demonstraties door Zuid—Molukkers te Gennep,
Cp maandag, 1 september 1980, omstreeks 21.00 uur werd door een aanta1
jongeren van de Zuid-Kolukse wijk in de gemeente Gennep de bestrating
van df Pfeterstraat van die gemeente opgebroken en werden de stenen
opgehoopt, waardoor deze straat ontoegankelijk werd voor snelverkeer.
De Eknter^tróat in Gennep wordt voor het merendeel bewoond door Pu: d—
Molukse •••eT^nnon.
Di-rcte aanleidirv tot d^ze aktie vnt-mde h^t -f^it, dat in de namiddag
van die da-p- een kleuter van de familie op het nippertje
een, naar gezegd '-"-dt zeer snel rijdende, personenauto kor
weggehaald.
Direct daarop besloten een sarte.1 jongeren onde10 leiding van
de vader v~-r eerdergenoemde kleuter, tot aktie over
te p;p.pn. Men informeerde de vijkread T toen de ouderen instemdcv- r:.~t
deze ~i-tie iv'erd de straat or^e^roke"..
Cp het moment dat de ^olitie w^-ni geïnformeerd was de aktie ^eeds uitgevoerd. De politiepatrouilles, die direct na de molding ter plaatse ging°r>,
meldden eer vrij rustige situatie.
De op^eb^^ken straat werd be^eilis'd doo-^ afz^thekker. er wr.
De ak+iovoorders haddfi1" tevoren pen aanta]. jcu^-ral? rten va10 re^rnale
nieuwsbladen geïnformeerd. Aanwezig waren ~<rrsmensen van "De Gelderlander"
en "De Maas— en Niersbode".
Een enkel incident vond plaats toen een, naar p-ezegd uordt zeer dronken,
bT-~nke inwoner van de wijk duidelijk blijk gaf het niet met deze akti^
eens te zijn en er de Zuid-Molukse bewoners van beschuldigde relf te hrrd
te rijder binnen de bebouwde kom. De mar kreeg een enkele klap te incasseren,
maar er ontstond geen vechtpartij. De akticvoorders stelden wachtposten ter
plaatse op om ongeregeldheden te voorkomen. Met behulp van deze w'chtrosten
wilde men ervoor zorgdragen dat heethoofden binnen de wijk in deze aktie geen
aanleiding zouden vinden tot verdere baldadigheden c.q. vernielingen. Ook
wilde men voorkomen dat men ' s nachts van overheidswege het wegdek weer zou
herstellen. Men waakte in twee ploegen van drie man van 24»00 - 0/1.00 en van
04.00 - 08.00. Als motief voor deze aktie gef men op dat alle straten in
de buurt waarin de Fksterstraat is gelegen, van verkeersdrempels zijn voorzie]
met uitzondering van de Eksterstre.;t. Juist in deze straat zouden veel gezinn»
woonachtig zijn met kleine kinderen. In een tijdsbestek van twee jaar zou men
al herhaalde malen o.a, bij monde van de wijkraad aan het plaatselijk bestuur
hebben verzocht in de Eksterstraat verkeersdrempels aan te brengen. Steeds
zouden beloften zijn gedaantmaar nooit werd iots uitgevoerd. ___
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A38HEvaluatie: Datum "bericht: 2-9-80 P?<nna -2—
Op dinsdag, ? september j,l. werd op ï>ot wekelijkse spreekuur
van de burgemeester van Gennep tussen hem en eer.vertegenwoordig nt van de Zuid—Mo"1uV^e wijk, het r-r-obleem m."b.t, de
drempels besTYi-okor1.»
Aldaar* i?erd de wijkverte^erareord''"ing asr de y~nd v=n "bestpande
ylarnen medegedeeld #a± in oktober a,r., in rte Ekr^terstrcat verl^persdrem-pels aangebracht willen worden, maar dr.t met de uit—
voeri n,'i van de plannen moest '"orden gewacht om het bouwverkfer
voor de nieuwbouwwijk via deze straat vlotter te kunnen laten
verlopen»
De vertegenwoordiging deelde mee dat tot clat moment de
opengebroken zal blijven.
De aktievoerders waren:
De burgemeester van Gennep verklaarde op korte termijn een onderhoud
te zullen regelen tussen de wijkraad en het college van B & W, om
de onder de CJennepfe 7uid-Molvkkers heersende problemen aan te ho~en.Evaluatie: Datun bericht: P-9-80 Pagina -3-
Ke--v~<-heuring in 7-uid—Mol uk^e wijk -"-e Gennep.
"De 7ui d—F-"'] Tikr Ev ••" e1 inrhe k<~rk in Gorrep is vsrdeeVT in twee kampen
sedert r'e vorrmal"' -• ^redikmt
ontslcgen v.-erd. Godsdien7,toefeningen worden nu gehouden op t'ree plaatsen
in Gennep. Een gedeelte van de gelovigen bleef trouw en ander deel
gaa+- naar de godsdienstoefeningen var. de ri^wie p^edikrr,t«
Ofschoon een en ander aanvankelijk aanleiding was tot r^s-ies ver1:1 rren de
Kolukkers drt er doc^ de kerkscheuring in het dagelijks leven en de verhouding binnen de wijk geen verdere verdeeldheid is ontstaan. Het onderlinge contact tussen
de jonge Zuid-Molukkers bleef ongewijzigd, ook al volgt men de .godsdienstoefeningen
bij verschillende predikanten»
Op handen ziincle demonstratie van Zuid-Molukkers in Gennep.
Op 6 oktober a.s. zal in Gennep een demonstratie plaatsvinden van de ZuidMolukse gemeenschap. De demonstratie zal zich richten tegen het beleid van
het college van B & W en de gemeenteraad van Gennep ten aanzien van de ZuidMolukse gemeenschap, ^eden voor deze demonstratie 7,ou ondermeer zijn het feit,
dat de molukse wijk nog steeds geen wijkgebouw heeft.
en voornoemd, beiden vertegenwoordigers van het
nieuwe stichtingsbestuur en initiatiefnemers voor deze demonstratie verklaarden
dat er geen andere mogelijkheden meer waren dan op deze manier de aandacht op de
problemen van de Zuid-Molukkers in Gennep te vestigen.
"Alle gemeenschappen in Nederland hebben een wijkgebouw. Waarom? Omdat ze rotzooi
schoppen. Wij blijven rur.tig en wij willen de goede relatie die we met de overige
bewoners van Gennep hebben.(instant\houden. Resultaat? Er gebeurt niets. Er wordt
niets voor ons gedc.an. Met deze demonstratie hopen we genoeg aandacht voor onze
problemen te krijgen.",aldus .
Men wil een vreedzame demonstratie. Het risico, dat een en ander toch nog uit
dr hand zou lopen wil men indammen door moeders en kleine kinderen in de optocht
mee te laten lopenwaardocr demonstranten, bezorgd als ze ziin da.t aan deze
kwetsbare groep iets zou overkomen, zich min of meer genoodzaakt zien een
eventueel optredende agressiviteit te onderdrukken.
De secretaris van de stichting "Tjenke Muda",
heeft inmiddels toestemming gevraagd aan de ïnr-gerreester van Gennep om op
6 oktober a.s. bij gelegenheid va-p de raadsvergadering een demonstratie te
houden waaraan naar zijn schatting ongeveer 200 personen zullen deelnemen.
Als motivatie staat in het verzoek, aangegeven "de algemene ontevredenheid
bij de zuidmolukse gemeenschap ten aanzien van het gemeentebestuur"
Het verzoek is door de burgemeester VOOT- advies doorgezonden naar de groei-scommcrdr.
van de groep Gennep der Rijkspolitie, die een <^n ander nog in behandeling heeft.
Drugsdealers in de wijk te Gennep.
Door en werd medegedeeld dat Zuid—Molukse
Drugsdealers uit Nijmegen in de wijk te Gennep "aren geweest teneinde aldaar
hun praktijken uit te oefenen. De de; Iers zouden met harde hand zijn verwijderd,
"Oe ouderen zowel als de leidinggevende jongeren zouden hun uiters+e best doen
om te voorkomen dat de Zuid—Molukse jeugd in Gennep slachtoffer zou worden
van de handel in drugs. Kaar het schijnt is het drugsgebruik binnen de wijk in
Gennep nog zeer beperkt. E,e,a. is wellicht mede te danken aan het feit dat
oen van de tr\ atschoppeliike problemen die v^^"1-"! aanl^^n"; '-even tot di"
p-eb^uik, rle Tierkeloosheid, nageno •"• niet aa.rajez.ig *•*• •'n Genner,
Paf?

GEMEENTEPOLITIE Woerden
INLICHTINGENDIENST

nummer: 93/1980
datum • 50-10-80
ACD 1517804
datum v .
'.' '
Co
b. d.
Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: 30-10-80 Bijlage(n):
Betreft:
..turn en tijdstip:
Plaats:
Aantal deelnemers:
Doel van de aktie:
Teksten op spandoeken:
Inhoud van verspreide
pamfletten:
Verloop der aktie:
rublieke "belangstelling
Bijzonderheden:
Demonstratieve kraak-/beaettingsaktie
Zaterdag 18 oktober 1980 tussen 8.20- en 11.30 uur
Leegstaande kleuterschool aan de Wilhelminaweg te
Woerden
Direct aan de aktie ca. 20. In de loop van de ochtend
enkele tientallen meer.
Het verkrygen van een eigen gebouw voor de Zuid Moluksestichting Hai Nuele te Woerden.
Voornamelyk gericht tegen het beleid van de wethouder
van Welzijnszaken, dhr. .
Rustig, er werden pamfletten uitgedeeld en er werd met
voorbygangers gesproken.
Gering.
Aan deze aktie waren reeds 2 demonstratievebezoeken
aan raadsvergaderingen voorafgegaan.
De pers, o.a. van het NOS programma Suaru Malukku, was
kennelijk tevoren geïnformeerd.
Einde
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200AJ7JJRIJKSPOLITIE HOERMOND
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummar; 269/80
datum 14-11-80
ACD 1519854
datum 1 9 N O V . 1 9 8 0Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: 28—10-80 Bijlage(n)
Betreft: Demonstratie door bewoners van Zuid-Molukse wijk te Gennep*
Op maandag, 6 oktober 1980 te 18*00 uur vond te Gennep een demonstratie
plaats waaraan ongeveer 100 personen uit de Zuid—Molukse wijk van Gennep
deelnamen* Men trok in optocht vanuit de wijk naar het gemeentehuis en
vandaaruit naar het gebouw van de Stichting Samenlevings Opbouw, een
instantie die zich regionaal bezighoudt met maatschappelijke begeleiding*
In de optocht werden spandoeken meegevoerd waarop leuzen waren vermeld
zoals "Wij laten niet «eer met ons sollen, anders gaan we mollen," en
"B & N - Veg ermee!"*
Deze demonstratieve optocht was georganiseerd door
Het waren voornamelijk de Zuid-Molukse jongeren die aan deze demonstratie
deelnamen* Slechts een tiental ouderen liepen in de optocht mee*
Het voormalig hoofd van de wijkraad , suste de gemoedere
van de demonstranten, wanneer deze dreigden wat verhit te raken*
Er deden zich geen onregelmatigheden voor*
Enkele weken voor aanvang van de demonstratie waren door de organisatoren
brieven gezonden naar de Zuid-Molukse wijken in Nijmegen, Venlo, Tiel,
Cuijk, Eist en Hatert met het verzoek door het sturen van een afvaardiging
deze demonstratie te steunen* Omdat men besefte dat men de Zuid—Molukkers
die vanuit andere wijken kwamen niet voldoende kon controleren tijdens
de demonstratie waardoor de mogelijkheid bestond dat de gehele demonstratie
negatief zou uitvallen, trok men later die uitnodigingen weer in*
Op zondag 5 oktober namen de organisatoren dit besluit nadat ze in Nijmegen
met afvaardigingen uit de wijken daarover hadden gesproken* E.e.a.verliep
overigens niet zonder problemen omdat de afgevaardigden dit gebrek aan
vertrouwen niet konden waarderen*
Buiten voor het gebouw van de S.S.O. las een
petitie voor* Daarna vond in het gebouw van de S.S.O. een discussie plaats
tussen een vertegenwoordiging van de ZM-se gemeenschap in Gennep en het
college van BftN en de fractieleiders van de politieke partijenjdie in
Gennep zitting hebben ia de gemeenteraad* '
De discussie begon met het overhandigen van de petitie aan het collge van
BA W* Van de zijde van de Zuid-Molukkers werd voornameli.ik het woord gevoerd
door
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A38MEvaluaties Datum bericht: 28-10-80 Pagina -2-
De discussie zelf verliep vrij tam* Er werden van de zijde van het
gemeentebestuur wat verwijten gemaakt met betrekking tot het opbreken
van de Eksterstraat in de Molukse wijk door Zuid-Molukkers,
Van de zijde van de Molukse vertegenwoordiging werd geageerd tegen
het gebrek aan inspraak dat men had bij o,m, de plaatsbepaling van
het nieuwe wijkgebouw in de gemeente Gennep*
Verder beperkte men zich tot wat algemeenheden en het herhalen van
datgene wat in de petitie was gesteld»
De demonstratie was ontstaan als gevolg van het feit, dat binnen de
Molukse gemeenschap in Gennep een stijgende ontevredenheid en een
daarmee gepaard gaande stijgende onrust kenbaar werd* Dit werd onderkend
door hr* f directeur van de Stichting Samenlevings Opbouw*
Hij belegde een vergadering met afvaardigingen uit de Molukse gemeenschap
in Gennep om tot een bespreking te komen van de problemen, die mede
oorzaak waren van de heersende onrust zoals de kwestie van de kerkeraden, de stichting Tjenke Muda, het aanstellen van een nieuwe opbouwwerker* i
Als gevolg daarvan werd op 21 augustus te Gennep een bijeenkomst
gehouden waaraan door vertegenwoordigingen van de aldaar aanwezige
Molukse groeperingen werd deelgenomen*
Bij gelegenheid van deze bijeenkomst raakten de gemoederen verhit
toen de onderwerpen "houding van de gemeente t.o«v* de Zuid—Molukkers" en
"het gesprek met het college van B te. W" aaa de orde kwamen*
Teneinde vooral de jongeren hun ontevredenheid op een verantwoorde wijze
te kunnen laten uiten, suggereerden hr* en de maatschappelijk
werkster het gesprek mét het college van B & W door
een demonstratie te laten voorafgaan* Dit voorstel werd direct
aanvaard*
Ha afloop bleek de demonstratie zowel bij de Zuid-Molukse gemeenschap
als bij de stichting Samenlevings Opbouw aan de verwachting te hebben
voldaan*
De stichting Tjenke Mudaheelfthans een nie?1"" Voa-hmr.^ Een profielschets
van het stichtingsbestuur is weergegeven in het besprekingsverslag
ddo. 5-9-80 van de heer , S.S.O,
Het komt erop neer dat degenen die de leiding hadden bij de jongerenbeweging "PINGUÏN" van de Molukse wijk, thans het stichtingsbestuur vormen
van Tjenke Muda* De leiding bij de groep PINGUÏN wordt gevormd door
andere jonge Zuid-Molukkers*
De in dit verslag genoemde Partij Nationaal is de P.N.M.S* onder leiding
van hr*
In een recent gesprek met de burgemeester van Gennep sprak deze zijn
verontrusting uit over het doen en laten van de Zuid-Molukse jongeren
in de wijk in Gennep* Recentelijk zou een groep Zuid-Molukkers betrokken
zijn geweest bij een cafd-ruzie* Hij ziet e.e.a. als het realiseren
van de stelling die voor en tijdens de demonstratie meerdere malen werd
gehuldigd:ntfij moeten eerst rotzooi maken, anders wordt er toch niets
voor ons gedaan*"
Er zijn momenteel geen feiten die erop wijzen dat deze ruzie rechtstreeks
verband houdt met de heersende ontevredenheid onder de Zuid-Molukse jongere:
in Gennep t «a,v» het gemeentebestuur* Naar het zich laat aanzien
heeft het huidige stichtingsbestuur van Tjenke Muda voldoende overwicht
bij de jongeren van de wijk*Evaluatie: Datum bericht: 28-10-80 Pagina -3-
Overigens heeft de 'burgemeester van Gennep het plan opgevat op korte
termijn vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en groeperingen bijeen te roepen om samen met het college van B & W te trachten
•en duidelijke beleidslijn nub.t. de Zuid-Molukse gemeenschap op
te stellen*
Par.1543180
datum 08APR1981Aan : CFB
Betreft : Z.O. Molukkers - diversen

-7
Info:
1981
Bijl. :
np 2S-.2-.iq8l werd
het volgende vernomen:
HASMALRA is een centraal overkoepelend orgaan van en voor de 8 a
9000 Z.O. Molukkers in Nederland.
Zij streeft een tweeledig doel na. a) het behartigen van de sociaal-maatschappelijke belangen van de Z.O. Molukkers en b) het
opzetten/ontwikkelen van ontwikkelingshulp voor Z.O. Molukkers in
Indonesië (Molukse eilanden).
MASMALRA is geen politieke organisatie, kan dit ook niet zijn, omdat de bestuursleden pro-RMS, pro-R.I. of neutraal zijn. Het bestuur wordt gekozen uit Z.O. Molukkers die lid zijn van wijkraad
en/of stichting. (Zwolle, Rijseen, Nijverdal enz.).
Het bestuur vergadert eenmaal per "} maanden. Op 10 april viert
MASMALRA haar 1e lustrum.
Op 30 april wil zij het feit herdenken dat de Molukkers 30 jaar
in Nederland verblijven.
MASMALRA zal niet deelnemen aan de 25-april herdenking.
De groep Z.O. Molukkers (25 personen) die een oriëntatiereis naar
Indonesië gepland heeft staat los van
MASMALRA. De groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
diverse Z.O. Molukse eilanden, (o.a. Tanimbar, Nila, Kisar, Serua
Aru, Kei, Babar enz.).
De groep streeft er naar om contact te leggen met een "zustergroe]
in DJakarta.
—2—


301 A10-019246FVervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.
In Ewolle is de Z.O. Molukse gemeenschap als volgt georganiseerd:
Er bestaat een commissie overleg, die extern de contacten
onderhoudt en die intern via de coördinatiegroep de zaken
regelt.
De coördinatiegroep (een soc. maatsch. instelling) coördineert de activiteiten etc» van de groepen, t.v» Dansgroep
groep Akar-barru (jongeren 18-23 jaar), sportgroep, werkgroe]
(redactie en krant), blokgroep (MBO'ers en HBO'ers) en groep
gemeenschap»
De Cie-overleg, die via Art. 61 v.d» gemeentewet gelegalisee:
wil worden, bestaat uit:
De Blokgroep bestaat uit:
De Blokgroep organiseert volgende maand een landelijk weeken
in Arnhem.
Hier zal gesproken worden over de Z.O. Molukse situatie, de
onderlinge samenwerking en het standpunt dat t.o.v. de Midde:
Holukkers ingenomen dient te worden.
Op 13 maart zal de Commissie Overleg een interne discussie
in Zwolle houden over de "eenheid" en Art. 61.
16-3-1991
27-3-1981
MS
301 A11 -830883* -128tRIJKSPOLITIE
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer : 142/81 _
datum •5-6-81
ACD 1549554
datum 10 JUN11981
Co
b. ——» d. ~~


Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: Bijlage(n)
Betreft Wijziging wijkraad Molukse gemeenschap Gennep
Recentelijk is vrij onverwacht het ï>estunr van de wijkraad te
Gennep| onder voorzitterschap van
afgezet en ie er een nieuwe wijkraad geformeerd*
Deze wijkraad "bestaat uit de navolgende personen:
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A3ÖMNummert 142/81 Datum bericht : ^6-81 Pagina -2-
Voorzitter verklaarde dat deze wijziging in het bestuur van
de wijkraad had plaatsgevonden omdat men niets meer te doen wilde
hebben met politieke verwikkelingen binnen de Molukse samenleving*
De huidige wijkraad zou zich puur maatschappelijk bezighouden en
zich derhalve richten op problemen als werkeloosheid, drugsverslaving
en het realiseren van een eigen wijkgebouw*
De bestuurswijziging zou de goedkeuring hebben van de Badan Persatuan*
De huidige wijkraad heeft bekendgemaakt dat zij bij het bespreken van
bepaalde problementbetreffende gemeentelijke en/of politiële autoriteiten
zal uitnodigen om zo tot een bepaald beleid te komen*datum 18 JUN11981
CtOFO >nr.: 8 1 1 0 1 1


Aan :CFB
Betreft :"Ribut" in Helmond

d.d.: 17 JJMf Jggj Info:
Bijl.: 1
Op 2g-g„1981 werd
het volgende vernomen:
De ongeregeldheden in en rond de Molukse wijk in Helmond zijn
ontstaan uit irritaties over en weer tussen Molukkers en
Politiemensen•
Met name het veelvuldig controleren door de Politie van auto's
en autopapieren is bij een groep van circa 18-jarige Molukkers verkeerd gevallen, zie ook bijlage.
Overigens moet nog worden opgemerkt, dat de wijkraad in Helmond al sinds jaar en dag niet meer bestaat*
treedt wel als zodanig op naar buiten, maar
moet elect/ts gezien worden als woordvoerder van een deel van
de wijkbewoners.Onrust in Helmond-Oost
Politie treedt
niet op tegen
ongeregeldheden

Bij de ongeregeldheden in Hel
mond-Oost moest ook deze a^:
het ontgelden.
verslaggevers)
tij pngeregeldhevan wijkhuis De
I-Oost heeft een
eer dertig Zuidi in de nacht van
iderdag een aant wijkhuisen van
buurt vernield en
van een van de
ingegooid. Er is
de auto in brand
(Van een onzei
HELMOND -
den in de buurt
tier in Helmon
groep van onge
molukse jongere
woensdag op do
tal ruiten van hi
een winkel in de
werd een auto
wijkbewoners <
nog geprobeerd
te steken. \e ongeregeliheden begonnen
omstreeks twee uur in de nacht en
duurden voort ;»t zes uur in de
morgen. De vijkbewoners zijn
zeer verontrust ai verontwaardigd
over het feit da' de Helmondse politie - vele telefoontjes ten spijt -
niet heeft ingegrepen toen het tot
een escalatie kv am.
Commissaris jU Verhagen heeft
de wijkbewon<-s gistermorgen in
een gesprek la'en weten het ernstig te betreureh dat depolitie niet
heeft opgetred'n. Hij verzekerde
de bewoners dat ze, als een dergelijke situatie zich weer voordoet,
zeker kunnen rekenen op de bescherming van de politie. „Wezullen hard optreden," zozei hij.
De commissaris bekende gisterochtend dat de politie de situatie
verkeerd had beoordeeld^. „We
hebben dezelfde taktiek gevolgd
als vorige week, toen het in de
Molukse wijk in Helmond-Oost
ook onrustig was. Die taktiek
kwam er op neer dat we eerst verkenners in burger de wijk in
stuurden om de situatie in ogenschouw te nemen. Door niet meteen een hele geüniformeerde politiemacht in te zetten wilden we
een escalatie voorkomen. Vorige
week werkte dat voortreffelijk, de
onrust doofde toen als een nachtkaars. Toen onze verkenners gis-
•temacht poolshoogte gingen ne-
* "• —
men was er geen aanleiding iets te
ondernemen, maar helaas is ^ het
later in dé nacht uit de hand gelopen," aldus commissaris Verhagen.
Over de aanleiding tot de ongeregeldheden heeft men bij de politie geen idee. Het is bekend dat de
Molukse gemeenschap in Helmond
geen hechte eenheid is, maar van.
concrete problemen is niets bekend.
Molukse wijkraad
Een delegatie van de Molukse
wijkraad heeft gistermiddag een
gesprek gehad met commissaris
Verhagen. Een politiewoordvoerder kenschetste het onderhoud als
goed. Hij zei dat de Molukkers begrip hadden voor het standpunt
van de politifc. dat een volgende(
keer hard ingegrepen zal worden.
Van de Molukse wijkraad was gisteravond niemand voor commentaar bereikbaar.ACD 1551814
datum
CO
b.
0 1 JULI1981
d.


C(CFO )nr.:
Aan :CFB
Betreft :Molukkers-diversen

d.d m, 30 WW W Info:
Bol.:
werd
het volgende vernomen:
27 juni is de laatste dag van het 30-jarig herdenkingsfeest
in kamp De Lunetten in Vught.
De reacties onder de Keiezen in Helmond op het Patima-gebeuren zijn niet positief te noemen.
Allereerst is men van mening dat de diverse delegaties uit
niet-officiêle vertegenwoordigersbestonden, terwijl daarnaast tevens honend wordt opgemerkt dat e.e.a. niets voor'
kan stellen, omdat MANUSAMA geen eens kans ziet om eeneenheid in eigen gelederen te bewerkstelligen.
301 A10 -1191SOFLogboek CFB
Ontvangen van:
Dienst : R,P, den Bosoh
Naam :
Door . CFB/
Nummer:
4^
Datum : g6~
Tijd : 12.15
ACD 1134379
datum 'U oLi.
CO
b.


Betreft: Gezien door: gecensureerd
Ongeregeldheden in Nijmegen HBVD PHBVD HC PHC CF

r.
Bericht:
(-) had van adj. Ö.P. Nijmegen vernomen, dat in die stad de
laatste tijd ongeregeldheden hadden plaatsgevonden tussen Molukkers
enerzijds en een groep genaamd "WARRIORS" anderzijds.
De "WARRIORS" zou bestaan uit Indonesische Nederlanders, Surinamers en
Nederlanders.
Over de achtergrond van de ongeregeldheden wist (-) niets te vertellen,
vandaar dat hij kontakt op nam met de Dienst.
Hem meegedeeld dat ook de Dienst aieta wist mede te delen omtrent de
achtergronden, doch zou proberen te weten te komen hoe de vork in de
steel zat. ,
Eventuele steun van Z.O.-Molukkers uit Hees^an Molukkers in Nijmegen
werd niet waarschijnlijk geacht.
Actie1615061
datum
CO
24 Ju;.;
d.
C(CFO)nr.:ff*./ '* * * d. d.: 1^-06-1982


Aan : CFB 23 JUNI 1982
Betreft : Problemen in Appingedam

Info:
Bjjl • *•
np 12.QQ..1982 werd
het volgende vernomen:
In Appingedam zijn problemen gerezen rond de renovatie- en
overdrachtaplannen van de Molukse huizen.
Domeinen (C.R.M.) wil deze huizen overdragen aan gemeenten
en woningcorporaties. In Appingedam wil de gemeente de huizen
wel overnemen, doch is van mening, dat deze dan eerst gerenoveerd dienen te worden.
De wijkraad wilde hierover met de gemeente van gedachtenwisselen, omdat men bang is, dat de huurprijs van de huizen te
veel zal stijgen. De wijkraad wilde dit gesprek op de band
opnemen, iets wat niet mocht. Daarom ging het geheel niet door.
De Winschoter Courant, hiervan op de hoogte, interviewde leden
van de wijkraad en beloofde dat dezen het artikel v58r plaatsing mochten lezen. Dit is niet gebeurd.
Wel heeft de journalist in de wijk voorstanders van de renovatie geïnterviewd. Deze voorstanders zijn over het algemeen
pro-R.I. Molukkers, welke van plan zijn over niet al te lange
tijd naar Indonesië te remigreren, zodat zij van hogere huurprijzen niets te vrezen hebben.
Hoe het geheel zich verder zal ontwikkelen is niet te zeggen.
301 A10-119332FF
ACD 1645774
datum 14 DEC 1982
CO
b. d.-
C(CFO )nr.:


Aan : CFB
Betreft :St. Salawaku

d.d. :
r>r 18-11-1982
13 D:C,
09 van
Info:
( ID-Venlo
het volgende vernomen:
De stichting Salawaku in Venlo heeft sedert de laatste jaarwisseling een nieuw en verjongd bestuur.
Omstreeks diezelfde tijd is het nieuw gebouwde stichtingslokaal gereed gekomen. De exploitatie daarvan verloopt zonder
al te grote problemen, evenals de vele activiteiten die er
ontplooid worden.
Overigens moet het stichtingslokaal "formeel" nog geopend worden
301 A10-119332FACD 1653290
datum 28 DEC 1982
CO
b. d» —•
C( CFO )nr.: d.d. : Info:

Aan : CFB
Betreft : Ondersteuningskomitee Asser Molukkers Zaandam.
Bijl.:
nr werd van (-TP/Kaanst.ari_ )
uit een bron waarvan de geloofwaardigheid
nog niet beoordeeld kan worden
n
het volgende vernomen:
Op 18-11-82 vond in Zaandam een demonstratie plaats
van het "Ondersteuningskoraitee Asser Molukkers Zaandam"
Tijdens deze demonstratie werden o.a. door een Molukse
jongen, pamfletten uitgedeeld
Dit Ondersteuningskomitee komt voort uit de zeer actieve kraakbeweging in Zaanstad.
- o -
301A10-119332fACD 1656353
datum 2 6 JAN.'l 9Ü 3
CO
b. -
C(CFO )nr
Aan
Betreft
d.d.:26 JML Info: I.
CFB

Molukse Stichting STIMASCO in Rotterdam.
Bjjl. :
7-1-1983 werd

het volgende vernomen:
Binnen de Molukse Stichting "STIMASCO" in Botterdam heeft
men een werkgroep "GERSALAM" gevormd.
Noot: GERSALAM staat voor Qerakan Salawaku Maluku.
Salawaku is een Moluksschild/wapen.
fHet bestuur van "GERSALAM" bestaat uit:
"GERSALAM" heeft zich tot taak gesteld om dienstverlening
te bedrijven onder Molukkers in de regio Rotterdam.
Men denkt aan maatschappelijk werk en het opzetten van een
werkgelegenheidsproject.
Nog deze maand verwacht men uitsluitsel van CRM over de
subsidie-aanvragen.
Het bestuur heeft goede hoop dat deze wordt gehonoreerd.
Niet onmogelijk is dat de naam "STIMASCO" op den duur zal
verdwijnen.
vdS.
301 A10-119332F*» 1660224
04MRT.1983
d.d.: '3 HM 1983 Info: II
Nieuwe wijkraad in Oost-Souburg

Bijl
Op- 15-2-'83 werd
het volgende vernomen:
In Oost-Souburg is een nieuwe wijkraad gekozen. De gang van
zaken rond dit feit roept vele vragen op.
Voor de verkiezingsavond werden in ieder geval geen tegenstanders van de kandidaten uitgenodigd O).
Pe wijkraad bestaat nu uit de volgende personen:
Hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen is erg onduidelijk. Wel is de situatie erg gespannen.
-0-0-0-0-
301 A10-119332F</ ACD 16G9775Aan : CFB
Betreft : Indonesische invloed in Delfzijl

Böl.,
Op 16-3-19R3 »«*rrl
het volgende vernomen:
Er is in de Molukse woonwijk te Delfzijl een duidelijke
invloed merkbaar van Indonesische zijde. Er vindt veelvuldig bezoek plaats van Ambassade-personeel.
301A10-119332FRIJKSPOLITIE NIJMEGEN
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer: G,118.83.
datum ! U april 1983
AC D 1671520
datum
Co
b.
22APR1983Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: H april 1983 Bijlage(n)
Betreft: Vernielingen door Zuid Molukkers te Doesburg.
Op 2 april 1983 kreeg de Rijkspolitie te Doesburg de melding dat er
op het aldaar liggend discoschip "Veronica" problemen waren met
een negental Zuid Molukse jongeren. De Rijkspolitie was om 01,30
uur ter plaatse. Van het personeel van het discoschip vernamen zij
dat deze Zuid Molukkers de door hun gebruikte consumpties niet
wensten te betalen. Door de Rijkspolitie werd bemiddeld en nadat de
consumpties betaald waren verwijderden de Zuid Molukkers zich. Het
probleem leek opgelost.
Op 2 april 1983 omstreeks 02,00 uur kreeg de Rijkspolitie te Doesbui
de melding dat er bij een viertal woningen de ruiten waren ingegooid
Men ging ter plaatse en stelde een onderzoek in. De daders bleken
niet meer aanwezig te zijn. Er werd gesurveilleerd in de omgeving
van de wijk waar de moeste Zuid Molukkers wonen. Daar trof men een
groepje Zuid Molukkers aan die "bezig waren met het uit de straat
wrikken van stenen en tegels. Door deze Zuid—Molukkers werd de
surveillanceauto begokeld met stenen, waardoor deze auto ernstig
werd "beschadigd. De daders vluchtten.
Door de Rijkspolitie te Doesburg werd nog dezelfde nacht telefoniscl
kontakt opgenomen met de penningmeester van de Wijkraad, de heer
. Men verzocht hem om de volgende dag met de negen ZuidMolukkers die moeilijkheden hadden gemaakt op het discoschip, aan h«
bureau te komen.
Op 2 april 1983 kwam de heer aan het groepsbureau met de
volgende personen:
1.
2.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A58MG.118.83. - 2 -
'4.
5.
6.
7.
8.
9-
De nummers 1,2|3»4-en 6 verklaarden dat zij met stenen naar de politie—
auto hadden gegooid. De anderen verklaarden dat zij na het voorval tij
het discosohip naar huis waren gegaan.
Door wie de vernielingen gepleegd zijn aan de woningen werd niet geheel
duidelijk.
De verdachten verklaarden dat zij door het frustrerende subsidiebeleid
van de gemeente Doesburg waren gekomen tot deze daden. De gemeente
Doesburg had de Zuid Molukse jongeren namelijk een subsidie toegezegd
voor het opknappen van het jongerencentrum "Bungakenagan" te Doesburg.
Deze subsidie werd echter niet verstrekt. De teleurstelling werd door
de Zuid Molukse jongeren verwerkt door zich te misdragen op de discobooen door vernielingen aan te richten in het dorp*
14-4-19831674641
datum 2 0 M E I 1 9 8 3
CO
b. d.
c( CFO)i
Aan
Betreft
d.d. Info:
CFB
Rijssen.
Bul. :
het volgende vernomen:
In Rijssen zouden ongeveer 60 Molukkers met de Indonesische
nationaliteit, welke ze in de loop van de tijd hebben aange
vraagd, van deze nationaliteit afwillen. Het liefst zouden
ze het roze Nederlandse vreemdelingenpaspoort ontvangen.
Als dat onmogelijk is zijn ze bereid Nederlander te worden.
Noot; Dit zou verband kunnen houden met allerlei financiële
nadelen welke aan de R.I. nationaliteit kleven, zoals
een "uitreisvisum" na verblijf in Indonesië voor
ƒ 600,- etc.
- o -
301 A10-119130F1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr,
*CD 1710562
daLia
CD
b. -
5 JAN. 1984
d.
Bijlage(n):
Afschr.: BO:
Betreft: Molukse Stichting QERAMAS te Rotterdam
Het bestuur van de Molukse Stichting GERAMAS (voorheen STIMASCO)
. te Rotterdam bestaat thans uit de volgende personen:
Zoals bekend werkt GERAMAS nauw samen met de stichting KAYU PUTIH
in Alphen aan de Rijn.
KAYII PUTIH heeft in tegenstelling tot andere stichtingen
geen geld gekregen voor het opzetten van een werklozenproject.
De gemeente Alphen heeft het geld wel beschikbaar maar weigert,
om nog onduidelijke redenen, dit af te staan.
Het feit dat in het verleden nogal slordig met gemeentegeld is omgesprongen, zou hiervan de oorzaak kunnen
zijn
200 A 03l) Zo nodig andere rubricering aangeven.
ACD 1720239
datum 6 MAAR!
CO
k , A
Distr.: Bijlage(n):
Afschr.: BO:
Betreft: MASIUN
p
1. De door MASIDH op 2k februari j.l. georganiseerde Hote -dagkan
als zeer geslaagd worden aangemerkt.
Overdag waren ca 200 personen aanwezig (menhad er ca. 80
verwacht) en ook de feestavond mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel
Nederlanders, deel uitmakend van actiegroepen, waaronder ook
de groep Leeuwarden.
,2. Eerdergenoemde feestavond werd opgeluisterd door de aanwezigheid
van een groep Keiezen uit Helmond. Deze groep werd bij Sam
POBMES thuis ontvangen en getracteerd op Nasi-Hames.
200 A 031} Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlstr.:
ACD 1745501
datum 1 3AU6,
CO
P- - d.
Bijlage(n):
Afschr.: BO:
Betreft: 25-jarig bestaan Molukse wijk Oost-Souburg.
Op 9, 10 en 11 augustus 198k wordt op feestelijke wijze herdacht, dat de Molukse wijk in Oost-Souburg 25 jaar bestaat.
Het geheel wordt georganiseerd door de MSW, een nogal links
georiënteerde groep jongeren, welke sinds enige tijd in
Oost-Souburg zowel in de wijkraad als in de plaatselijke
stichting grote invloed hebben.
200 A 031) Zo nodig andere rubricering aangeven.
/ <"*\- j
b.
1748302
I7 SEP.
Dlstr:
Afschr.: BQ= g J* (p
Betraft: Onenigheid in Winterswijk.
Onder de Molukse gemeenschap is enige opwinding ontstaan.
Oorzaak hiervan is het feit, dat er sinds kort twee cursussen
Maleis worden gegeven.
Tot voor kort gaven leden van de vrouwenelub o .l.v.
. les aan jonge Molukse kinderen in cultuur,
waarbij ze en passant ook het Moluks-maleis leerden.
Nu bestaat er sinds enige tijd ook de mogelijkheid om
Maleis (lees: Bahassa Indonesia) te leren. Deze cursus zou financieel mogelijk zijn gemaakt door de K.B.R.I.
«..
Of e.e.a. in de toekomst voor problemen kan zorgen binnen de
Molukse gemeenschap is nog niet te overzien.
200 A 031) Zo nodig andere rubricering aangeven.


Betreft: Stichtingsperikelen op Walcheren
Alle problemen aangaande de Mr.Dr. SOUMOKIL stichting op Valcheren

lijken binnenkort te worden opgelost.
De wijkraad van Middelburg heeft weliswaar een 'nieuwe' stichting opgericht, doch deze wordt door WVC en de gemeenten op
Walcheren niet erkend.
Binnenkort zullen er stichtingbestuursverkiezingen worden georganiseerd. Hiervoor kunnen ook de bestuursleden van de 'nieuwe'
stichting zich kandidaat stellen. Op deze wijze wordt voor
zowel het nog zittende als voor het 'nieuwe' bestuur gezichtsverlies voorkomen.
In het bestuur van de nieuwe stichting Middelburg hebben
zitting: '
coördinatoren zouden in het bestuur zitting hebben genomen
enj . Allen zijn in Middelburg woonachtiig.' x
200A 031) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Betreft: Saniri Lawa Hena
De MPM-Lawa Mena-orgsnisatie heeft op 12 april j.l. (NB: SOUMOKILdag) in Twello een bijeenkomst gehouden net in feite een tweeledig
doel:
1. De herdenking van SOüMOKIL-dag.
Vanwege de geringe belangstelling eigenlijk een fiasco. In totaal
waren circa 60 personen aanwezig.
- ~
Symposium over de doelstelling van de Raad (Saniri) Tan Lawa Mena.
Omtrent deze doelstellingen is weinig duidelijkheid Terkregen.
Het geheel had een wat rommelig verloop, waarvoor als oorzaak
genoemd kan worden de afwezigheid van voorzitter
Zijn plaats werd ingenomen door .
Desgevraagd bleek de in de zaal aanwezige Ds. niet
bereid om het geheel in wat strakkere banen té leiden, omdat hij
- volgens zeggen - alleen als belangstellende aanwezig was.
Datzelfde kan ook van het merendeel van de aanwezigen gezegd worden
Het publiek was meer uit nieuwsgiez%heid gekomen, dan om d.m.v.
een discussie een al dan niet positieve bijdrage te leveren.
Een voor de organisatoren teleurstellende gang van zaken, die nog
eens werd benadrukt door het niet doorgaan van de vlaggenparade
vanwege de slechte weersomstandigheden.


Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: Bijlage(n):
Betreft: Problemen in de Molukse woonwijk te Deventer»
Gedurende de laatste weken zijn er in de Molukse woonwijk te Deventer problemen
ontstaan waarvan het ontstaan terug te brengen is naar het toewijzen van een
woning.
Per 1 juni 1985 heeft namelijk
de woning aan de te Deventer toegewezen gekregen.
De toewijzing van de woning door het Gemeentelijk Bureau Woonruimteverdelingen
de eigenaar van de woning , de woningbouwvereniging V.T.V.» is geschiedlf in
strijd met het advies van de Molukse wijkraad.Volgens de wijkraad heeft de heer
valse argumentatie's aangewend om de toewijzing rond te krijgen,Verder
is de wijkraad ontstemt over het feit dat door de woningbouwvereniging VTV en
dóór het Gemeentelijk Bureau Woonruimteverdeling naar buiten is gebracht dat de
Molukse wijkraad negatief had geadviseerd m.b.t. de komst van de familie
-De eerste geweldadige aktie in deze serie is-naar men mag aannemen- uitgegaan va
de wijkraad.In de periode van 28-5-1985 tot 2-6-1985 werden er diverse vernielin
en aangericht in en aan de woning van de familie .De hierdoor ontstane
schade bedroeg c.a. /-3.500, — .Hierna heeft versterking gekrege
van een aantal familieleden van hem
-De volgende aktie,nu komende uit de hoek, vond op 24 juni 1985
plaa,ts in het wijkgebouw waarop dat ogenblik een aantal leden van de Molukse wijk
raad aanwezig waren.De voorzitter van de wijkraad,
werd met de dood bedreigd indien er meer aktie's tegen de familie
ondernomen werden.Verder werd de beheerder van het wijkgebouw bedreigd
en werden er enkele vernielingen gepleegd»
zie blad 2.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A57Mnummer :
datum :
Aan: Het Hoofd van
Binnenlandse Vei lï^otxeidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
1s-Gravenhage.
GEMEENTEPOLITIE
INLICHTINGENDIENST
i n Jlad 2 Datum bericht: Bi jlage(n):
Betreft:
-Op zondagavond 28 juli 1985 werd een ruit-groot- van de woning van
ingegooid.
-In de nacht van zondag 28 op maandag 29 juli 1985werd als reaktie op bovengenoe
feit door samen met een aantal leden van de 's een repre
saille aktie uitgevoerd.Een drietal leden van de wijkraad,waaronder de voorzitte
de heer werden met geweld uit hun respectievelijke woningen gehaald en
overgebracht naar de woning van .Bij deze aktie werd vrij veel schade
toegebracht aan de woning van en ook werden er vernielingen gepleegd aan
de auto van . werd daar op de stoel vastgebonden en met een mes
bedreigd.Na een half uur werden de personen weer "vrijgelaten".
-Op maandag 29 juli 1985 werd door , t.b.v. de verzekering aangifte gedaar
van vernieling van zijn auto en van vernielingen aan zijn woning.Hij wilde geen
aangifte doen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en van mishandeling han
toegedaan.
- Op maandag 29 juli 1985te omstreeks 16.35 uur werd in het wijkgebouw de beheei
der van het wijkgebouw de heer , door en
, in elkaar geslagen. is vervolgens in Assen ondergedc
N.a.v. dit bovengeneemd feit en het gebeurde in de nacht daaraan voorafgaand
werd besloten dat door de gemeentepolitie Deventer een aantal aanhoudingen zout
worden gepleegd, m.n. , en zoudi
worden aangehouden,Even voordat dit zou gaan gebeuren kwam namens de wijkraad
de heer aan het bureai
vertelde nu op te treden als woordvoerder tevens vervangend voorzitter vai
de wijkraad.De heer had Deventer verlaten en was ondergedoken in Twel <
v-rzoclit «f te zien van politie-optreden.Hij wilde eerst zelf proberen
d« za.k op te lossen.
zie blad 3
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37MGEMEENTEPOLITIE
INLICHTINGENDIENST
nummer:
datum :
d.
Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie:blad J Datum bericht: Bijlage(n):
Betreft:
vertelde dat hij de zaak gesust had en dat hij d.m.v. praten de zaak uit de
de wereld wilde helpen.
-In de nacht van 2 augustus werd door onbekenden een molotovcocktail in de richti
van de woning van gegooid.De molotovcocktail kwam in de tuin terecht
waarna de benzine verbrandde«Hierbij ontstond geen schade.
Nadien hebben zich geen problemen meer voorgedaan.Wel zijn er enkele telefonisch
meldingen bij de gemeentepolitie Deventer binnengekomen waarin meldingwerd gedaa
van dreigende problemen doch er is nadien niets gebeurd.
De heer is inmiddels teruggekeerd naar Deventer maar de heer
heeft/gaat de Deventer molukse wijk binnenkort voorgoed verlaten en gaat zich
definitief vestigen in Twello.
Gedurende de tijdsperiode dat het bovengeneemde plaatsvond heeft de Burgemeester
van de gemeente Deventer enige malen met de betrokken partijen gesproken»
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37MRIJKSPOLITIE NIJMEGEN
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer: B.7.123.88.
datum : 9/;-fl-flfl
4®> 8 8 0 8 3 1 211
dliH!ftm 3 O AU6.1968
ca
If TJ e — . a £v —
Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: 24-8-1988 Bi jlage(n)
Betreft: Werkgroep STJKAHELIA
en
•maken deel uit van een opgerichte werkgroep met de naam Sukarella.
Beiden vervoegden zich bij de burgemeester van Opheusden (gemeente
Kesteren).
Zij deelden de burgemeester mede dat zij het vertrouwen in de
wijkraad van Opheusden hebben opgezegd en dat zij daarom de genoemde werkgroep hebben opgericht. Een van de doelstellingen van
de werkgroep is, het in stand houden van de eigen identiteit van
de Molukse gemeenschap»
Zij vroegen om een onderkomen voor de werkgroep en brachten een
lijst met 102 handtekeningen mee.
De burgemeester reageerde terughoudend.
24-B+88.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A38MRIJKSPOLITIE BIJKBCIBE Rubricering: 1)
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer: ..J3.158.88,
18-10-88
datum :
F CTi
w
4$> ngi
d|ti^nm 2 Q
00,
bé.
0 26
OKT.
A
20
1988
«••i i—
3
Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. HoofdBOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie: Datum bericht: 18—10-88,. Bijlage(n)
Betreft: Stichting SUKAEEL1A te Ophouden,
Vernomen werd dat in Opheusden een Sukarella (vrijwilligersgroep)
is ontstaan door een aktie om geld in te zamelen voor de kerk. De
aktie onstond toen de kerk van Opheusden door de Domeinen werd
overgedragen aan de Molukse gemeenschap van Opheusden,
ITa de overdracht van de kerk werd de Sukarella opgeheven.
Uit deze Sukarella is een sfeer in de wijk ontstaan die er toe uitnodigde om een nieuwe Sukarella op te richten. Deze Sukarella houdt
zich bezig met culturele zaken, maar ook werd o.a. een vliegermiddag
voor de jevigd georganiseerd,
De Badan Penasehat (adiseurs) van de Sukarella zijns
De mensen die aktief zijn voor de Sukarella zijns
Tussen de wijkraad en de Sukarella is een conflict ontstaan. Dit
conflict is ontstaan oradat de wijkraad er van "beschuldigd
dat Hij het geld van de Sukarella (i.v.m. inzameling voor de kerk)
toe heeft geëigend.
Deze "beschuldiging staat in een "brief van de Sukarella aan de wijkraad
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A38M- 2-
Deze brief is door het bestuur van de Sukarella ondertekend. Achteraf
blijkt dat het bestuur het niet eens is met de brief» Hij is namelijk
door opgesteld en de anderen hebben hem ondertekend, zonder
te lezen»
Er zijn leden van de wijkraad die het vermoeden hebben dat de
Sukarella een onderdeel ie van de ïïunusaku beweging. Zij vrezen dat
de subsidies, die de Sukarella heeft aangevraagd, regelrecht naar
ITunusaku gaan.
is lid van de wijkraad. 2
is tevens de penningmeester van de 1e Sukarella (t.b.v. de kerk),
Sr schijnt nog geld in haar bezit te zijn van deze sukarella,
is door aangesproken over dit geld. Hij
eiste het op en sprak dreigende taal.
De wijkraad van Opheiisden bestaat uit de volgende personen:Informatierapport


datum 9.OKT.19P8

Betreft: Radicale Molukkers in Opheusden

Onlangs ontstond onenigheid tussen een groepje radicale pertahanan-leden
van NUNUSAKU uit Opheusden en de gematigde en zeer op discipline gestelde
Minister van Defensie
Als gevolg dfearvan heeft hen uit zijn krijgsmacht gestoten.
Het betreft\n aanbod om buiten om, als lijfwacht voor
treden/Werd door de President afgewezen.
op te
2DOA03
GT 5-10-1988Informatierapport
Door rapporteur In te vullen
Volgnr. :1
Datum : 25-10-88
c . , 31-10-88
Evaluatie:
Door BVD In te vullen
BO : ...
Bijl. : ...
Distr.: ...
F F
ACD
datum
CO
b.
8 8 1 1 0 8 09 1
04.NOV.1988
_ d._^
Betreft:
De Molukse wijk in Barneveld

Op 2? september 1988 werd in Barneveld door de Badan Persatuan
een voorlichtingsavond gegeven vooral bestemd voor de Molukse
jongeren*
Onder de ongeveer UO aanwezigen bevonden zich een aantal
fanatieke jongelui» onder wie , en •
Deze eisten van de BP en van Ir Manusama een harde opstelling
jegens "afvallige" Molukse groeperingen, zoals in het bijzonder
Nunusaku.
Voorts bleek onder de aanwezigen ongenoegen te heersen over het
gemeentelijke minderhedenbeleid, dat gericht zou zijn op
integratie. De Molukkers willen als afzonderlijke groep behandeld
blijven worden.
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1152
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to Historische BVD-AIVD informatie Molukse regering in ballingschap

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron