Extreem rechtse politieke partij www.nvu.info

Meer extreem-rechtse webliinks, multi culti websites and andere links.
Je kan hier andere websites bij plaatsen.

Extreem rechtse politieke partij www.nvu.info

Postby Führer » Thu Dec 03, 2009 9:37 am

Image
VERKORT PARTIJPROGRAMMA
NEDERLANDSE VOLKS-UNIE - INGEVOERD SEPTEMBER 2009

Voor een socialer en veilige volksgemeenschap!


Volksgenoten,

Voor jullie ligt het partijprogramma van de NVU dat de titel draagt: ‘Voor een socialer en veilige volksgemeenschap!’ Het is slechts een greep uit de wereldbeschouwing waarvoor wij staan. We blijven ons hard maken voor een staat die de mensen verzorgd van de wieg tot het graf! Gratis openbaar vervoer, gratis gezondheidszorg en het nationaliseren van de nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit). Deze bedrijven zijn van ons allemaal en deze mogen niet in handen zijn of komen van graaiende multinationals. We hanteren de slogan: Wij willen een staat scheppen die er is voor het volk! Een gemeenschap waarin het volk het allerbelangrijkste is! Daarom een duidelijk volks-socialistische koers!


1 - Tegen vervreemding van onze maatschappij en cultuur
Nieuw artikel 1 van de Grondwet: Germaans-christelijke cultuur moet in Nederland dominant blijven
Het gezin is de hoeksteen van de volksgemeenschap
Nationale identiteit is een stuk vaderland in de wereld
Aanmoediging tot het hebben van gezinnen en meer gemeenschapszin in plaats van egoïsme en materialisme
Geen opname van nieuwe asielzoekers of vluchtelingen
Immigratiestop nu
Remigratie nu voor criminele, illegale, en werkloze vreemdelingen
Directe politieke ontkoppeling van alle banden met de Nederlandse Antillen
Stopzetting bouw van nieuwe synagogen, moskeeën en hindoetempels
Geen overheidssubsidies aan minderhedenorganisaties
Geen belastinggeld aan antidiscriminatiebureaus (ADB’s) of Meldpunt Discriminatie Internet
Trouwen kan alleen plaatsvinden tussen man en vrouw, homoseksuelen mannen en lesbische vrouwen kunnen wel een geregistreerd partnerschap krijgen, maar niet trouwen.
Alleen getrouwde stellen kunnen kinderen adopteren
Je kunt alleen volksvertegenwoordiger worden wanneer je geboren bent in Nederland en het Nederlands paspoort/id-kaart en staatsburgerschap bezit
Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
Naturalisatie pas na 25 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
Geen export van uitkeringen en kinderbijslag buiten de EU
Stop importbruiden en gezinshereniging, gezinshereniging kan alleen wanneer vader, moeder, opa, oma, grootvader en grootmoeder een Nederlands paspoort bezitten en 25 jaar achtereen in Nederland hebben gewoond en geen misdrijf hebben begaan
Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
Overheidsteksten op (voorlichting- en informatie) folders uitsluitend in de Nederlandse taal
Reclame op de Nederlandse televisie, kranten uitsluitend in onze Nederlandse taal

2 - Voor een optimale veiligheid van de burgers
Herinvoering van de doodstraf om te beginnen voor kinderverkrachters en moordende pedofielen
Strijd tegen de alomtegenwoordige corruptie in het overheidsapparaat
Meer geld voor politie in de strijd tegen de misdaad en voor onze veiligheid
Grensbewaking door douane en marechaussee i.s.m. alle defensie onderdelen
Afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij criminele vergrijpen van vreemdelingen
Drugsverslaafden verplicht afkicken in klinieken totdat zij 'clean’ zijn
Absoluut verbod op de handel en verkoop in soft- en harddrugs
Sluiting van alle koffieshops en growshops en stoppen met de gedoogcultuur
Sluiting van gebedshuizen waar wordt opgeroepen tot geweld
Uitzetten van geloofsverspreiders die oproepen tot geweld
Uitzetten van alle terroristen die opleidingen hebben gehad in buitenlandse trainingskampen
Serieuze sancties tegen falende overheidsmedewerkers
Herinvoeren functionele hoofdelijke aansprakelijkheid
Stemmen via potlood en stembiljet, weg met de fraudegevoelige stemcomputers
Wijk/straatverbod in de buurt van scholen voor kinderverkrachters en veroordeelde pedofielen
Geen opname van Guantanamo Bay verdachten
Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
3 - Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers
Deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. fiscaal aantrekkelijk te maken
Bestraffen en onteigenen van uitbuitende en criminele bedrijven
Wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovernames
Mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten
Stop de sociale afbraak door het casino-kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen
Lastenverlaging voor de laagste inkomens, door deze lastenverlaging willen wij de bijstandsuitkeringen en het minimum loon 15% verhogen, stimuleren werk i.p.v. uitkering
Hoge inkomens zwaarder belasten tot 60% (super belasting voor de rijken, te denken bij salarissen van 2x de Balkenende norm, dus 320.000 euro en hoger)
Gas, water en elektriciteitsbedrijven blijven in handen van de staat
Verzorging van de staat van de wieg tot het graf, afschaffen van de bijdrages aan de particuliere zorgverzekeraars, de staat betaalt
Stopzetting van ontwikkelingshulp
4 - Voor een gemeenschappelijk Europa der volkeren
Absolute vrijheid van meningsuiting met inachtneming van regels van fatsoen
Onmiddellijke uittreding uit de NAVO en een oprichting van een Europees leger zonder invloed van de VS
Voor de vrijheid van de Europese volkeren bij het vastleggen van hun eigen orde
Nederland en Vlaanderen, herenigd in één Groot-Nederland
Geen goedkope (gast)arbeidskrachten uit de nieuwe EU landen. Tegen de EU uitbreiding met Turkije
5 - Voor een leefbaar milieu en een zorgzaam natuurbehoud
Stopzetting van onnodige dierproeven
Diervriendelijkere landbouw en veehouderij
Stopzetting van pelsfokkerijen
Sluiting kerncentrale Borssele, geen kernenergie opwekken of gebruiken maar nog intensiever gebruik maken van zon, wind en waterenergie
Landbouw, visserij en veehouderij moderniseren, waar op de eerste plaats zorg staat voor het dier en het milieu en op de tweede plaats voor het behouden van deze uiterst belangrijke bedrijven in Nederland, zodat wij niet afhankelijk zijn van import
Keihard optreden tegen milieuvervuilers
Meer geld voor onderhoud van de parken en stranden, flora, fauna en bosbeheer
Onmiddellijk verbieden van ritueel slachten, dus sluiting van islamitische en joodse slachthuizen
Verbieden van de verkoop van halal vlees
Een onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van mest in energie
Windenergie integreren in het electriciteitsnetwerk
Meer ecologische land en tuinbouw
Meer vervoeren per binnenvaart voor ontlasting van de snelwegen, dit stimuleren door het bouwen van meer container terminalhavens
Wegenbelasting afschaffen en doorberekenen in de literprijs onder het motto 'de vervuiler betaalt' (dit in EU verband, om tanken in het buitenland te voorkomen)
Gratis openbaar vervoer
Controleurs terug op iedere bus, tram, metro
Haalbaarheid bekijken voor zonnepanelen op huurhuizen, voor schone energie en om kosten te drukken voor de huurder zelf
Rechten van het dier in de Grondwet
Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op het houden van dieren
6 - Voor een beter leef- en woonklimaat
Goedkope kinderopvang voor werkende ouders
Gratis gezondheidszorg, stop de marktwerking in de zorg
Op iedere middelbare school dient een school-(wijk)agent dienst te doen voor de veiligheid (zie experiment in Duiven)
Basis filosofie en ethiek integreren in het onderwijs om de in gang gezette maatschappelijk ontsporing terug te dringen
Bonus voor Nederlandse kinderen (nationaal belang systeem) het aanmoedigen van Nederlandse gezinnen bij het nemen van kinderen
Kinderverzorging als verplicht vak voor middelbare scholen
Meer onderzoek doen naar waterstof als brandstof
Het stimuleren vanuit de overheid om over te schakelen naar schonere brandstof en bussen en overheidswagens geleidelijk over te laten schakelen op schonere brandstoffen (zoals in Rotterdam)
7 – Nederlandse eigen identiteit en visie
Nederlandse troepen weg uit Irak en Afghanistan. Geen Nederlands bloed voor de belangen van Israël en de Verenigde Staten
Verplicht zingen van het Nederlands volkslied op alle scholen
Verplicht schoolvak Nederlands nationalisme, waar de jongeren hun Nederlandse taal, cultuur, traditie en geschiedenis leren
Tegen de veramerikanisering van Nederland, weg met de Coca-Cola, MTV en Mac Donald ‘cultuur’, wij staan voor onze eigen taal, cultuur en traditie
Nederland moet een eigen identiteit krijgen, stop het schadelijke liberale korte termijnbeleid
Israël sancties opleggen (handelsboycot), wegens het niet nakomen van de VN-resoluties en de onderdrukking van de Palestijnen
Een duidelijk anti-zionistische en anti US-imperialistische koers en voor een vrijheid der volkeren en vaderlanden gebaseerd op een Germaans-christelijk Nederland
Afschaffen Schengen Visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
8 - Belastingverlaging
16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp, asielzoekers en immigratiestop en terugtrekking van het Nederlandse leger uit Afghanistan)
Miljard extra voor AOW’ers en AOW op 65 en niet naar 67 jaar
Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’
Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek
Minder ministeries, minder ambtenaren en minder nevenfuncties van politici
Geen stijging gemeentelijke lastenhttp://www.nvu.info/
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1152
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to Meer interessante website links

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron